Nieuwsarchief (berichten van voor 1 januari 2021)

(21 december 2020)
Nog meer ellende op ons (fiets)pad
Het houdt niet op. Terwijl er nog steeds geen oplossing is in het terugdringen van het te hoge aantal doodgereden reptielen, is nu bekend geworden dat de gemeente het plan heeft opgevat om het 6,3 km lange betonpad tussen de Biesseltsebaan en Duitse grens twee keer zo breed te gaan maken. Ten koste van de ecologische verbindingsfunctie van de voormalige spoorlijn en ten koste van het leefgebied van beschermde dieren.

(21 december 2020)
Melkfabriek: Koolen en de Van Bakels
Een journalist zocht uit hoe de agrarische belangen van Koolen steeds meer verknoopt raken met die van van de familie Van Bakel die in Vredepeel het grootste melkveebedrijf van Nederland runt. Terwijl de melkfabriek zich van een groen sausje probeert te voorzien, wordt duidelijk dat dit plan niets met werkelijke duurzaamheid te maken heeft.

(6 december 2020)
Milieujournaal
Het nieuwste milieujournaal nummer 182 bevat een variatie aan artikelen o.a. de resultaten van weidevogelbescherming in de Duitse Duffelt en van dagvlindermonitoring in De Bruuk. Verder het tweede deel over de geschiedenis van het voormalige Landgoed Den Heuvel en een interview over het plan voor een groot zonnepark tussen Millingen en Leuth.

(25 oktober 2020)
Fietspad spoorkuil: opnieuw gedoe met Wob-verzoek
Omdat er nog steeds veel onduidelijkheid is over de besluitvorming van het gemeentebestuur over het fietspad door de spoorkuil, hebben we maar weer een Wob-verzoek ingediend, op 24 december 2019. Driekwart jaar later hebben we nog steeds niet alle stukken gekregen. Op 17 november a.s. staat de zaak nu ingepland voor bespreking bij de bezwarencommissie.

(23 oktober 2020)
Pleidooi voor graften in het hellinggebied
Het instandhouden van de kweldruk is van levensbelang voor De Bruuk. Dit ondergrondse water is afkomstig van de stuwwal. Daarom pleit de WMG in het kader van het project Aanpak wateroverlast Breedeweg voor de aanleg van graften in het hellinggebied. We pleiten er bij gemeente, waterschap en provincie voor om te kiezen voor een integrale aanpak die zowel de wateroverlast bestrijdt als zo gunstig mogelijk is voor De Bruuk.

(14 oktober 2020)
Milieujournaal, thema 'Energietransitie'
Het nieuwste milieujournaal besteedt uitgebreid aandacht aan de energietransitie: hoe staat het daarmee in onze gemeente, wat is er al bereikt en welke plannen liggen op tafel. En wat zijn de ervaringen in Duitsland.

(4 september 2020)
Jaarverslag 2019
In onze ledenvergadering van 4 september jl. is het jaarverslag 2019 gepresenteerd. En nu ook op onze website te lezen.

(4 augustus 2020)
Melkfabriek: stroomvreter
Hoe het gemeentebestuur erbij komt dat de beoogde melkfabriek 'een toonbeeld van duurzaamheid' zou zijn, is ons een raadsel. Het wordt namelijk een grote stroomvreter. Dat liet een inspreker zien tijdens de raadsvergadering van 9 juli 2020.

(24 juli 2020)
Energietransitie: plan voor zonnepark bij Boersteeg
En weer is er een plan voor een zonnepark naar buiten gekomen. Naast de Ecologische Verbindingszone, nabij de Boersteeg en Dennenkamp wil een projectontwikkelaar op 8 ha landbouwgrond een zonnepark aanleggen. In een reactie heeft de WMG aangegeven dat een zonnepark op landbouwgrond alleen acceptabel is in combinatie met verbetering van de natuurwaarden passend bij het gebied. Aangelegde groenelementen dienen als natuur in stand te blijven, ook na afloop van het project.

(25 juni 2020)
Wandelen met LBG op 23 augustus
Landschapsbeheer Groesbeek gaat weer excursies houden. Op 23 augustus organiseren we een wandeling van ruim 14 km langs beken en poelen in het Groesbeeks buitengebied. Ze worden gevoed door kwelwater uit de stuwwal. Dit natuurlijke water zorgt voor een geweldige natuurpracht. De omgeving is dan ook rijk aan bijzondere planten en dieren.

(13 juni 2020)
Melkfabriek: raadsbesluit erdoorheen jagen?
'Een toonbeeld van duurzaamheid', zo kwalificeert het college de geplande melkfabriek van Kees Koolen in de leegstaande kippenfarm aan de Dennenkamp. In de fabriek moet melk worden verwerkt tot lang houdbare UHT-melk voor de export. Passend daarbij heeft Koolen in de afgelopen tijd 2 grote melkveebedrijven in Gelderland gekocht met 369 resp. 550 koeien, om daar alsnog zijn plannen voor embryokweek voor het Braziliaanse megaproject te realiseren. Dit is niet bepaald ons idee van duurzaamheid.

(5 juni 2020)
NLdoet voor de jeugd definitief uitgesteld tot volgend jaar
De wegens corona afgelaste activiteit van NLdoet 2019 voor de jeugd is definitief uitgesteld naar volgend jaar. Op zaterdag 14 maart 2020 organiseert de WMG de gebruikelijke werkochtend voor kinderen in de Tullekesbom. Op het programma staat het maken van nestkasten. Meer info volgt t.z.t.

(4 juni 2020)
Koolen wil zonneveld bij zijn geplande melkfabriek
Hoewel het college heeft afgesproken dat er in elk geval zonnepanelen op het dak komen, en Koolen daarvoor al een subsidietoezegging binnen heeft, is dat nu opeens 'technisch' niet mogelijk. Het college heeft besloten om een vergunning te gaan verlenen voor het plaatsen van zonnepanelen op ca. 2 ha grond bij de voormalige kippenfarm. Omdat er haast geboden zou zijn, wil men gebruik maken van de kruimelgevallenregeling waarbij voor 10 jaar mag worden afgeweken van het bestemmingsplan. Hier zijn wel een paar vraagtekens bij te zetten.

(4 juni 2020)
Energietransitie: de eerste projecten komen eraan
Eind 2019 heeft de gemeenteraad een ruimtelijke visie duurzame energieopwekking vastgesteld. Windenergie is geen optie, zonneparken wel. Inmiddels liggen er zo'n 20 plannen voor grotere of kleinere zonneparken. Het gemeentebestuur heeft er enkele uitgekozen waar men nu mee aan de slag wil. Aan de gewenste landschappelijke inpassing, in combinatie met versterking van de biodiversiteit, gaat men nog een zware dobber hebben. Dat is al meteen gebleken.

(18 mei 2020)
Milieujournaal, thema 'Landbouw'
In het nieuwste milieujournaal gaat het over de geschiedenis van de landbouw, over het heden en de toekomst. De huidige vorm van landbouw en voedselvoorziening is niet houdbaar voor de toekomst. Wat kunnen we leren van het verleden en hoe kan het anders?

(20 maart 2020)
Nieuw onderwerp: de Omgevingswet
We maken een pagina aan voor een nieuw onderwerp waar we de komende tijd mee te maken gaan krijgen: de invoering van de Omgevingswet. Bedoeld om de regels voor ruimtelijke ontwikkeling te vereenvoudigen. Of dat goed is voor milieu, natuur en landschap is de vraag. De WMG gaat hier kritisch naar kijken. Een onderwerp dat in dit kader nu al speelt in Berg en Dal zijn de toekomstige regels voor horeca-activiteiten.

(12 maart 2020)
NLdoet afgelast!
Ivm het coronovirus zijn de 2 NLdoet activiteiten van de WMG op 14 maart afgelast. We zouden nestkasten voor vogels gaan maken. Voor de jeugd in de Tullekesbom. En Landschapsbeheer Groesbeek (LBG) zou op de Galgenhei nestkasten voor diverse vogelsoorten maken en ophangen. Hopelijk kunnen we het later in het jaar inhalen.

(16 februari 2020)
Fietspad spoorkuil: een slepend hoofdpijndossier
Eind november 2019 was het 5 jaar geleden dat op bestuurlijk schimmige wijze het betonfietspad door de spoorkuil werd aangelegd. Wat volgde was nog meer onenigheid met de toezichthouder van de rijksoverheid en een onderzoek van de gemeentelijke rekenkamercommissie, met ontluisterende conclusies. Gemeente en WMG legden het geschil bij met een overeenkomst waaraan de gemeente zich nu niet meer wil houden. Lees de laatste stand van zaken.

(16 februari 2020)
NLdoet met vrijwilligers: kom nestkasten maken!
Tijdens de vrijwilligersactie NLdoet van het Oranjefonds op zaterdag 14 maart organiseert de WMG dit jaar 2 activiteiten. Kinderen en volwassenen kunnen komen meehelpen om nestkasten voor vogels te maken. Voor de jeugd is er de gebruikelijke werkochtend in de Tullekesbom. En Landschapsbeheer Groesbeek (LBG) gaat ter plekke op de Galgenhei nestkasten voor diverse vogelsoorten maken en ophangen.

(9 januari 2020)
LBG-landschapswandeling op 26 januari a.s.
Op zondagmiddag 26 januari a.s. vindt de eerste landschapswandeling van het nieuwe jaar plaats. De locatie is landgoed Mookerheide. Met de komst van de natuurbegraafplaats is daar het een ander veranderd. Samen met de gidsen van Landschapsbeheer Groesbeek gaan de deelnemers het landschap rondom Jachtslot Mookerheide verkennen.

(27 december 2019)
Milieujournaal, thema 'Stikstof'
In het nieuwste milieujournaal staat de stikstofproblematiek centraal. In twee uitgebreide artikelen leest u hoe het zo ver heeft kunnen komen en wat de gevolgen zijn van teveel stikstof op de natuur. De biologische boerinnen van De Bron vertellen hoe zij er tegenaan kijken. En de serie 'Ons voedsel' gaat verder met het tweede deel over het varken.

(27 december 2019)
Aangepaste ruimtelijke visie zonnevelden aangenomen
In de raadsvergadering van 12 december 2019 is de ruimtelijke visie duurzame energieopwekking 2019 met aanpassingen goedgekeurd. De kaart met zoekgebieden is aangepast, o.a. het zoekgebied in het hellinggebied van Klein Amerika is geschrapt. Het voorstel van de WMG om vooraf duidelijkheid te scheppen over de criteria voor de landschappelijke inpassing werd helaas niet overgenomen door de raad. De wethouder heeft wel uitgesproken dat hij bereid is de uitgangspunten van de WMG toe te passen en de criteria mee te nemen bij de afweging van plannen.

(27 december 2019)
LBG-jaarprogramma 2020
Het jaarprogramma 2020 van Landschapsbeheer Groesbeek is vastgesteld. Er staan weer 4 mooie wandelingen op het programma, in ieder seizoen eentje. Zoals gebruikelijk gaat er weer iedere maand gewerkt worden in het Groesbeekse landschap. En op 17 januari a.s. kunt u een interessante lezing bijwonen over roofvogels in het Rijk van Nijmegen en Reichswald.

(6 december 2019)
Fietspad spoorkuil: een misleidende brief
Het College heeft een brief aan de raad gestuurd over het onderhoud van de begroeiing in de spoorkuil. Strekking van de brief is dat de WMG zich niet heeft gehouden aan de afspraak om het onderhoud (met vrijwilligers) te gaan doen, zoals afgesproken in het maatregelplan uit 2016. Wat er niet in deze brief staat is dat de gemeente zelf zich niet wenst te houden aan haar aandeel in het maatregelplan. Ook blijft onvermeld dat men 3 keer gedreigd heeft het snoeihout niet op te halen dat vrijwilligers in de winter van 2017/2018 tijdens 3 werkochtenden hadden gezaagd. Uiteraard gaan we reageren naar de raad.

(3 december 2019)
LBG-infoavond op 17 januari 2020 over roofvogels
LBG begint het nieuwe jaar goed met een interessante infoavond op vrijdag 17 januari (19.30 u in dorpshuis De Slenk, De Horst - naast de kerk). Gerard Müskens komt vertellen over het onderzoek naar roofvogels in het Rijk van Nijmegen en het aangrenzende Reichswald. Dit onderzoek startte hij in 1968 samen met enkele anderen en loopt inmiddels al meer dan 50 jaar. Naast havik, sperwer, wespendief en buizerd zal ook de raaf aan bod komen want deze is de laatste jaren steeds vaker in onze omgeving te zien en te horen.

(25 november 2019)
Fietspad spoorkuil
Eind november 2019 is het 5 jaar geleden dat op schimmige wijze het betonfietspad door de spoorkuil werd aangelegd. Wat volgde was nog meer onenigheid met de toezichthouder van de rijksoverheid en een onderzoek van de gemeentelijke rekenkamercommissie, met ontluisterende conclusies. Gemeente en WMG legden het geschil bij met een overeenkomst waaraan de gemeente zich vervolgens weer niet wilde houden. Binnenkort op deze website een terugblik en de huidige stand van zaken.

(4 november 2019)
Milieujournaal, thema Groesbeeks bos
In het nieuwste milieujournaal staat het Groesbeeks bos centraal. Met een uitgebreid interview met Arjan Snel van Staatsbosbeheer over het kapbeleid. Verder een artikel waarin de ontwikkeling van de kapvlaktes in het Groesbeek bos wordt onderzocht. Dit keer ook aandacht voor de cultuurhistorie: Paul Thissen beschrijft hoe het particuliere landgoed De Wolfsberg staatsbos werd. In de serie 'Ons voedsel' gaat het dit keer over het varken.

(10 oktober 2019)
Doe mee met de Natuurwerkdag op 2 november
Natuurlijk doet Landschapsbeheer Groesbeek weer mee aan de Landelijke Natuurwerkdag op zaterdag 2 november. We maken dit jaar een uitstapje over de gemeente- en provinciegrens, want we gaan aan het werk in een stuk bos van Natuurmonumenten nabij de Mookerschans. Jong en oud zijn welkom om mee te helpen.

(11 september 2019)
Herfst is geur en kleur
Op zondagmiddag 17 november a.s. organiseert Landschapsbeheer Groesbeek haar jaarlijkse herfstwandeling. Plaats is het Kraaiendal, een van de mooiste stukken van het Groesbeeks bos. Er staan oude beukenbomen en ook zeldzaam oude dennenbomen. Alle kans dus om veel verschillende soorten paddenstoelen te vinden.

(15 augustus 2019)
Energietransitie, grootschalige zonnevelden zijn ongewenst
De WMG heeft een inspraakreactie gegeven op de ontwerp-kaart met zoekgebieden en mogelijke locaties voor zonneparken op land en water. Ons voorstel is om gebruik te maken van een beslisladder waarbij eerst wordt ingezet op energiebesparing en energieopwekking op bestaande daken en bebouwing. Ook zijn wij voorstander van kleinschalige pilots om ervaring op te doen met landschappelijk en ecologisch ingepaste zonnevelden.

(24 juni 2019)
Gemeente sluit intentieovereenkomst met Kees Koolen
Het gemeentebestuur heeft een informatienota naar de raad gestuurd waarin ze meedeelt een intentieovereenkomst met Kees Koolen te hebben gesloten. Doel daarvan is de haalbaarheid van het plan tot vestiging van een melkfabriek op de locatie van de kippenfarm nader te onderzoeken.

(24 juni 2019)
GGD adviseert terughoudendheid geitenhouderij Millingen
Het college heeft raadsvragen van D66 beantwoord. Daarbij is tevens advies gevraagd aan de GGD Gelderland Zuid hoe om te gaan met de gezondheidsrisico's. De GGD adviseert, conform de landelijke lijn, om het voorzorgsprincipe toe te passen en zeer terughoudend te zijn met het toestaan van geitenhouderijen in de buurt van gevoelige bestemmingen zoals wonen.

(13 juni 2019)
Energietransitie: waar mogen zonneparken komen?
De gemeente heeft op 12 juni een kaart ter inzage gelegd met daarop de locaties waar grootschalige zonneparken mogen komen o.a. in het hellinggebied van Klein Amerika en in het open plateau tussen Zevenheuvelenweg en Wylerbaan. Wat gaat dat doen met de beleving van ons landschap, en wat zijn de effecten op landbouw en natuur? De WMG bereidt een zienswijze voor. Op 2, 9 en 11 juli organiseert de gemeente infoavonden.

(30 mei 2019)
Geitenhouderij nabij Millingen ongewenst
Na beroep van omwonenden heeft de rechtbank de verleende vergunning voor een grote geitenhouderij vernietigd. Er was niet voldaan aan de procedurele vereisten. Het vergunningproces moet opnieuw worden doorlopen. De WMG (sinds juni 2018 actief in heel de gemeente Berg en Dal) zal dit kritisch volgen.

(30 mei 2019)
Raad van State: PAS ongeschikt als toetsingskader
Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt. Dat blijkt uit een tweetal uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei 2019. Op basis van de PAS wordt vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, alvast toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden. Zo’n toestemming 'vooraf' mag niet (meer), aldus de Afdeling bestuursrechtspraak.

(29 mei 2019)
Plan Speeltuin Kerkstraat: bemiddeling afgerond
Naar aanleiding van de gevoerde gesprekken tussen de bemiddelaar en bezwaarmakers en initiatiefnemers is een gewijzigd inrichtingsplan opgesteld. De WMG is daarmee akkoord.

(22 mei 2019)
LBG-wandeling door het Schildbroek
Op zondagmiddag 30 juni a.s. kunt u met de natuurgidsen van Landschapsbeheer Groesbeek een mooie wandeling maken door het Schildbroek, een van de verborgen natuurparels in onze gemeente. Sinds 2012 vindt daar natuurontwikkeling plaats die al heel mooie resultaten voor flora en fauna heeft laten zien.

(7 mei 2019)
Milieujournaal, themanummer Klimaatverandering
Begin mei is Milieujournaal 175/176 uitgebracht. Een dubbelnummer over klimaatverandering. Met uitgebreide artikelen over de energietransitie zoals de persoonlijke ervaringen met zonnepanelen op het dak en de plannen van de gemeente Berg en Dal die mogelijk gaan leiden tot grootschalige energieopwekking in het buitengebied.

(2 mei 2019)
Fietspad spoorkuil: terugblik op raadsvergadering
Tijdens de raadsvergadering op 25 april heeft Henny Brinkhof namens de WMG gebruik gemaakt van het spreekrecht en de raad opgeroepen ervoor te zorgen dat de gemeente zich aan de afspraken houdt. Wat er precies over en weer gezegd is, kunt u nalezen op onze website.

(1 mei 2019)
Gemeenteraad tempert ambities Orientalis
Met een amendement heeft de gemeenteraad voorkomen dat er al te vlug ingestemd wordt met de bouw van 40 vakantiehuisjes op het museumterrein, woningbouw op het huidige parkeerterrein en aanleg van parkeerplaatsen in het Kerkebosje, indien uit het door het college voorgestelde haalbaarheidsonderzoek zou gaan blijken dat bebouwing mogelijk is.

(25 april 2019)
Publieksexcursie Rondje Mookerheide
Op zondagmiddag 19 mei a.s. kunt u tussen 13 en 14 u starten met een begeleide natuurwandeling van Landschapsbeheer Groesbeek over de Mookerheide. We lopen over de stuwwal, afwisselend over de heide en door een stuk bos. Een prachtig natuurgebied met steeds wisselende hoogtes.

(18 april 2019)
Fietspad spoorkuil: WMG informeert gemeenteraad
Helaas is het tot op heden niet gelukt om met de gemeente aanvullende beschermende maatregelen in de spoorkuil af te spreken, terwijl daar volgens het overeengekomen maatregelplan wel alle reden toe is, gezien de monitoringsresultaten 2017. De WMG heeft op 17 april 2019 een brief naar de gemeenteraad gestuurd, mede naar aanleiding van de evaluatienota die het college over de aanleg van het fietspad heeft opgesteld.

(5 april 2019)
Ingrijpende toekomstplannen Orientalis
Mogelijk een nieuw hoofdpijndossier: de toekomstplannen van Museumpark Orientalis. Het al jaren kwakkelende voormalige Bijbels Openluchtmuseum heeft een ingrijpend plan naar buiten gebracht om het museum in de benen te houden. Met o.a. de bouw van 40 vakantiehuisjes op het museumterrein, de aanleg van een weg door het gebied, evt. woningbouw op het parkeerterrein en aanleg van parkeerplaatsen in het Kerkebosje.

(28 maart 2019)
Herstel van de Koepel
Bosvijver de Koepel of 't Koepeltje nabij de Knapheideweg kampt al langere tijd met veel te lage waterstanden, en regelmatig staat de historische vijver zelfs helemaal droog. In 2019 worden opnieuw herstelmaatregelen genomen, in samenwerking met de WMG.

(6 maart 2019)
Actie Plant een boom
Het kan nog net, voordat het voorjaar losbarst. Wie voor 1 mei een boom in de tuin plant, maakt kans op een boekenbon. De WMG heeft deze actie opgezet omdat bomen belangrijk zijn. Ze maken de wereld leefbaarder. Bomen zetten CO₂om in zuurstof en maken de wereld groener. Bomen zorgen voor koelte en schaduw in de zomer en houden water vast. Bomen huisvesten allerlei vogels. Bomen en planten doen ook wonderen voor je humeur.

(6 maart 2019)
Plan Speeltuin Kerkstraat: bemiddeling gestart
De door het gemeentebestuur opgezette bemiddeling is van start gegaan. Vorige week hebben verkennende gesprekken plaatsgevonden van de bemiddelaar met de bezwaarmakers en met de initiatiefnemers voor de speeltuin. Ook is er een gesprek geweest met een vertegenwoordiger van de WMG.

(26 februari 2019)
Insectenhotels maken met NLdoet
Zoals inmiddels traditie is, organiseert de WMG tijdens de jaarlijkse vrijwilligersactie NLdoet weer een speciale werkochtend voor kinderen t/m 12 jaar. Op zaterdag 16 maart a.s. gaan we insectenhotels maken. Dat zijn kastjes met daarin hout(blokken), rietstengels, mos, leem en andere natuurlijke materialen. Bijen, vlinders, lieveheersbeestjes en andere kleine diertjes kunnen daarin schuilen, overwinteren of hun eitjes afzetten.

(26 februari 2019)
LBG-infoavond over bestuiving van orchideeën
Op vrijdag 29 maart a.s. organiseert Landschapsbeheer Groesbeek een informatieavond voor belangstellenden. Onderwerp is de bijzondere relatie tussen (wilde) orchideeën en de insecten die voor hun bestuiving zorgen. Jean Claessens en Jacques Kleynen hebben zich hier al vele jaren in verdiept en zij willen hun kennis en enthousiasme graag delen met anderen. Hun lezing, met talrijke foto's en video's, is een ontdekkingsreis door het binnenste van de orchideeënbloem.

(26 februari 2019)
Nieuwe poging om melkfabriek door te drukken
Schiphorst, de adviseur van Koolen, heeft op 20 februari een persbericht uitgebracht over het besluit dat het bedrijf heeft genomen om de voorkeur te geven aan een melkfabriek boven een kippenfarm, op de locatie van de leegstaande kippenfarm aan de Dennenkamp, en dit plan verder uit te gaan werken. Dit kan voor niemand als een verrassing komen, aangezien Koolen geen kippenboer is en eerder de ambitie heeft uitgesproken om het grootste melkveebedrijf ter wereld te beginnen. Of de lokale melkveehouderij en de ontwikkeling van duurzame streekzuivel bij hem in goede handen zijn, valt te betwijfelen.

(24 januari 2019)
Kippenfarm: besluit van de ondernemer ophanden?
Op 19 december 2018 heeft Schiphorst, de adviseur van Koolen, een memo naar de gemeenteraad gestuurd. Daarin staat dat Koolen voornemens is begin 2019 een keuze te maken tussen kippen of melk. Schiphorst spreekt van een dilemma en hij vreest de 'emoties en besluiteloosheid' van de gemeenteraad. Het zijn verwijten die niet terecht zijn. Want het is niet aan de gemeenteraad om met een plan of oplossing te komen, maar aan de ondernemer.

(12 januari 2019)
Plan Speeltuin Kerkstraat
Het inrichtingsplan voor een speeltuin aan de Kerkstraat in Groesbeek is ongewenst, vanwege de aantasting van zichtlijnen op het monumentale kerkje en aantasting van de grassen-en kruidenstrook aan de spoorlijnzijde. Omwonenden vrezen overlast. Er gaat nu een bemiddelaar aan de slag.

(7 januari 2019)
LBG-wandeling bij de Holthurnsche Hof
Op zondag 24 februari a.s. staat de eerste wandeling van Landschapsbeheer Groesbeek in 2019 op het programma. Onder begeleiding van deskundige gidsen wordt gewandeld rond de Holthurnsche Hof. De gidsen belichten niet alleen de natuurwaarden van het gebied, maar ook de rijke cultuurhistorie die al begon in de Romeinse Tijd.

(24 december 2018)
Nieuw Milieujournaal nr. 174
Zoals inmiddels traditie is, is het laatste nummer van dit jaar net voor de Kerst uitgebracht. Daarin een uitgebreid artikel over de noodzakelijke ecologische verbindingen voor planten van natte schraalgraslanden. De boekbespreking is dit keer gewijd aan het bekroonde boek Darwin in de stad, over de evolutionaire aanpassing van planten en dieren aan de door de mens vormgegeven omgeving. Verder zijn er artikelen over invasieve exoten en de gevolgen daarvan, over kruidenrijke akkers en akkerranden (met wandelroute!) en over mais (deel 2) in de serie Ons voedsel. Het nieuwste Milieujournaal is nu ook online te lezen op deze website.

(7 november 2018)
Europees Hof: Nederlands stikstofbeleid voldoet niet
Op 7 november 2018 heeft het Europees Hof van Justitie uitspraak gedaan over de aanvaardbaarheid van de PAS (Programma Aanpak Stikstof) in relatie tot de Europese Habitatrichtlijn (bescherming natuurgebieden). De Raad van State had hierom verzocht en een aantal vragen voorgelegd aan het Hof. In haar uitspraak zet het Hof een dikke streep door een belangrijk uitgangspunt van de PAS: nu stikstofruimte uitdelen in de verwachting dat er in de toekomst stikstof wordt ingeleverd, terwijl er thans al sprake is van forse overbelasting van de natuurgebieden.

(5 november 2018)
Landelijke Natuurwerkdag 2018 op de Galgenhei
Op zaterdag 3 november vond de jaarlijkse Landelijke Natuurwerkdag 2018 plaats. Landschapsbeheer Groesbeek organiseerde een werkochtend op de Galgenhei (Nieuweweg). Er kwamen maar liefst 70 personen (volwassenen en jeugd) meehelpen met onderhoudswerkzaamheden in dit fraaie natuurgebiedje.

(12 oktober 2018)
Nieuw Milieujournaal nr. 173
In het nieuwste Milieujournaal o.a. een gesprek met Nettie Westhoff-de Joncheere, o.a. over haar leven met haar man de ecoloog en hoogleraar Victor Westhoff (1916-2001). Daarnaast een recensie van het boek Natuurbescherming als hartstocht, over de betekenis van het werk van Westhoff voor de natuurbescherming in Nederland. Verder zijn er artikelen over de nog aanwezige restanten van grenzen rondom de Sint-Jansberg, over mais in de serie Ons voedsel en over de (aanstaande) energietransitie in de gemeente Berg en Dal.

(28 september 2018)
Kippenfarm: wat gaat de ondernemer doen?
Nadat de raad bij (krappe) meerderheid zich in december 2017 niet wilde committeren aan het voorstel van het college om de leegstaande kippenfarm om te katten naar een melkfabriek, was er op 27 september jl. wel een (krappe) meerderheid die de voorkeur uitsprak voor de optie melkfabriek. Dit komt door de draai van de PvdA-fractie die eerst tegen stemde en nu voor is, zij het onder voorwaarden. De vraag is wat de ondernemer hiermee gaat doen.

(25 september 2018)
Nieuwe coordinator LBG-werkochtenden
Mede om gezondheidsredenen heeft Henk Klaassen terug moeten treden als coordinator van de werkochtenden van het vrijwillig landschapsbeheer; hij heeft deze functie acht jaar tot ieders genoegen vervuld. Zijn taak is sinds september 2018 overgenomen door Gijs Looijen, die daarbij geassisteerd zal worden door Ferdinand ter Schure en Nel van den Bergh. Henk blijft actief als deelnemer aan de werkochtenden en zal ook het onderhoud van het gereedschap blijven verzorgen.

(29 augustus 2018)
Meedoen met de Aardhommels
Het nieuwe seizoen van de jeugdnatuurclubs van de WMG is weer begonnen. Op 1 september komen de Aardhommels (jeugd 8 t/m 12 jaar) voor het eerst na de vakantie weer bij elkaar. Elke twee weken trekken ze er op zaterdagochtend op uit: in de natuur is altijd iets te ontdekken en te beleven. Bij de Aardhommels is plek voor nieuwe deelnemers. Heb je belangstelling om meer te leren over de natuur, meld je dan snel aan.

(7 juli 2018)
Milieujournaal 171/172 nu online te lezen
Het nieuwste nummer van het Groesbeeks Milieujournaal met als thema 'Over de grenzen heen' is nu online te lezen op onze website. Ook eerder verschenen nummers zijn hier te downloaden.

(27 juni 2018)
Stallen van Van Deurzen blijven hoofdpijndossier
Op 5 juli a.s. staat de toekomst van de kippenfarm opnieuw op de agenda van de gemeenteraad [Update: onderwerp is van de agenda gehaald]. Nadat de gemeenteraad in december 2017 niet is meegegaan in het plan van eigenaar en college om een melkfabriek te vestigen in de voormalige kippenstallen, heeft de eigenaar DDG (Dutch Dairy Genetics) aangekondigd verder te zullen gaan met de pluimveehouderij. Eind mei vond een bijeenkomst plaats over een mogelijke alternatieve invulling van de locatie.

(26 juni 2018)
WMG wijzigt naam en werkgebied
Tijdens de algemene ledenvergadering op 20 juni jl. hebben de leden van de WMG ingestemd met de voorgestelde wijziging van de statuten. De naam is gewijzigd in Werkgroep Milieubeheer Berg en Dal; vanwege de naamsbekendheid van de afkorting WMG blijven we onszelf WMG noemen. Het werkgebied van de vereniging wordt het gehele grondgebied van de gemeente Berg en Dal.

(4 juni 2018)
Natuurwandeling rond de Cenakelkerk
Op zondag 1 juli a.s. organiseert Landschapsbeheer Groesbeek een excursie in Heilig Landstichting, een van de twaalf kerkdorpen van de gemeente Berg en Dal. Onder leiding van een deskundige gids wandelt u rond de Cenakelkerk en door het monumentale begraaf- en gedenkpark waar veel bijzondere bomen te zien zijn.

(22 mei 2018)
Nieuw Milieujournaal
Eind mei verschijnt dubbelnummer 171/172 van het Groesbeeks Milieujournaal met als thema 'Over de grenzen heen'. Met een uitgebreid achtergrondartikel over de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Dichter bij huis is het Reichswald: Paul Thissen verhaalt over de grote branden die daar in 1946-1948 hebben gewoed. Willemijn van Oijen ging op bezoek bij Johan Bekhuis. In de serie over ons voedsel is de haring het onderwerp. Tenslotte een artikel over glyfosaat, beter bekend als Roundup, 's werelds meest gebruikte bestrijdingsmiddel.

(22 mei 2018)
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Het bestuur van de WMG stelt voor om het werkgebied uit te breiden van voorheen gemeente Groesbeek naar de gemeente Berg en Dal. Daarvoor moeten de statuten worden gewijzigd. Op woensdag 30 mei a.s. vindt een bijzondere Algemene Ledenvergadering plaats om de gewijzigde statuten vast te stellen. Op woensdag 20 juni a.s. houden we de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

(8 mei 2018)
Praat op 22 mei mee over locaties voor energieopwekking
De gemeente Berg en Dal is zoals veel gemeenten bezig met de vraag hoe men in 2050 energieneutraal kan worden. Naast stimuleren van energiebesparing wil men inzetten op (groene) energieopwekking binnen de gemeentegrenzen. Dan gaat het bijv. om windturbines, zonnepanelen op bouwwerken, zonneparken en biomassa, en vooral ook over de vraag waar die kunnen komen en onder welke voorwaarden. Er is inmiddels een drietal bijeenkomsten gehouden waar bewoners konden meepraten. Op dinsdagavond 22 mei staat een extra bijeenkomst gepland die speciaal gaat over het grondgebied van de voormalige gemeente Groesbeek. We roepen iedereen met hart voor het landschap op om hieraan deel te nemen.

(18 april 2018)
Wat gaat er gebeuren met de stallen van Van Deurzen?
Nadat de gemeenteraad in december niet is meegegaan in het plan van eigenaar en college om een melkfabriek te vestigen in de voormalige kippenstallen, heeft de eigenaar DDG (Dutch Dairy Genetics) aangekondigd verder te zullen gaan met de pluimveehouderij. In januari is daartoe een bouwaanvraag ingediend die inmiddels buiten behandeling is gesteld, vanwege het niet aanleveren van ontbrekende gegevens. Begin maart werd ook bekend dat het gemeentebestuur heeft overwogen de locatie op te kopen.

(12 april 2018)
Fietspad spoorkuil: aanvullende beschermende maatregelen nodig
Het actieve reptielenseizoen gaat beginnen, er zijn al dieren uit winterrust gezien. Helaas is het nog niet gelukt om met de gemeente aanvullende beschermende maatregelen in de spoorkuil af te spreken. In 2017 zijn er meer dan 40 zandhagedissen en ook 4 hazelwormen gesneuveld op het fietspad door de spoorkuil. In het Maatregelenplan fietspad spoorkuil (medio 2016 overeengekomen tussen gemeente, WMG en Ravon) dat een einde maakte aan het slepende conflict met de RVO, is afgesproken dat er bij meer dan 15 doodgereden zandhagedissen in een seizoen overleg komt over aanvullende maatregelen ter voorkoming van meer slachtoffers.

(29 maart 2018)
Verzoek aan EU om geen nieuwe derogatie te verlenen
Op initiatief van de Coöperatie Mobilisation for the Environment is er op 28 maart door 11 natuur- en milieuorganisaties, waaronder de Werkgroep Milieubeheer Groesbeek, een brief gestuurd aan de Europese Commissie, met het verzoek om aan Nederland geen nieuwe derogatie van de Nitraatrichtlijn toe te kennen. Wij vinden het hoog tijd dat Nederland na 20 jaar eens serieus werk gaat maken van het terugdringen van het grote mestoverschot dat ons land kent en grote problemen voor o.a. natuur en water veroorzaakt.

(23 februari 2018)
NLdoet 2018: we gaan nestkasten maken!
Op zaterdag 10 maart vindt de jaarlijkse vrijwilligersactie NLdoet van het Oranjefonds plaats. De Werkgroep Milieubeheer Groesbeek organiseert dan, zoals inmiddels traditie is, een speciale werkochtend voor kinderen t/m 12 jaar. Op het programma staan dit keer nestkasten voor vogels. Ieder kind mag een nestkast in elkaar zetten. Na afloop mag de kast mee naar huis om in de tuin te worden opgehangen.

(26 januari 2018)
Aanbevelingen Rekenkamercommissie
Op 8 februari a.s. staan de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie inzake het dossier fietspad spoorkuil op de agenda van de gemeenteraad. Het is een vervolg op het kritische rapport dat op 14 december 2017 in de raad is besproken. Een van de aanbevelingen heeft betrekking op het benodigde herstel van vertrouwen in de gemeente.

(15 januari 2018)
IJstijdwandeling met LBG op 28 januari 2018
Op zondagmiddag 28 januari a.s. vindt de eerste LBG-excursie van dit jaar plaats. Het thema is de ijstijd. Wat die heeft teweeggebracht in het landschap rondom Groesbeek, komt u te weten tijdens deze wandeling die begint en eindigt net over de grens in Wyler.

(11 januari 2018)
Natuurtekenen met de Aardsterren
In september 2017 van het afgelopen jaar is er bij natuurclub De Aardsterren een start gemaakt met Natuurtekenen voor kinderen in de leeftijd van 9-12 jaar. Afhankelijk van het weer/seizoen wordt er binnen of op locatie getekend. De kinderen die meedoen, vinden het leuk om te tekenen en zijn graag bezig in of met de natuur. De groep is niet zo groot waardoor ieder kind de aandacht krijgt om aan de slag te kunnen en te blijven. Er is nog plaats voor nieuwe aanmeldingen.

(4 januari 2018)
Milieujournaal 170
Eind december is Groesbeeks Milieujournaal 170 bij onze leden en abonnees bezorgd. Nu al online te lezen! Dit keer is het thema natuurherstel. Met o.a. artikelen over de terugkeer van de boommarter en raaf in het Rijk van Nijmegen. Ook een uitgebreid artikel over de vegetatieontwikkeling op de natte natuurpercelen Kaalbroek, Slumke en Schildbroek. De wolf staat centraal in de boekbespreking en in de serie over ons voedsel is de kokosnoot het onderwerp.

(3 januari 2018)
Excursieprogramma LBG in 2018
Het excursieprogramma van 2018 is vastgesteld: er staan vijf mooie wandelingen in en rond Groesbeek gepland. Een leuke manier om kennis te maken met of meer te weten te komen over de natuur in onze woonomgeving.

(20 december 2017)
Eerste LBG-werkochtend van 2018 in de spoorkuil
Op zaterdag 6 januari a.s. organiseert Landschapsbeheer Groesbeek de eerste werkochtend van het nieuwe jaar. Dit jaar doen we dat langs de spoorlijn/fietspad in het Groesbeeks bos. Er wordt gewerkt vanaf de plek waar we de vorige keren (4 november en 16 december) zijn geëindigd. De werkzaamheden bestaan uit zaagwerk, o.a. met inzet van enkele kettingzagers, en het opruimen/opstapelen van het hout zodat dit door de gemeente kan worden opgehaald (met dank aan de afdeling openbaar groen).

(15 december 2017)
Rapport Rekenkamercommissie: lering trekken
Op 14 december is het kritische rapport van de Rekenkamercommissie over de gang van zaken rond de aanleg van het fietspad door de spoorkuil besproken in de gemeenteraad. Mede door de weigering van een aantal partijen om serieus in te gaan op de geconstateerde tekortkomingen van de door het gemeentebestuur gevolgde werkwijze kwam er niet veel terecht van de controlerende taak van de raad.

(15 december 2017)
Meerderheid raad gaat niet mee met plan melkfabriek
De gemeenteraad heeft op 14 december 2017 niet ingestemd met het voorstel van het college om zich te committeren aan het plan voor vestiging van een melkfabriek in de sinds 2008 leegstaande kippenstallen van Van Deurzen. Het was de bedoeling van het college een intentieovereenkomst met initiatiefnemer Kees Koolen te sluiten en daarna samen met hem het plan uit te werken. In dat stadium zou het voor de raad moeilijker worden om nog tegen te stemmen. De WMG is tevreden met de uitkomst van de raadsvergadering. Wij vinden dat een dergelijk plan eerst door de initiatiefnemer moet worden uitgewerkt, zonder verplichtingen voor de gemeente(raad).

(12 december 2017)
Rapport Rekenkamercommissie: wat gaat de raad doen?
Op 14 december wordt het kritische rapport van de Rekenkamercommissie over de gang van zaken rond de aanleg van het fietspad door de spoorkuil officieel aangeboden en besproken in de gemeenteraad. Van het feitenrelaas en de conclusies kan niemand met hart voor de publieke zaak vrolijk worden. Nog erger wordt het door de keiharde reactie van het (huidige!) college van B&W dat vol blijft houden dat er professioneel is gehandeld. Hoe de gemeenteraad daarover denkt en hoe zij haar controlerende taak in deze kwestie verder invult, gaan we donderdag zien in het gemeentehuis.

(12 december 2017)
Extra werkochtend in de spoorkuil
Op zaterdag 16 december a.s. organiseert Landschapsbeheer Groesbeek een extra werkochtend (9-12 u) langs de spoorlijn/fietspad in het Groesbeeks bos. Er wordt gewerkt vanaf de plek waar we de vorige keer tijdens de Natuurwerkdag zijn geëindigd. De werkzaamheden bestaan uit zaagwerk, o.a. met inzet van enkele kettingzagers, en het opruimen/opstapelen van het hout zodat dit door de gemeente kan worden opgehaald (met dank aan de afdeling openbaar groen).

(7 december 2017)
Fietspad spoorkuil: kritisch rapport van Rekenkamercommissie
Het is niet fraai, het oordeel van de Rekenkamercommissie over het handelen van het gemeentebestuur m.b.t. de aanleg van het fietspad door de spoorkuil. Het op 7 december gepubliceerde rapport zal op 14 december officieel worden aangeboden aan de raad en aldaar worden besproken.

(1 december 2017)
Te weinig info voor besluit over plan melkfabriek
De WMG heeft in een brief aan de raadsleden gevraagd om voorlopig niet in te stemmen met de intentieovereenkomst die het gemeentebestuur ter goedkeuring aan de raadsvergadering van 14 december heeft voorgelegd. Er is nog te veel onduidelijk, volgens ons zouden er eerst veel meer zaken uitgezocht moeten worden, voordat de gemeente samen met de ondernemer het plan voor de melkfabriek gaat uitwerken met als doel de fabriek te realiseren. Het risico is anders te groot dat de gemeente een nieuw probleem creeert bij het oplossen van een oud maar nog steeds actueel probleem, namelijk het pluimveebedrijf van voorheen Van Deurzen.

(14 november 2017)
Melkfabriek in het buitengebied: een goed idee?
Het plan voor vestiging van een melkfabriek in het buitengebied, in de leegstaande kippenstallen van Van Deurzen, lijkt weer een stapje verder uitgewerkt. De initiatiefnemer en het gemeentebestuur willen in december 2017 de gemeenteraad vragen zich te committeren aan het plan, door het onderschrijven van een intentieovereenkomst. Daarmee dreigt de raad een nieuw probleem 'ingerommeld' te worden.

(6 november 2017)
Vrijwilligers, bedankt!
De WMG en Landschapsbeheer Groesbeek bedanken de vrijwilligers die tijdens de Landelijke Natuurwerkdag op 4 november jl. hebben meegewerkt in Groesbeek. Het was een mooie werkochtend. Met 65 deelnemers (volwassenen en jeugd) hebben we langs de spoorlijn/fietspad in het Groesbeeks bos over een lengte van enkele honderden meters opslag van o.a. berk en vogelkers verwijderd. Dit is een belangrijk leefgebied van reptielen zoals de zandhagedis en de hazelworm. Door het onderhoud blijft hun leefgebied in stand.

(20 oktober 2017)
Reptielenseizoen 2017 in de spoorkuil: balans opmaken
Er zijn dit jaar al meer dan 40 zandhagedissen gesneuveld op het fietspad door de spoorkuil. Het actieve seizoen zit er voor de reptielen op, ze gaan in winterrust. Tijd dus om de balans op te maken, zoals afgesproken in het Maatregelenplan fietspad spoorkuil. Daarin is ook afgesproken dat er bij meer dan 15 doodgereden zandhagedissen in een seizoen overleg komt over aanvullende maatregelen ter voorkoming van meer slachtoffers.

(16 oktober 2017)
Terugkijken: Fietspad spoorkuil onderwerp van De Monitor
Op de website van het bekende onderzoeksjournalistieke programma De Monitor van KRO-NCRV kunt u de uitzending van 15 oktober terugkijken. Teun van de Keuken fietste met Henny Brinkhof door de spoorkuil en zij bespraken hoe het fietspad daar illegaal is aangelegd door de gemeente.

(10 oktober 2017)
Groesbeeks Milieujournaal 169
Het nieuwste Milieujournaal heeft als thema 'Landbouw en natuur'. Beide zijn op gespannen voet met elkaar komen te staan, de vraag is of het ook anders kan. Naast een hoofdredactioneel artikel is er een gesprek met Wouter van Eck over zijn Voedselbos Ketelbroek waarin voedselproductie en natuur wel samengaan. De resultaten van meer dan 15 jaar weidevogelbescherming in Groesbeek stemmen niet vrolijk, zo valt te lezen in het artikel van Johan Thissen, Kees Schreven en Youri van der Horst. Het boek Wilde apen, van Frank Berendse, staat centraal in de boekbespreking van Gijs Looijen. Peter Pouwels en Paul Thissen verdiepten zich in de geschiedenis van de Holthurnsche Hof. En Niek Willems dook voor zijn serie over ons voedsel in de avocado.

(10 oktober 2017)
Aan de slag in de Bissael
Op zaterdag 21 oktober gaat Landschapsbeheer Groesbeek samen met de buurt aan het werk in de Bissael, op de grens van Gelderland en Limburg. Aan de Gelderse kant in het bos ligt de leemkuil en aan de andere kant van de Biesseltsebaan, op Limburgse grond, bevindt zich de poel met het omringende graslandje. Om de bijzondere begroeiing van het natuurgebiedje in stand te houden wordt er jaarlijks gemaaid. Op 21 oktober gaan vrijwilligers het maaisel opruimen. Belangstellenden zijn van harte welkom om een handje mee te helpen.

(10 oktober 2017)
Doe mee met de Landelijke Natuurwerkdag
Op zaterdag 4 november vindt de jaarlijkse Landelijke Natuurwerkdag plaats. Ook LBG doet natuurlijk mee en we hopen er ook dit keer een druk bezochte, gezellige activiteit van te maken. Als werkplek is de spoorkuil weer aan de beurt. We gaan daar het noodzakelijke onderhoud doen en o.a. opslag van berk en vogelkers verwijderen op en langs de oude spoorlijn. Dit is een belangrijk leefgebied van reptielen zoals de zandhagedis en de hazelworm. Door het onderhoud blijft hun leefgebied in stand.

(10 oktober 2017)
Herfstwandeling in Berg en Dal
Op zondagmiddag 5 november organiseert LBG een herfstwandeling in de Watermeerwijk bij Berg en Dal. We gaan genieten van de herfstkleuren in het bos dat in de negentiende eeuw een gebied was met mooie hoeven en buitenplaatsen die deels verdwenen zijn, maar wel hun sporen hebben nagelaten.

(18 september 2017)
LBG-infoavond: Voedselbossen
Op vrijdagavond 3 november organiseert LBG een infoavond over het Voedselbos Ketelbroek dat initiatiefnemer Wouter van Eck vanaf 2009 heeft aangelegd aan de Plakseweg in Groesbeek. Aan bod komen o.a. de uitgangspunten van een voedselbos en de natuurwaarden ervan. Vorig jaar is een onderzoek uitgevoerd waarin de biodiversiteit van een aantal diergroepen is vergeleken met die in De Bruuk.

(6 september 2017)
ABO Wind geeft op: geen windturbines in het Reichswald
Op 6 september jl. heeft ABO Wind laten weten dat het bedrijf haar plannen voor windturbines in het Reichswald heeft uitgesteld. Het beroep tegen het afwijzigingsbesluit van de Kreis Kleve voor de bouw van de windturbines heeft men ingetrokken. Daarmee is het windpark in het Reichswald (voorlopig) van de baan. De Regionalrat Dusseldorf heeft namelijk op 6 juli 2017 in het kader van de herziening van het zgn. Regionalplan de eerder aangewezen voorkeurzones voor windenergie in het Reichswald geschrapt. Aan het eind van het jaar wordt het Regionalplan definitief vastgesteld. Er staan nog wel twee kleinere voorkeurszones net buiten het bos op de kaart, bij Nierswalde en Reichswalde (ten oosten van het Reichswald). Het is nog afwachten of hiervoor initiatiefnemers zijn. Meer info op www.gegenwindreichswald.eu

(2 september 2017)
De WMG op de Landschapsparade 2017
Op zondag 10 september a.s. vindt bij Camping De Zoete Aagt op de Grafwegen de Landschapsparade 2017 plaats. De WMG is daar de hele dag (vanaf 11 uur) aanwezig met een activiteit speciaal voor kinderen: alles over uilen o.a. braakballen uitpluizen. Meer info op www.landschapsparade.nl

(23 augustus 2017)
Fietspad spoorkuil onderwerp van De Monitor
Nadat eerder dit jaar de rekenkamercommissie van de gemeenteraad onderzoek besloot te gaan doen, heeft het bekende onderzoeksjournalistieke programma De Monitor van de KRO-NCRV nu ook de gang van zaken rond de aanleg van het fietspad door de spoorkuil onder de loep genomen. Een redacteur ging op onderzoek uit. In het dossier Dier en Bouw vindt u de resultaten.

(7 augustus 2017)
LBG-wandeling op de Sint-Jansberg
Op zondagmiddag 27 augustus a.s. organiseert Landschapsbeheer Groesbeek een wandeling op de Sint-Jansberg. Centraal thema is het water: de waterlopen, bronnen en vijvers die o.a. de Bovenste Plasmolen voeden. De deelnemers kunnen in hun eigen tempo de uitgezette route volgen, waarbij op zes plaatsen LBG-gidsen staan om uitleg te geven over de bijzonderheden die men onderweg tegenkomt.

(10 juli 2017)
Zones voor windenergie in Reichswald geschrapt
De Regionalrat Dusseldorf heeft op 6 juli jl. in het kader van de herziening van het zgn. Regionalplan de eerder aangewezen voorkeurzones voor windenergie in het Reichswald geschrapt. Daarmee lijken de geplande twaalf mega-windmolens aan de Kartenspielerweg van de baan. Dat is een grote opsteker voor de Duits-Nederlandse actiegroep Gegenwind im Reichswald (of: Tegenwind) die zich zeer actief heeft verzet tegen de komst van windturbines in het bos. Aan het eind van het jaar wordt het Regionalplan definitief vastgesteld. Er staan nog wel twee kleinere voorkeurszones net buiten het bos op de kaart, bij Nierswalde en Reichswalde (ten oosten van het Reichswald). Het is nog afwachten of de initiatiefnemer ABO-Wind hiervoor belangstelling heeft. Meer info op www.gegenwindreichswald.eu

(10 juli 2017)
Gezocht: nieuwe Aardhommels
Met een stoer kamp in de natuur hebben de Aardhommels vorige week hun jaar afgesloten. De Aardhommels is de Groesbeekse natuurclub voor kinderen in de leeftijd van 9 t/m 12 jaar. Iedere twee weken trekt de groep er op zaterdagmorgen op uit, soms lopend vanaf de Tullekesbôm, maar meestal op de fiets naar een plek in de omgeving zoals het Reichswald, Mookerhei en Groesbeeks bos. Buiten is altijd wel iets te beleven. Na de zomervakantie starten de Aardhommels weer op. Er is weer plaats voor nieuwe aanmeldingen. Heb je zin om mee te doen, meld je dan aan per email naar bestuur@wmg-groesbeek.nl of neem voor meer informatie contact op met Henny Brinkhof (tel. 024 3974221).

(28 mei 2017)
Rekenkamercommissie onderzoekt aanleg fietspad spoorkuil
De WMG juicht het toe dat de rekenkamercommissie van de gemeenteraad van Berg en Dal in vervolg op een vooronderzoek besloten heeft onderzoek te doen naar de besluitvorming rond de tracékeuze en aanleg van het fietspad door de spoorkuil. Het eindrapport wordt half oktober verwacht. Al eerder heeft de WMG geprobeerd duidelijkheid te krijgen. Een WOB-verzoek begin 2015 leverde echter niets op, want volgens de betrokken ambtenaar stond er niets op papier over de interne besluitvorming.

(24 mei 2017)
Nieuw milieujournaal
Eind mei 2017 valt het dikke dubbelnummer 167/168 bij de leden/abonnees in de bus. Onder het thema 'Water in het Bekken van Groesbeek' verschijnen twee uitgebreide stukken. Het eerste gaat over de natuurontwikkeling langs de Leigraaf anno 2017. Het tweede duikt juist in het verleden, van de voormalige watermolen op de Kreuzfurth en hoe die gevoed werd door water uit Groesbeek. Willemijn van Oijen ging in gesprek met Henk Eikholt en Niek Willems verdiepte zich voor zijn serie over ons voedsel in de achtergronden van kool. De boekbespreking van Gijs Looijen gaat over het bekroonde boek 'De Grutto' van Albert Beintema. Verder een overzichtsartikel over het plan om in de kippenstallen van Van Deurzen een melkfabriek te beginnen.

(9 mei 2017)
Een melkfabriek in plaats van kippen?
Op de informatieavond van 13 april hebben gemeente en initiatiefnemer het plan toegelicht om in plaats van legkippen melk te gaan verwerken in het stallencomplex. De presentaties kunt u op onze website nog eens nalezen, inclusief info over de landschappelijke inpassing waar op de avond zelf geen tijd meer voor was. In aansluiting op deze bijeenkomst heeft de WMG een aantal vragen aan de gemeente gesteld.

(27 april 2017)
Lintje voor Henk Klaassen
De WMG feliciteert Henk Klaassen met de koninklijke onderscheiding die tijdens Lintjesregen 2017 aan hem is uitgereikt voor zijn grote inzet voor de natuur, in het bijzonder voor vogels. Al tientallen jaren is Henk actief in de bescherming van vogels bijv. weidevogelbescherming en uitvoeren ringonderzoek en heeft daarmee bijgedragen aan het werk van o.a. SOVON, Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen, het Vogeltrekstation (onderdeel van het NIOO-KNAW) en de WMG. Daarnaast kennen we Henk als coordinator vrijwilligerswerk bij LBG, SLOG en St. Avonturenbos Stekkenberg waar hij tevens in samenwerking met Staatsbosbeheer vrijwillig (avonturen)boswachter is. Ook voor natuureducatie heeft hij veel gedaan. Dit lintje is welverdiend!

(21 april 2017)
Erfgoedprijs 2017 voor Ketelwaldproject
Tijdens de bijeenkomst van de Stichting Monument en Landschap op 19 april is tot onze grote verrassing de Erfgoedprijs 2017 in de categorie Cultuurlandschap en ruimtelijk beleid uitgereikt aan de WMG voor het Ketelwaldproject. We lezen in het juryrapport: 'De Werkgroep Milieubeheer Groesbeek zet zich al vele jaren in voor het behoud en de beleving van het waardevolle Groesbeekse landschap in al zijn aspecten. Veel van deze initiatieven zijn genomen of mede gedragen door Henny Brinkhof. Strijdbaar, ook als dat tegen gemeentelijk beleid ingaat, tot het uiterste.'

(7 april 2017)
Megakippenfarm: nieuwe eigenaar, nieuwe plannen
We hebben uit het nieuws kunnen vernemen dat de nieuwe eigenaar van het (voormalig) kippenbedrijf van Van Deurzen plannen heeft om op deze locatie in het buitengebied een melkfabriek te beginnen. Op 13 april houdt de gemeente hierover een informatieavond. Melkverwerking (en daarmee bedoelen we niet de zelfkazende boer) is een industriële activiteit die thuishoort op een bedrijventerrein en niet in het agrarisch buitengebied. De WMG wil eerst meer informatie, voordat zij een standpunt bepaalt.

(6 maart 2017)
Hidden hedge aangelegd
Op 4 maart jl. hebben de vrijwilligers van Landschapsbeheer Groesbeek samen met de firma Van Kesteren een zgn. 'hidden hedge' (verborgen heg) aangelegd in de Ecologische Verbindingszone Nederrijk-Reichswald. Vanaf de dassentunnel onder de Wylerbaan is een 60 m lange greppel gegraven. Onderin is door de aanwezige jeugd een heg geplant. De combinatie van droge sloot en struikjes biedt dekking aan kleine zoogdieren die gebruik maken van de faunapassage onder de Wylerbaan. De aanleg van dit landschapselement is een pilot van het landelijk project Force4Nature, georganiseerd door Floron, De Vlinderstichting en RAVON.

(24 februari 2017)
Voederhuisjes maken met NLdoet 2017
Op zaterdag 11 maart 2017 is het NLdoet, de jaarlijkse vrijwilligersactie van het Oranjefonds. De Werkgroep Milieubeheer Groesbeek organiseert dan in de Tullekesbom weer een speciale activiteit voor kinderen. In 2015 hebben de jonge deelnemers nestkasten in elkaar gezet, en vorig jaar zijn insectenhotels gemaakt. Ook dit jaar is er weer een leuke en nuttige activiteit bedacht: het maken van voederhuisjes voor de vogels in de tuin. Voor ieder kind ligt een voorgezaagd pakketje hout klaar dat hij of zij ter plekke zelf in elkaar mag zetten.

(19 februari 2017)
LBG-infoavond over de zwarte specht
Op vrijdag 10 maart houdt Landschapsbeheer Groesbeek een infoavond waarin (na o.a. de vos, bever, ijsvogel en vleermuizen) opnieuw een diersoort centraal staat: dit keer de zwarte specht. Spreker is Henny Brinkhof die jarenlang het gedrag van deze vogels in het Groesbeeks bos heeft bestudeerd. Aan de hand van prachtig beeldmateriaal zal hij een jaar uit het leven van de zwarte specht belichten. In het bijzonder zal hij aandacht besteden aan de paarvorming en het broedgedrag van deze bijzondere vogel.

(17 januari 2017)
LBG-wandeling rond Jachtslot Mookerheide
Op zondagmiddag 19 februari vindt de eerste natuurexcursie van Landschapsbeheer Groesbeek van 2017 plaats. We gaan wandelen in de omgeving van het Jachtslot Mookerheide, door het parkachtige landschap waar de oude kas is hersteld, in het Twee Schansen gebied en ook gaan we kijken waar Natuurmonumenten een natuurbegraafplaats wil aanleggen.

(31 december 2016)
Tegen beton op de onverharde Biesseltsebaan
Na alle toestanden rond het betonfietspad door de spoorkuil, heeft de gemeente het plan opgevat om een betonfietspad van 3 meter breed aan te leggen op de onverharde delen van de Biesseltsebaan tussen Herberg 't Zwaantje en de Sionsweg in Nijmegen. De WMG vindt dit een ongewenst plan dat opnieuw snel doorgedrukt lijkt te worden.

(19 december 2016)
Fietspad spoorkuil: maatregelenplan in werking
De WMG en RAVON zijn half juni 2016 met de gemeente een maatregelenplan overeengekomen dat tot doel heeft de reptielenpopulaties te beschermen en het gebruik van het fietspad mogelijk te maken. Dit is ter goedkeuring voorgelegd aan de RVO. Inmiddels zijn schermen en tunnels aangelegd. In het maatregelenplan zijn nog meer zaken overeengekomen.

(19 december 2016)
Groesbeeks Milieujournaal 166
Op de valreep van 2016 verschijnt het laatste nummer van dit jaar. Het hoofdartikel gaat over het natuurherstel dat we mogen verwachten in het natuurontwikkelingsproject Koningsven-De Diepen dat volgend jaar van start gaat. In de serie over ons voedsel belicht Niek Willems de kalkoen en Gijs Looijen heeft weer een mooi natuurboek te bespreken. Peter Pouwels verdiepte zich in de wilde appel. Verder een overzichtsartikel over het fietspad door de spoorkuil waarvoor een maatregelenplan met de gemeente is overeengekomen.

(19 december 2016)
Programma 2017 van Landschapsbeheer Groesbeek
Landschapsbeheer Groesbeek heeft het programma voor 2017 vastgesteld. Ieder kwartaal kunt u met de gidsen een mooie landschapswandeling maken. Op vrijdag 10 maart is er een informatieavond, waarin Henny Brinkhof alles vertelt over paarvorming bij de zwarte specht. Verder kunt u elke eerste zaterdag van de maand gezellig meewerken in het vrijwillig landschapsbeheer dat op diverse plekken in Groesbeek (en soms daarbuiten) wordt uitgevoerd.

(18 november 2016)
Groesbeeks Milieujournaal 165
In het nieuwste nummer 165 trappen we af met twee nieuwe onderwerpen. Niek Willems gaat een serie artikelen schrijven over ons voedsel, te beginnen met de aardappel. Nieuw is ook de boekbespreking door Gijs Looijen van een boek over natuur. Verder o.a. artikelen over het natuurontwikkelingsproject Koningsven-De Diepen dat volgend jaar van start gaat, de terugkeer van de bever en de handel in inheemse vogelsoorten.

(13 november 2016)
LBG-wandeling in Millingen op 18 december
Afgelopen jaar heeft Landschapsbeheer Groesbeek maandelijks een wandeling georganiseerd in een van de (kerk)dorpen van de nieuwe gemeente Berg en Dal. Alleen Millingen a/d Rijn is nog niet bezocht. Dat gaat gebeuren tijdens de laatste wandeling op zondagmiddag 18 december. De excursie gaat door het dorp, maar uiteraard ook over de dijk en langs de rivier. Onder leiding van lokale gidsen maken we tevens kennis met de hier aanwezige flora en fauna.

(7 november 2016)
Natuurwerkdag 2016 geslaagd
Ook dit jaar deed Landschapsbeheer Groesbeek weer mee aan de Landelijke Natuurwerkdag op 5 november. Er werd gewerkt op de Galgenhei waar mee dan 75 volwassenen en kinderen de hei opschoonden van met name opslag van bremstruweel. De jeugdnatuurgroepen van de WMG waren van de partij en ook enkele scoutinggroepen uit Nijmegen. Zoals inmiddels traditie is, werd het een gezellige ochtend, met een mooi werkresultaat.

(12 oktober 2016)
LBG-wandelingen op 30 oktober en 6 november
Binnenkort kunt u twee keer op zondagmiddag met de gidsen van Landschapsbeheer Groesbeek op pad. Op 30 oktober gaan we vanaf Herberg 't Zwaantje op zoek naar paddenstoelen in het bos. En op 6 november staat de cultuurhistorie van de Stekkenberg en het aangrenzende bos centraal, met o.a. bezembinders en bosbessenpluk.

(10 oktober 2016)
LBG-infoavond: In de ban van de vleermuis
Op vrijdagavond 18 november organiseert LBG een infoavond voor belangstellenden. Onderwerp is de vleermuis. Vleermuizenexpert Peter Twisk is al tientallen jaren ‘in de ban van de vleermuis’. Hij is mede-auteur van diverse zoogdierengidsen en ook een uitstekend natuurillustrator. Tijdens de lezing komen ook vragen aan de orde als: wat moet je doen als je een vleermuis vindt en hoe kun je vleermuizen beschermen en hun leefgebied verbeteren.

(7 oktober 2016)
Op 15 oktober werken in de Bissael
Op zaterdag 15 oktober gaan de vrijwilligers van Landschapsbeheer Groesbeek aan het werk in de Bissael, op de grens van Gelderland en Limburg. Om de bijzondere begroeiing van het natuurgebiedje in stand te houden, wordt er jaarlijks gemaaid. Belangstellenden zijn van harte welkom om een handje mee te helpen.

(17 september 2016)
Zondag 9 oktober wandelen rond Persingen
Dit jaar kunt u iedere maand op pad met Landschapsbeheer Groesbeek, die in een ieder(kerk)dorp van de nieuwe gemeente Berg en Dal een 'ommetje' organiseert. Het eerstvolgende rondje is op zondag 9 oktober. Vanaf het kerkje van Persingen gaan we via de boerenlandpaden de omgeving verkennen.

(7 september 2016)
De Aardhommels, Aardmannetjes en Aardsterren gaan weer beginnen!
Nu de zomervakantie voorbij, start er weer een nieuw seizoen van de jeugdnatuurclubs van de WMG. Heb je belangstelling om mee te doen, neem dan met ons contact op. De Aardmannetjes en Aardsterren zijn kleine groepen van jongere kinderen, er kan een wachtlijst zijn. Bij de Aardhommels, een grotere groep voor de jeugd van 9-12 jaar, is meestal wel plek voor nieuwe aanmeldingen.

(7 september 2016)
Zorgen over verkeersveiligheid nieuwe rotonde Zevenheuvelenweg
De WMG heeft een zienswijze ingediend op de ontwerp omgevingsvergunning voor de aanleg van de geplande rotonde op de splitsing Zevenheuvelenweg/Nieuwe weg. Deze is inmiddels beantwoord door het gemeentebestuur. Belangrijkste punten zijn de vervanging van de bomen en de veiligheid voor overstekende fietsers.

(26 augustus 2016)
Zondag 11 september wandelen langs de Groesbeek
Dit jaar kunt u iedere maand op pad met Landschapsbeheer Groesbeek, die in een ieder(kerk)dorp van de nieuwe gemeente Berg en Dal een 'ommetje' organiseert. Het eerstvolgende rondje is een excursie op zondag 11 september. We volgen deze middag de heringerichte Groesbeek vanaf de bron bij de protestantse kerk.

(14 juli 2016)
Zondag 14 augustus rondom 't Haonehart
Dit jaar kunt u iedere maand op pad met Landschapsbeheer Groesbeek, die in een ieder(kerk)dorp van de nieuwe gemeente Berg en Dal een 'ommetje' organiseert. Het eerstvolgende rondje is een excursie op zondag 14 augustus. We lopen deze middag via de Millingerwaard naar Kekerdom, waarbij we ook de enige buitendijks gelegen kerk van Nederland zullen bekijken.

(14 juli 2016)
Fietspad spoorkuil: compromis bereikt
WMG en RAVON zijn half juni met de gemeente een maatregelenplan overeengekomen dat tot doel heeft de reptielenpopulaties te beschermen en het gebruik van het fietspad mogelijk te maken. Dit is ter goedkeuring voorgelegd aan de RVO.

(17 juni 2016)
Gierzwaluwen zoeken met LBG op 24 juni
Dit jaar kunt u iedere maand op pad met Landschapsbeheer Groesbeek, die in een ieder(kerk)dorp van de nieuwe gemeente Berg en Dal een 'ommetje' organiseert. Het eerstvolgende rondje is een excursie op vrijdagavond 24 juni a.s. wanneer we op zoek gaan naar de gierzwaluwen in het centrum van Beek. Alleen al in het dorp Beek zijn er veel verschillende mogelijkheden voor gierzwaluwen om een nestelplekje te vinden.

(22 mei 2016)
Groesbeeks Milieujournaal
Eind mei komt Groesbeeks Milieujournaal 163-164 uit. Een dubbelnummer met daarin aandacht voor de (gevolgen van de) windturbines in het Reichswald, o.a. op de rijke vogelstand in het gebied. Uit een vorig jaar uitgevoerde inventarisatie blijkt dat er bijzonder veel soorten en grote aantallen voorkomen. Verder o.a. artikelen over natuurherstel op de Biessael en over houtwallen en heggen als veekering.

(22 mei 2016)
Update fietspad spoorkuil: wat is er aan de hand?
In verband met berichtgeving in de pers en diverse mededelingen die de afgelopen tijd door de gemeente zijn gedaan, wil de WMG graag een toelichting geven op de kwestie fietspad spoorkuil. Zoals bekend is vorig jaar een bemiddelingstraject gestart in het geschil tussen gemeente en RVO (handhavingsautoriteit Flora- en faunawet).

(11 april 2016)
LBG-wandeling rondom Thornsche Molen op 24 april
Op zondag 24 april organiseert Landschapsbeheer Groesbeek een wandeling rondom de nieuw opgebouwde Thornsche Molen bij Leuth. Onder leiding van vrijwillig molenaar Peter Pouwels (van de Bovenste Plasmolen) wordt uiteraard de molen bezocht. Daarna maken we een wandeling over o.a. boerenpaden door het omringende landschap. Het ommetje start om 14 u bij de molen.

(18 maart 2016)
Geslaagde actie met NLdoet 2016
Meer dan 30 kinderen kwamen op 12 maart 2016 naar de Tullekesbom om een insectenhotel te maken. Die mogen ze thuis in de tuin ophangen. De actie vond plaats in het kader van NLdoet, de vrijwilligersactie van het Oranjefonds. Het was een gezellige ochtend waarin met veel enthousiasme werd getimmerd en geboord.

(7 maart 2016)
Landschapsbeheer met vluchtelingen
Op vrijdag 4 maart heeft Landschapsbeheer Groesbeek samen met IVN Rijk van Nijmegen en de Vlinderstichting een activiteit voor vluchtelingen van Heumensoord georganiseerd. Ondanks het slechte weer was er een groep van ongeveer 25 mensen aanwezig. Samen gingen ze aan de slag in de spoorkuil bij de Biesseltsebaan waar opslag van bramen, struiken en bomen werd verwijderd. Daardoor blijft de spoorkuil geschikt als leefgebied voor reptielen, vlinders en andere warmteminnende dieren. Zelfs de natte sneeuw kon de opperbeste stemming van de deelnemers niet drukken. De natuurorganisaties hopen in de toekomst vaker dergelijke activiteiten voor vluchtelingen te kunnen organiseren.

(28 februari 2016)
LBG-infoavond over Bosrijk op 18 maart
Op vrijdag 18 maart staat er weer een infoavond over natuur en landschap gepland, dit keer over Bosrijk, het initatief om meer oud bos te ontwikkelen en in stand te houden.

(20 februari 2016)
LBG-wandeling in Heilig Landstichting op 13 maart
Op zondag 13 maart organiseert Landschapsbeheer Groesbeek een wandeling in de Heilig Landstichting. Centraal staat de cultuurhistorie van dit kerkdorp. Het ommetje start om 14 u bij de Cenakelkerk en zal o.a. over de nabijgelegen begraafplaats lopen waar niet alleen monumentale bouwwerken maar ook bijzondere bomen te zien zijn.

(27 januari 2016)
Landschapswandeling rond Bizonbaai op 14 februari
Op zondag 14 februari organiseert LBG een landschapswandeling in de Ooijpolder. Vanaf cafe Oortjeshekken maken we een rondje om de Bizonbaai. Tijdens de wandeling bekijken we wat er zoal in de natuur te zien is in deze tijd van het jaar. 's Winters bevinden zich tienduizenden ganzen en eenden in de Ooijpolder, maar ook een ontmoeting met een Konik is niet uitgesloten.

(27 januari 2016)
Kritiek op vergunningverlening Van Deurzen
In een zienswijze op de ontwerp-omgevingsvergunning heeft de WMG zich samen met andere milieuorganisaties kritisch uitgelaten over de wijze waarop de gemeente voornemens is het megakippenbedrijf van Van Deurzen een vergunning te verlenen. Een van de kritiekpunten betreft het aangevraagde stalsysteem, de zgn. verrijkte kooi voor 291.000 kippen (oftewel een legbatterij 'met een behangetje'). Ooit bedacht door de politiek om destijds bestaande legbatterijbedrijven een overgangsperiode te gunnen, maar niet van toepassing op dit bedrijf.

(17 januari 2016)
Terugblik: Een jaar fietspad, vele gesneuvelde reptielen
Op basis van gegevens van de NDFF (Nationale Databank Flora en Fauna) heeft RAVON de belans opgemaakt van het aantal reptielen dat in 2015 is gesneuveld op het fietspad in de spoorkuil. In totaal gaat het om 37 slachtoffers (36 zandhagedissen, 1 hazelworm), verdeeld over de maanden april, mei en augustus. Omdat lang niet iedere dag is gekeken en omdat bekend is dat doodgereden hagedissen heel snel worden opgeruimd door aaseters, schat RAVON het werkelijke aantal verkeersslachtoffers op ca. 75 individuen. Dat is een aanzienlijk deel van de aanwezige populatie.

(16 januari 2016)
NLdoet 2016: insectenhotels maken
Op zaterdag 12 maart 2016 kunnen kinderen weer meedoen aan NLdoet in de Tullekesbom. Dit jaar gaan we insectenhotels maken. We gebruiken daarvoor hout(blokken), rietstengels, leem en andere natuurlijke materialen. Daarin kunnen vlinders, lieveheersbeestjes, bijen of andere kleine diertjes overwinteren. Ook zijn er insecten zoals metselbijtjes die daarin hun eieren afzetten. Het is een werkochtend voor kinderen. Ieder kind mag een insectenhotel maken en na afloop mee naar huis nemen.

(15 januari 2016)
Beslissing op bezwaar WOB-verzoek fietspad spoorkuil
Ons bezwaar tegen de gebrekkige info-verstrekking door de gemeente in antwoord op ons WOB-verzoek inzake de aanleg van het fietspad spoorkuil is deels gegrond, deels ongegrond verklaard. De bezwarencommissie acht het geloofwaardig dat de gemeente zegt geen stukken te hebben over de interne besluitvorming rond de aanleg van het fietspad. Ons bezwaar tegen de rekening voor papieren kopietjes werd wel gegrond verklaard. Stukken hadden gewoon digitaal verstrekt moeten worden.

(15 januari 2016)
Wilgen geknot
Tijdens de eerste werkochtend van 2016 op 9 januari waren de vrijwilligers van Landschapsbeheer Groesbeek aan het werk in de Foeperpot. Hier stond een leuke klus op het programma, want de knotwilgen waren weer aan de beurt om teruggezet te worden. Een goed geknotte wilg is niet alleen fraai om te zien, maar vormt ook een leefgebied voor vogels die erin kunnen schuilen en nestelen. Wilt u ook meehelpen in de natuur, kom dan op 6 februari naar de volgende werkochtend in De Bruuk.

(5 januari 2016)
Aankondiging: LBG-wandeling op 17 januari 2016
Op zondag 17 januari 2016 vindt de eerste van een reeks maandelijkse publiekswandelingen van Landschapsbeheer Groesbeek plaats. We gaan graag samen met u het gebied rond de Holthurnsche Hof verkennen. Tijdens de wandeling door ‘t winterlandschap staan we stil bij het Romeinse verleden, WO2 en is er volop aandacht voor de typische natuur van de stuwwal. We zullen ongetwijfeld ook sporen zien van diverse bosbewoners die hier leven.

(5 januari 2016)
Actie voor behoud van Europese natuurregels
Het afgelopen half jaar gaven meer dan 500.000 mensen in Europa hun 'Stem voor natuur'. Daarmee gaven ze een signaal af aan de Europese Commissie om de regels voor natuurbescherming in stand te houden. In Brussel is men bezig met een evaluatie van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Onze meest waardevolle natuur, zoals De Bruuk en Sint-Jansberg, wordt beschermd door deze regelgeving. Het goede nieuws is dat nu ook de Tweede Kamer een motie heeft aangenomen waarin ze zich uitspreekt voor behoud van de Europese natuurregels. Nederland is daarmee de tiende lidstaat, na o.a. Duitsland en Frankrijk, die aan de Europese Commissie laat weten dat de Europese natuurwetgeving niet afgebroken mag worden.

(14 december 2015)
Ommetjes in Berg en Dal 2016
Landschapsbeheer Groesbeek gaat in 2016 iedere maand in een (kerk)dorp van de nieuwe gemeente Berg en Dal een 'ommetje' organiseren. Lokale gidsen hebben enthousiast op dit plan gereageerd en helpen mee bij de organisatie van deze excursies. Elke locatie wordt op een eigen wijze voor het voetlicht gebracht. Dit kan gaan om een natuur- of cultuurgebied, gebouwen, een bijzondere historie of (oud)bewoners. Een mooie manier dus om elkaar beter te leren kennen. De eerste excursie zal op zondag 17 januari 2016 plaatsvinden bij de Holthurnsche Hof, waar we het oudste verleden van Berg en Dal gaan ontdekken.

(20 november 2015)
Natuur en landschap bij de lokale omroep
Omroep Groesbeek besteedt regelmatig aandacht aan natuur en landschap. Zo maakte de TV-afdeling leuke reportages over de Natuurwerkdag en een LBG-wandeling. En iedere twee weken kunt u op zaterdagmorgen tussen 9 en 10 uur luisteren naar Kiekdor, het natuurprogramma van Omroep Groesbeek.

(14 november 2015)
Nieuw nummer van Groesbeeks Milieujournaal
Het nieuwste nummer van het milieujournaal is verschenen en wordt een dezer dagen bezorgd bij de leden/abonnees. Met o.a. Leo Zilessen die de Groesbeekse dialectnamen van planten en dieren heeft verzameld. Johan Thissen doet verslag van de bijzondere vondst van de waterspitsmuis in het Kranenburger Bruch en ook Stijn Schreven heeft iets bijzonders waargenomen in Groesbeek: het veldwespwaaiertje dat parasiteert op de Franse veldwesp en een fascinerende levenswijze heeft.

(9 november 2015)
Natuurwerkdag 2015 groot succes
Landschapsbeheer Groesbeek bedankt, mede namens mede-organisatoren IVN Rijk van Nijmegen en Staatsbosbeheer, alle vrijwilligers die op 7 november hebben meegewerkt tijdens de Natuurwerkdag 2015. Met meer dan 100 personen werd het talud van de spoorkuil onder handen genomen. Opslag van bomen en struiken werd verwijderd om dit leefgebied geschikt te houden voor reptielen. Ook was er een korte excursie voor belangstellenden, een informatiestand van RAVON en kwam de schaapskudde langs. Mede dankzij het enthousiasme van de deelnemers was het een prachtige dag!

(7 oktober 2015)
Doe mee met de Landelijke Natuurwerkdag
Op zaterdag 7 november vindt de jaarlijkse Landelijke Natuurwerkdag plaats en wij doen weer mee. U ook? Samen met de vrijwilligers van het IVN Rijk van Nijmegen en Staatsbosbeheer gaan we aan de slag in de spoorkuil, om dit leefgebied geschikt te houden voor reptielen. Ons doel is de opslag van bomen en struiken van de hellingen te verwijderen zodat het gebied open en zonnig blijft. Ook kinderen kunnen meehelpen, de Aardhommels zijn als vanouds van de partij. We werken van 9 tot 13 uur. Startpunt: spoorbruggetje. Voor koffie, thee, soep en koek wordt gezorgd. Meer info

(7 oktober 2015)
Informatieavond over de vos
Op vrijdag 13 november organiseert Landschapsbeheer Groesbeek een infoavond over de vos. Spreker is Jaap Mulder, dé vossenkenner van Nederland, die al vele jaren het wel en wee van dit fascinerende dier onderzoekt. Hij zal vertellen over het leven van de vos, maar ook over de problemen die de mens met hem heeft. Allerlei aspecten komen aan bod zoals de zin en effectiviteit van vossenbestrijding, predatie op weidevogels en ziekten die het dier met zich mee draagt. Ook vertelt hij over het onderzoek aan vossen en ganzen in de Gelderse Poort. Een avond met boeiende verhalen, vol met feiten en onderzoeksresultaten. Aanvang: 19.30 uur. Plaats: dorpshuis De Slenk (naast de kerk), De Horst.

(13 september 2015)
Met LBG naar het Nederrijk
Op 1 november staat er weer een leuke excursie van Landschapsbeheer Groesbeek gepland. Dit keer wordt met de gidsen het Nederrijk verkend. Dit is van oorsprong een oud bosgebied, restant van het veel grotere Nederrijkswald. Kenmerkend zijn de grote hoogteverschillen en daardoor op diverse plekken mooie vergezichten.

(2 september 2015)
Ruimte voor het edelhert
Op zaterdagmiddag 12 september, tussen 14 en 17 uur, staat de WMG op de Galgenhei (bij het uitzichtpunt langs de Oude Zevenheuvelenweg) om bezoekers informatie te geven over de toekomstige mogelijkheden voor edelherten in het Rijk van Nijmegen. Wij zijn voorstander van meer ruimte voor het edelhert (zie ook Ketelwaldproject), zodat deze dieren in de toekomst vrij kunnen bewegen tussen de Oostvaardersplassen en Eifel. De activiteit vindt plaats in het kader van de Landschapsdag in Groesbeek.

(2 september 2015)
Kom kijken bij LBG op het Holthuuzerpaedje
Ook LBG doet mee met de Landschapsdag. Op zaterdagmiddag 12 september (tussen 14 en 16 uur) zijn de vrijwilligers aan het werk op het Holthuuzerpaedje tussen de Cranenburgsestraat en Hoge Horst (tegenover Hoge Horst 44 het zandpad in). Voor belangstellenden is er alle gelegenheid om kennis te maken met het werk en de vrijwilligers van Landschapsbeheer Groesbeek. En misschien wordt u zo enthousiast dat u mee gaat doen.

(2 september 2015)
Update: Uilenkwestie Altena-Hettsteeg
De RVO zal binnenkort een beslissing op bezwaar nemen, nadat zowel gemeente Groesbeek als WMG bezwaar hebben ingediend tegen het nieuwe dwangsombesluit dat de RVO op 30 juni 2015 bekend heeft gemaakt. Op 28 augustus heeft hierover een hoorzitting plaatsgevonden.

(6 augustus 2015)
Op pad met LBG rondom De Horst
Op zondagmiddag 30 augustus staat er weer een leuke wandeling van Landschapsbeheer Groesbeek op het programma. Met als thema natuur en cultuurhistorie van De Horst en omgeving. We lopen over onverharde paden langs beken, boerenland en natuurgebiedjes. Veel nieuwe landschapsontwikkelingen, maar ook de daarmee verbonden geschiedenis van het gebied zal onderweg ruimschoots aan bod komen.

(21 juli 2015)
RVO handhaaft standpunt m.b.t. fietspad spoorkuil
In de beslissing op bezwaar heeft de RVO het bezwaar van de gemeente afgewezen en het standpunt gehandhaafd dat de gemeente met de aanleg en ingebruikname van het betonfietspad door de spoorkuil een overtreding van de Flora- en faunawet heeft begaan. De gemeente moet het fietspad binnenkort afsluiten en maatregelen nemen, op straffe van een dwangsom, aldus de RVO.

(8 juli 2015)
Uilenkwestie Altena-Hettsteeg opnieuw voor rechtbank
De rechtbank Arnhem heeft in een voorlopige voorziening het nieuwe dwangsombesluit van de RVO (handhavingsautoriteit Flora- en faunawet) m.b.t. openstelling van de grensovergang geschorst tot 1 augustus. Voor die datum zal een zitting van de rechtbank plaatsvinden waarin partijen zullen worden gehoord.

(6 juli 2015)
Wijziging bestuurssamenstelling
In de algemene ledenvergadering d.d. 24 juni 2014 zijn de aftredende bestuursleden herbenoemd. Henk Klaassen is teruggetreden uit het bestuur en in zijn plaats is Christine Grefer benoemd.

(2 juli 2015)
LBG-wandeling 'Natuur aan het spoor'
Op zondag 12 juli a.s. vindt er weer een wandeling van Landschapsbeheer Groesbeek plaats. Dit keer worden natuur en landschap aan het spoor, dus niet alleen op maar ook nabij het spoor, onder de loep genomen. De wandeling begint bij de Protestantse kerk en gaat via de spoorlijn naar de Hoge Hoenderberg. Het accent ligt op de vegetatie, de bomen en planten die we onderweg tegenkomen.

(22 juni 2015)
Uitspraak rechtbank in uilenkwestie Altena-Hettsteeg
Op 16 juni heeft de rechtbank Arnhem uitspraak gedaan in de beroepsprocedure die door gemeente en WMG was aangespannen tegen het besluit d.d. 5 juni 2014 van de RVO (handhavingsautoriteit Flora- en faunawet) om de gemeente een dwangsom op te leggen indien men de grensovergang zou openstellen voor autoverkeer. Dit vanwege overtreding van artikel 9 (doden/verwonden van beschermde diersoorten) van de Flora- en faunawet.

(16 juni 2015)
Teken de petitie tegen windturbines in het Reichswald
De Duits/Nederlandse actiegroep Gegenwind die zich verzet tegen de plaatsing van windturbines in het Reichswald heeft een petitie opgesteld waarin Nederlandse overheden worden opgeroepen zich duidelijk uit te spreken tegen de aanleg van het windpark in het bos en al het mogelijke te doen om dit te verhinderen. U kunt hier de petitie ondertekenen.

(8 juni 2015)
Nieuw nummer van Groesbeeks Milieujournaal
Het nieuwste nummer van het milieujournaal is dubbeldik en heeft als thema 'Bomen over bos'. De redactie vroeg Staatsbosbeheer om een toelichting op het kapbeleid in het Groesbeeks bos. Verder o.a. de achtergronden van het project Bosrijk en initiatiefnemer Lieke Vullings, de nieuwe kapel op de Biesselt en het onderzoek naar toegang voor edelherten in het Rijk van Nijmegen.

(4 juni 2015)
Kippenbedrijf Cranenburgsestraat stilgelegd
Het illegaal in bedrijf zijnde kippenbedrijf (40.000 vleeskuikens/plofkippen) van de familie Derks aan de Cranenburgsestraat 47a is voorlopig stilgelegd, nadat de gemeente eindelijk besloot een dwangsom op te leggen, indien men na 1 april 2015 nog kippen zou houden volgens het niet vergunde, milieubelastende 'systeem' waartoe het bedrijf al sinds mei 2014 was overgegaan.

(1 juni 2015)
Stem voor natuur
Onze meest waardevolle natuur, zoals De Bruuk en Sint-Jansberg, wordt beschermd door Europese regelgeving. Maar helaas overweegt de Europese Commissie deze regelgeving af te zwakken. En de vooruitgang die we de afgelopen decennia voor de natuur hebben geboekt teniet te doen. Natuurorganisaties in heel Europa roepen het publiek op een duidelijk signaal te geven aan de Europese Commissie om de regels voor natuurbescherming in stand te houden. Laat je mening horen, zodat de natuur die nog over is in Europa, beschermd blijft.

(20 mei 2015)
Conflict fietspad spoorkuil tussen gemeente en RVO
Voor de volledigheid is het goed om er nog eens op te wijzen dat het de gemeente zelf is die het conflict zoekt met de RVO. In de recente beantwoording van raadsvragen die daarover zijn gesteld, wekt het college van B & W de indruk dat de juridische kosten die de gemeente in deze kwestie maakt, te wijten zijn aan de opstelling van de WMG. Dit is onjuist, het is de RVO die de gemeente op het matje roept. En het is de gemeente die het betonfietspad snel heeft aangelegd, zonder te wachten op instemming van de RVO.

(11 mei 2015)
Bosrijk: pleidooi voor meer oud bos in Groesbeek
Iedereen die het bos een warm hart toedraagt, vragen we te stemmen op het voorstel 'Bosrijk' van o.a. Lieke Vullings, dat een van de drie finalisten is van de Pluk van de Pettefletprijs 2015, een initiatief van Vroege Vogels en de natuur- en milieufederaties. Bosrijk streeft naar natuurlijk bos, dat wil zeggen bos dat zich zonder ingrijpen van de mens mag ontwikkelen, met uiteindelijk echte oude bomen, open plekken en dood hout in alle stadia en bijzondere flora en fauna. Stemmen t/m 1 juni doet u hier.

(10 mei 2015)
LBG: maatschappelijk betrokken
Iedere eerste zaterdag van de maand zijn de vrijwilligers van Landschapsbeheer Groesbeek actief in natuur en landschap. Dit keer op 2 mei was er heel ander werk, namelijk het onderhoud van het groen in speeltuin D’n Hommel aan de Kruksebaan, Breedeweg. Een klus die speciaal op verzoek van het speeltuinbestuur plaatsvond, aangezien men helaas geen vrijwilligers in de eigen wijk had kunnen vinden.

(21 april 2015)
Uitspraak in beroep tegen bestemmingsplan buitengebied
De Raad van State heeft op 15 april uitspraak gedaan in de beroepen die waren ingesteld tegen het bestemmingsplan buitengebied. Nadat de WMG ter zitting haar belangrijkste bezwaar had ingetrokken, zijn de overige zaken ongegrond verklaard.

(10 april 2015)
Natuurwandeling Klein Amerika op 3 mei 2015
Op zondag 3 mei a.s. organiseert Landschapsbeheer Groesbeek een natuurwandeling over de zandwegen en paden van Klein Amerika en het aanliggende bosgebied nabij de Biesselt. Het thema van de wandeling is “70 jaar vrijheid”.

(2 april 2015)
Afwijzing handhavingsverzoek wegverbreding Cranenburgsestraat
De WMG heeft bezwaar gemaakt tegen de afwijzing door de gemeente van het handhavingsverzoek bestemmingsplan buitengebied dat we hadden ingediend m.b.t. de verbreding van de Cranenburgsestraat vanaf de Boersteeg tot aan de grensovergang Altena-Hettsteeg.

(1 april 2015)
Handhavingsverzoek ingediend tegen illegale bedrijfsvoering
Milieuorganisaties waaronder de WMG hebben bij provincie en gemeente een handhavingsverzoek ingediend tegen een kippenbedrijf op de Cranenburgsestraat dat zich niet houdt aan de omgevings- en natuurbeschermingswetvergunning, met als gevolg stankoverlast en veel te veel ammoniakuitstoot.

(1 april 2015)
RVO moet nieuw besluit nemen over fietspad spoorkuil
De RVO zal een nieuw besluit moeten nemen over de vraag of de gemeente met de aanleg van het betonfietspad door de spoorkuil wel of niet een overtreding van de Flora- en faunawet heeft begaan, en zo ja, welke gevolgen dat dan heeft. Dat blijkt uit de recente uitspraak van de rechtbank.

(22 maart 2015)
Geslaagde nestkastenactie met NLdoet
Meer dan 30 kinderen kwamen op 21 maart naar de Tullekesbom om een nestkast te maken. Die mogen ze thuis in de tuin ophangen. De actie vond plaats in het kader van NLdoet, de vrijwilligersactie van het Oranjefonds. Het was een gezellige ochtend waarin met veel enthousiasme werd getimmerd, geboord en geschroefd.

(10 maart 2015)
Fietspad spoorkuil: RVO eist nu actie van gemeente
In een vervolgbrief eist de RVO (handhavingsautoriteit Flora- en faunawet) dat de gemeente voor 15 maart a.s. het betonfietspad door de spoorkuil of verwijdert of afsluit en de barrierewerking voor reptielen ongedaan maakt.

(5 maart 2015)
Plan voor oud bos in Ketelwald
Werkgroep Bosrijk, een initiatief van o.a. LBG-gids Lieke Vullings, heeft de Gelderse voorronde van de Pluk van de Petteflet Natuurprijs gewonnen. Bosrijk wil op de stuwwal tussen Nijmegen en Kleve een natuurlijk bos laten ontstaan dat zoveel mogelijk ongemoeid door mag groeien.

(5 maart 2015)
NK Maasheggenvlechten op 8 maart a.s.
Op zondag 8 maart wordt bij Beugen het tiende Nationaal Kampioenschap Maasheggenvlechten georganiseerd. Ook dit jaar doet het team van Landschapsbeheer Groesbeek weer mee.

(2 maart 2015)
Provincie wil Van Deurzen vergunning verlenen
De WMG heeft een zienswijze ingediend op het voornemen van de provincie Gelderland om kippenbedrijf Van Deurzen een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet te verlenen. In 2014 werd een vergunning nog geweigerd, maar omdat de kippenboer ammoniak heeft opgekocht van andere veehouders zou hij volgens de provincie toch in aanmerking komen voor een vergunning. De WMG denkt van niet.

(25 februari 2015)
RVO: gemeente moet fietspad afsluiten
De RVO (handhavingsautoriteit Flora- en faunawet) blijft bij haar standpunt dat met de aanleg van het betonfietspad door de spoorkuil de Flora- en faunawet is overtreden. Men verzoekt de gemeente om het fietspad voor 15 maart a.s. buiten gebruik te stellen en met fysieke maatregelen de barrièrewerking ervan voor reptielen op te heffen.

(21 februari 2015)
Landelijke aanpak ammoniakdepositie onder de maat
De maatregelen die de overheid heeft voorgesteld in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) zijn onvoldoende om de achteruitgang van Nederlands meest waardevolle natuurgebieden (o.a. De Bruuk) te stoppen, aldus de WMG in haar zienswijze op het ontwerp. De helft van de tot 2030 te realiseren vermindering van de schadelijke uitstoot wordt ook nog eens meteen weer uitgedeeld voor uitbreidingsplannen van o.a. de landbouw.

(21 februari 2015)
Gemeente: RVO handelt onzorgvuldig mbt fietspad spoorkuil
Met het inschakelen van een ecologisch bureau heeft de gemeente naar behoren aan haar zorgplicht inzake de Flora- en faunawet voldaan, aldus de gemeente in haar afwijzende reactie naar de RVO (handhavingsautoriteit Flora- en Faunawet). Die oordeelde dat de aanleg van het betonfietspad door de spoorkuil een overtreding van de wet is, die op korte termijn dient te worden hersteld.

(21 februari 2015)
Nu drie lopende kwesties m.b.t. Altena-Hettsteeg
Met de gemeentelijke afwijzing van het door de WMG ingediende handhavingsverzoek bestemmingsplan buitengebied is een derde kwestie toegevoegd aan het dossier 'Openstelling Altena-Hettsteeg voor autoverkeer'. De andere twee items zijn het verkeersbesluit om de maximumsnelheid op een deel van de Cranenburgsestraat te verlagen tot 30 km/uur, en de inmiddels bekende uilenkwestie.

(28 januari 2015)
RVO: aanleg fietspad spoorkuil is een overtreding FFwet
De RVO (handhavingsautoriteit Flora- en Faunawet) heeft de aanleg van het betonfietspad door de spoorkuil beoordeeld als een overtreding van de Flora- en Faunawet. De gemeente dient deze overtreding te herstellen en krijgt 4 weken de tijd om daarvoor een plan in te dienen.

(24 januari 2015)
Brief College geeft onvoldoende uitleg over fietspad spoorkuil
In reactie op onze brief heeft het College van B & W haar zienswijze op de gang van zaken rond het aanleggen van het betonfietspad in de spoorkuil uiteengezet. Helaas blijven er nog vele vragen onbeantwoord.

(24 januari 2015)
Vooraankondiging: NLdoet op zaterdag 21 maart 2015
Ook dit jaar doen we in de Tullekesbom weer mee met NLdoet, de vrijwilligersactie van het Oranjefonds. Onze activiteit is speciaal bedoeld voor kinderen: iedereen mag een nestkastje komen timmeren. Na afloop mag je dat mee naar huis nemen en in de tuin ophangen.

(14 januari 2015)
Uilenkwestie Altena-Hettsteeg voor de rechter
De uitgestelde zitting bij de Rechtbank Arnhem staat gepland op 5 maart 2015. Dan wordt het beroep behandeld dat de gemeente Groesbeek heeft ingesteld tegen het handhavingsbesluit FLora- en Faunawet van de RVO die de voorgestelde beschermingsmaatregelen voor steen- en kerkuilen als onvoldoende heeft afgewezen. De gemeente besteedt haar geld liever aan advocaten dan aan natuurbescherming.

(14 januari 2015)
Bestemmingsplan buitengebied bij Raad van State
Het beroep van de WMG tegen het bestemmingsplan buitengebied wordt op 27 januari a.s. behandeld bij de Raad van de State. De WMG heeft o.a. bezwaar tegen de grote bouwblokken die aan een aantal bedrijven is toegekend.

(8 december 2014)
Nieuw nummer van Groesbeeks Milieujournaal
Het laatste nummer van 2014 ligt weer bij de drukker en zal binnenkort bij de abonnees worden bezorgd. Met o.a. een gesprek met Theo Wijers van Staatsbosbeheer over het rivierengebied, een overzichtskaart van natuurgebieden in de Ooijpolder en 15 jaar Landschapsbeheer Groesbeek.

(4 december 2014)
Jubileumactiviteiten 15 jaar Landschapsbeheer Groesbeek
Op 16 januari 2015 is het precies 15 jaar geleden dat het initiatief werd genomen tot de oprichting van Landschapsbeheer Groesbeek. Dit wordt dan gevierd met een informatieavond over de bever op 16 januari en een jubileumwandeling op zondag 18 januari.

(4 december 2014)
Uilenkwestie Altena-Hettsteeg voor de rechter
Op 11 december a.s. behandelt de rechtbank Arnhem het beroep dat de gemeente Groesbeek heeft ingesteld tegen het handhavingsbesluit FLora- en Faunawet van de RVO die de voorgestelde beschermingsmaatregelen voor steen- en kerkuilen als onvoldoende heeft afgewezen. De gemeente besteedt haar geld liever aan advocaten dan aan natuurbescherming. Update: is uitgesteld tot 5 maart 2015.

(4 december 2014)
Update fietspad spoorkuil
De WMG betitelt het optreden van de gemeente m.b.t. de onaangekondigde aanleg van een betonfietspad in de spoorkuil, als onfatsoenlijk. De natuurorganisaties dachten dat ze een overeenkomst met de gemeente hadden over verharding van het naastgelegen schelpenpad, maar deze bleek van geen waarde te zijn.

(24 november 2014)
Gemeente drukt aanleg fietspad in spoorkuil door
Tot verbijstering van de betrokken natuurorganisaties is de gemeente op maandagochtend 24 november begonnen met de aanleg van een betonnen fietspad door de spoorkuil. Dit terwijl er een besluit tot handhaving van de handhavingsautoriteit Flora- en Faunawet ligt: men mag niet beginnen zonder diens toestemming, vanwege de aanwezigheid van beschermde reptielen in de spoorkuil. Uiteraard hebben wij meteen contact opgenomen met de handhavingsautoriteit. Helaas kan men het werk niet stilleggen, want de overtreding (het grondverzet in het leefgebied van reptielen) is reeds begaan en het storten van het beton leidt niet tot een nieuwe overtreding van de Flora- en Faunawet.

(4 november 2014)
Handhavingsverzoek ivm wegverbreding Cranenburgsestraat
Zoals aangekondigd in de media is de gemeente begonnen met de werkzaamheden t.b.v. verbreding van de Cranenburgsestraat vanaf de Boersteeg tot aan de grensovergang Altena-Hettsteeg. Echter, men heeft hiervoor nog geen omgevingsvergunning aangevraagd. Daarom heeft de WMG een handhavingsverzoek op grond van het bestemmingsplan buitengebied ingediend.

(2 november 2014)
Cursus Vogels van de Ooijpolder
De winter komt er weer aan. Dat is bij uitstek de tijd om vogels te gaan kijken in de Ooijpolder. Daar overwinteren dan grote aantallen ganzen en eenden. Maar welke soorten zitten er en hoe herken je die? Dat is het onderwerp van de cursus Vogels van de Ooijpolder die binnenkort wordt georganiseerd voor natuurouders en andere belangstellenden. Deelname is gratis. Interesse? Meer info

(2 november 2014)
Groot succes met Landelijke Natuurwerkdag 2014 in het Avonturenbos
Met meer dan 80 deelnemers is de Landelijke Natuurwerkdag in het Avonturenbos een groot succes geworden. Op zaterdagochtend 1 november jl. kwamen jong en oud naar het speelbos om daar een aantal klussen te doen: de takkenril verhogen, de onderdoorgangen herstellen, banken van boomstammen maken en een kleine 'koekeleklef' (trap) aanleggen. Mede dankzij het prachtige weer werd het een zeer geslaagde en gezellige werkochtend.

(14 oktober 2014)
LBG-informatieavond over de ijsvogel
Op vrijdag 14 november a.s. organiseert Landschapsbeheer Groesbeek weer een informatieavond over een onderwerp uit de natuur. Dit keer hebben we ijsvogelkenner Jelle Harder gevraagd om zijn ervaring en kennis van ijsvogels met ons te delen. Hij doet sinds begin jaren negentig onderzoek aan ijsvogels in het Gooi. Ook zal een prachtige film over de ijsvogel in Nederland worden vertoond.

(14 oktober 2014)
Landelijke Natuurwerkdag 1 november: kom helpen in het Avonturenbos
Op zaterdag 1 november a.s. doet Landschapsbeheer Groesbeek mee aan de Landelijke Natuurwerkdag. We gaan aan de slag in het Avonturenbos. Daar is gezaagd en liggen nu veel takken om de takkenril te onderhouden en uit te breiden. Jong en oud zijn welkom. Ook de Aardhommels doen mee. En zoals inmiddels traditie is, voor eten en drinken wordt gezorgd.

(14 oktober 2014)
College B & W wil toch betonfietspad door spoorkuil doorzetten
Bij navraag hebben we bevestigd gekregen dat het gemeentebestuur nog steeds de voorkeur geeft aan een betonnen fietspad door de spoorkuil. En dat ook wil gaan aanleggen 'wanneer de gladde slang niet gevonden is'. Dit is niet volgens de afspraak die de WMG, samen met RAVON, Staatsbosbeheer en de Heiderijkprojectgroep, met de gemeente dacht te hebben gemaakt.

(20 september 2014)
Excursie: paddenstoelen in het Kraaiendal
Op zondag 26 oktober a.s. staat er weer een mooie landschapsexcursie van Landschapsbeheer Groesbeek op de agenda. Deelname is gratis. We maken een wandeling door het Kraaiendal, en gaan op zoek naar paddenstoelen. Naast houtzwammen en tonderzwam, berkenzwam etc. maken we ook een goede kans deze middag te kunnen genieten van sponszwam, vliegenzwam, rode koolzwam, geweizwam.

(12 augustus 2014)
Fietspad door spoorkuil definitief van de baan
Dankzij het protest van Stichting RAVON en WMG is de voorgenomen aanleg van een betonnen fietspad door de spoorkuil eindelijk geschrapt. In plaats daarvan komt het betonnen pad op het huidige onverharde fietspad bovenlangs de spoorkuil te liggen. De gemeente heeft daarover overeenstemming bereikt met Staatsbosbeheer. Hoewel de WMG geen voorstander is van beton in het bos, hebben we toch ingestemd met dit compromis op voorwaarde dat de spoorkuil ook in de toekomst gevrijwaard blijft van een fietspad.

(21 juli 2014)
Wandel mee over de Zandberg en Mookerschans
Op zondag 31 augustus a.s. staat er weer een mooie landschapsexcursie van Landschapsbeheer Groesbeek op de agenda. We maken een wandeling net buiten Groesbeek, over de Zandberg en Mookerschans. De heide staat dan in bloei en er zijn vast ook zandhagedissen te zien.

(1 juli 2014)
Bestuurswisseling
In de ledenvergadering van 18 juni jl. zijn de zittende bestuursleden Jo de Valk, Joost Buers, Riet Heurkens, Henny Brinkhof en Henk Klaassen herbenoemd. Jo is tevens benoemd tot voorzitter. En ook is een nieuw bestuurslid benoemd. Gijs Looijen neemt de plaats in van Ferdinand ter Schure die i.v.m. drukke werkzaamheden is teruggetreden uit het bestuur. Wel zal Ferdinand op onderwerpen actief blijven voor de WMG.

(1 juli 2014)
Jaarverslag 2013
In ons jaarverslag geven we een overzicht van de onderwerpen waar we in 2013 mee bezig zijn geweest. Tevens jaarverslag van Landschapsbeheer Groesbeek.

(18 juni 2014)
Kom kijken in het Schildbroek
Op zondag 29 juni a.s. staat er weer een mooie landschapsexcursie van Landschapsbeheer Groesbeek op de agenda. We maken een wandeling door het Schildbroek, het in 2012 aangelegde nieuwe natuurgebied dat zich al heel mooi aan het ontwikkelen is, met bloemrijke graslanden, kikkerpoelen en struwelen.

(18 juni 2014)
LBG gaat zeisen!
De kans is groot dat u binnenkort vrijwilligers van Landschapsbeheer Groesbeek met de zeis aan het werk ziet. Zij volgden nl. een cursus 'Maaien met de zeis', georganiseerd door de Stichting Landschap Ooijpolder-Groesbeek. Alle practische weetjes en tips kwamen aan de orde tijdens de cursus, die door drie enthousiaste docenten uit Overijssel (de Hannekemaaiers) werd gegeven in Groesbeek.

(13 juni 2014)
Bezwaar gemeente afgewezen tegen dwangsombesluit Altena-Hettsteeg
Het Ministerie van Economische Zaken heeft het bezwaar van de gemeente Groesbeek tegen haar dwangsombesluit afgewezen. EZ blijft van mening dat er onvoldoende garanties zijn dat de kwetsbare steenuilenpopulatie langs de Cranenburgsestraat niet wordt aangetast door openstelling van de grensovergang voor autoverkeer. De grensovergang mag dus voorlopig niet open. Wel gaf EZ toe aan het bezwaar van de gemeente dat uitvoering van de benodigde werkzaamheden (o.a. verbreding Cranenburgsestraat) buiten het dwangsombesluit dient te vallen.

(31 mei 2014)
RVO blijft bij standpunt Flora en Faunawet bij aanleg fietspad door spoorkuil
In reactie op de zienswijze van de gemeente, heeft de handhavingsautoriteit voor de Flora en Faunawet (tegenwoordig RVO geheten, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) haar standpunt gehandhaafd: de aanleg van een betonnen fietspad door de spoorkuil is strijdig met de Flora- en Faunawet, indien de gemeente niet vooraf veel meer onderzoek doet naar het voorkomen van beschermde reptielen in de spoorkuil. Zo'n onderzoek is nodig om vast te kunnen stellen welke gevolgen zo'n fietspad zou hebben voor deze dieren.

(27 april 2014)
LBG aan de slag in speeltuin Breedeweg
Op zaterdagochtend 3 mei a.s. gaan de vrijwilligers van Landschapsbeheer Groesbeek aan de voorjaarsschoonmaak in Speeltuin d'n Hommel in de Breedeweg. We gaan er net als vorig jaar snoeien, schoffelen en al wat er meer nodig is om van de speeltuin weer een mooie plek voor het zomerseizoen te maken. Wilt u meedoen? Kom dan om 9.00 uur naar de speeltuin op de hoek Kruksebaan/Esdoornstraat.

(27 april 2014)
Alternatief voor fietspad spoorkuil komt in beeld
Op 24 april jl. is in de gemeenteraad gesproken over het fietspad door de spoorkuil naar aanleiding van een motie van het CDA om het fietspad te schrappen. Helaas is de motie niet aangenomen. Wel lijkt er ruimte gekomen voor het onderzoeken van een alternatief, namelijk het verbeteren van het zgn. schelpenpaadje dat bovenlangs de spoorkuil loopt. De WMG wil graag constructief meewerken aan overleg met gemeente en Staatsbosbeheer over dit alternatief.

(8 april 2014)
Vooraankondiging handhaving Flora en Faunawet bij aanleg fietspad door spoorkuil
De handhavingsautoriteit voor de Flora en Faunawet (tegenwoordig RVO geheten, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) heeft op 3 april in een brief aan de gemeente Groesbeek laten weten handhavend te zullen gaan optreden, indien de gemeente zonder nader onderzoek te doen, gaat beginnen met de aanleg van een betonnen fietspad door de spoorkuil.

(5 april 2014)
Natuurbeschermingswetvergunning Van Deurzen vernietigd
Zoals te verwachten viel, heeft de Raad van State de door de provincie in augustus 2013 verleende Natuurbeschermingswetvergunning van Van Deurzen vernietigd. De provincie meende dat er voldoende salderingsruimte was voor nieuwe vergunningen, maar de Raad van State oordeelde dat deze zgn. depositiebank juridisch niet door de beugel kan.

(4 april 2014)
We gaan weer wandelen met Landschapsbeheer Groesbeek
Op zondag 11 mei a.s. staat er weer een mooie landschapsexcursie van Landschapsbeheer Groesbeek op de agenda. Vanaf de Holthurnsche Hof maken we een wandeling door het landgoed Nederrijk, een gebied met een rijke cultuurhistorie, interessante geologie en een grote variatie aan planten en dieren.

(23 maart 2014)
NLdoet 2014 groot succes
De WMG bedankt de vrijwilligers, groot en klein, die op zaterdag 22 maart tijdens NLdoet 2014 hebben meegeholpen bij het graven van de vijver in de tuin van de Tullekesbom. Met een groep van bijna 50 personen bestaande uit de Aardhommels, Aardmannetjes, Aardsterren, hun ouders en andere vrijwilligers, is er flink doorgewerkt tijdens een gezellige ochtend. Ook is het bijenhotel gerepareerd, afval verzameld en nog wat snoeiwerk verricht.

(13 maart 2014)
Groesbeekse natuurliefhebbers in de prijzen
De WMG feliciteert Henk Eikholt, Toon Lamers en Peter Pouwels met het behalen van het brons tijdens het Nederlands kampioenschap Maasheggenvlechten 2014 dat op 9 maart jl. in Beugen plaatsvond. Het LBG-team is al vele jaren van de partij en stond nu vier keer achter elkaar op het podium. En we hebben nog een winnaar in onze gelederen: Gerard Muskens ontving op 6 maart de Hans Esselink Award voor al zijn werk in de afgelopen 40 jaar op het gebied van ecologisch onderzoek en natuurbehoud. Hij is bijv. al tientallen jaren in zijn vrije tijd actief in het inventariseren van de roofvogelstand in Groesbeek en omgeving.

(10 maart 2014)
Op 19 maart a.s. hoorzitting over openstelling Altena-Hettsteeg
De gemeente Groesbeek heeft formeel bezwaar gemaakt tegen het dwangsombesluit dat het Ministerie van Economische Zaken eind november vorig jaar heeft genomen. De gemeente werd daarin op last van een dwangsom opgedragen om voorafgaand aan openstelling van de grensovergang voor autoverkeer afdoende maatregelen te nemen teneinde de aanwezige steenuilenpopulatie te beschermen. Op 19 maart vindt in Den Haag een hoorzitting n.a.v. het bezwaar plaats, waarbij de WMG uiteraard aanwezig zal zijn.

(24 februari 2014)
WMG en RAVON in actie tegen fietspad door spoorkuil
In een gezamenlijke brief aan het gemeentebestuur van Groesbeek hebben WMG en Stichting RAVON bezwaar gemaakt tegen het plan voor aanleg van een verhard fietspad door de spoorkuil (tussen dorp en Biesseltsebaan). Het in opdracht van de gemeente opgestelde rapport waarin de effecten van het fietspad op aanwezige flora en fauna in beeld zijn gebracht, is onder de maat. Een betonnen fietspad is slecht voor de overlevingskansen van gladde slang, zandhagedis en hazelworm.

(17 februari 2014)
In memoriam Jeanette van der Vegt
Op 10 februari 2014 is Jeanette van der Vegt overleden. Twaalf jaar lang was zij voorzitter van de Werkgroep Milieubeheer Groesbeek.

(24 januari 2014)
Actie tegen plan voor windturbines in het Reichswald
De WMG steunt de Duits-Nederlandse actiegroep die zich verzet tegen het voornemen van de gemeente Kranenburg om een windmolenpark op te richten in het Reichswald, vlakbij de grens met Nederland en in het zicht van de wijde omgeving. Op 23 januari besloot de gemeenteraad van Kranenburg tot verdere voortzetting van de procedures om de bouw van minstens 15 windturbines te kunnen realiseren.

(20 januari 2014)
Vooraankondiging: LBG-informatieavond over vlinders
Op vrijdag 28 maart a.s. zal in dorpshuis De Slenk in het Groesbeekse kerkdorp De Horst een informatieavond plaatsvinden met als onderwerp: vlinders. Spreker is Kars Veling van de Vlinderstichting. Aanvang 19.30 uur. De toegang is gratis. Meer informatie volgt later op deze website.

(17 januari 2013)
Vooraankondiging: landschapswandelingen 2014
Ook in 2014 organiseert Landschapsbeheer Groesbeek weer enkele mooie landschapswandelingen, onder begeleiding van een deskundige gids die u alle ins en outs over het gebied vertelt. Noteert u alvast de data: 11 mei, 29 juni, 31 augustus en 26 oktober. Meer info volgt t.z.t. op deze website.

(15 januari 2014)
Aanleg rotonde Zevenheuvelenweg ongewenst
In een brief heeft de WMG de provincie gevraagd om niet mee te werken aan de aanleg van een rotonde op de kruising Nieuweweg/Zevenheuvelenweg. Onlangs besloot de gemeenteraad tot de aanleg ervan, omdat daarmee de verkeersveiligheid en doorstroming zouden worden verbeterd. Volgens objectieve normen zijn beide echter thans geheel niet in het geding. Een rotonde zou een onherstelbare inbreuk doen op de karakteristieke laanbomenstructuur en het landschappelijke aanzicht van de Zevenheuvelenweg.

(10 januari 2014)
WMG in beroep tegen nieuwe bestemmingsplan buitengebied
Eind 2013 heeft de WMG beroep bij de Raad van State ingesteld tegen het nieuwe bestemmingsplan buitengebied. Ons grootste bezwaar tegen het nieuwe bestemmingsplan is dat er in onze ogen een onevenwichtige afweging heeft plaatsgevonden tussen de belangen van de agrarische sector en die van milieu, landschap en natuur. Dit zal volgens ons leiden tot ongewenste 'verstening' en aantasting van de landschappelijke waarden van het buitengebied van Groesbeek.

(6 januari 2013)
Wilgen geknot in de Foeperpot
Op zaterdag 4 januari jl. hebben de vrijwilligers van Landschapsbeheer Groesbeek een begin gemaakt met hun werkzaamheden in het nieuwe jaar. In de Foeperpot hebben ze de wilgen geknot, wilgenstruweel teruggezet en zwerfvuil verzameld. Met als resultaat dat de Foeperpot weer helemaal klaar is voor het komende voorjaar. Wie ook eens aan de slag wil in het Groesbeekse landschap, is van harte welkom bij Landschapsbeheer Groesbeek.

(27 december 2013)
Cursus voor beginnende vogelaars
Veel mensen willen graag iets meer weten over vogels. Om in die behoefte te voorzien gaat de Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen in voorjaar 2014 opnieuw een vogelcursus verzorgen. Voor iedereen die als beginnend vogelaar graag een handje geholpen wil worden. In een vijftal avonden en daarop volgende excursies komen de vogels van verschillende seizoenen, biotopen en landschappen in onze omgeving aan bod.

(19 december 2013)
Archief Groesbeeks Milieujournaal
Sinds een paar jaar publiceren we het Groesbeeks Milieujournaal ook online op deze website. We zijn nu een project gestart om alle vanaf 1978 verschenen nummers digitaal beschikbaar te gaan stellen. Het zal nog wel even duren voordat alles is gescand, maar het plan is om eind 2014 het archief online te hebben. Voor wie nog eens wil lezen waar de WMG vroeger mee bezig was.

(10 december 2013)
Nieuw nummer Groesbeeks Milieujournaal
Het nieuwste dubbelnummer (153/154) van het Groesbeeks Milieujournaal dat eind december verschijnt, heeft als thema '40 jaar WMG'. Met een overzicht van onderwerpen uit het 40-jarig bestaan van de WMG. Verder een uitgebreid artikel over de voorspoedige vegetatieontwikkeling op enkele Groesbeekse natuurpercelen. die de WMG in haar 40-jarig bestaan heeft aangeroerd. En nog veel meer.

(2 december 2013)
Dwangsom bij uitblijven beschermingsmaatregelen uilen Altena Hettsteeg
Om te voorkomen dat de gemeente de Flora- en Faunawet gaat overtreden, heeft Dienst Regelingen (Min. EZ) op 29 november jl. een last onder dwangsom opgelegd. De gemeente is namelijk voornemens op korte termijn te starten met de uitvoering van de verkeersmaatregelen die nodig zijn voor openstelling van de grensovergang Altena Hettsteeg voor autoverkeer. Enkele maanden geleden heeft de gemeente een rapport op laten stellen over de vraag hoe voorkomen kan worden dat de uilen het slachtoffer worden van het sterk toenemende autoverkeer. Dienst Regelingen oordeelt nu op basis van dit rapport dat de door de gemeente voorgestelde maatregelen onvoldoende zijn om te kunnen voldoen aan de Flora- en Faunawet.

(21 november 2013)
Henk Klaassen vrijwilliger van het jaar
De groene organisaties die in Groesbeek actief zijn, hebben Henk Klaassen voorgedragen als vrijwilliger van het jaar. Dit zijn behalve de WMG, de Stichting Avonturenbos Groesbeek, Stichting Landschap Ooijpolder-Groesbeek en Staatsbosbeheer. Henk is op velerlei terrein actief in natuur en landschap o.a. als coordinator van Landschapsbeheer Groesbeek en sinds mei 2013 als vrijwillig boswachter in het Avonturenbos. Op 7 december zal Henk door de gemeente Groesbeek en Stichting Welzijn Groesbeek tijdens een feestelijke bijeenkomst in het welverdiende zonnetje worden gezet.

(11 november 2013)
Boekje Jubileumwandeling op Dekkerswald verkrijgbaar
Landschapsbeheer Groesbeek heeft op 27 oktober jl. een publiekswandeling georganiseerd waarbij veel over de historie van het Sanatorium Dekkerswald is verteld. Hiervoor is een boekje gemaakt waarin de geschiedenis van 100 jaar Dekkerswald uitgebreid aan bod komt. Door de grote opkomst (128 deelnemers!) waren er niet genoeg boekjes. Wie belangstelling heeft, kan een boekje afhalen tijdens openingsuren van de expositie in de Kapel onder de bogen. Of klik op de link voor het bekijken of zelf uitprinten van het boekje.

(11 november 2013)
Nieuw nummer Groesbeeks Milieujournaal
Het nieuwste nummer (152) van het Groesbeeks Milieujournaal heeft als thema '25 jaar Foeperpot'. Met een uitgebreid artikel over de ontwikkeling van de vegetatie in de Foeperpot die beheerd wordt door de WMG. Het terreintje midden tussen woonwijken heeft zich in de afgelopen 25 jaar langzaam, maar gestaag ontwikkeld tot een bijzonder mooi nat, schraal hooiland met een grote soortenrijkdom.

(16 oktober 2013)
WMG tegen heilloos plan voor verhard fietspad door spoorkuil
Omdat de ambtenaar het werk al had aanbesteed, voordat duidelijk werd of het wel kon doorgaan, zit de gemeente nu met een betonnen fietspad in zijn maag. En daarom staat het plan nu toch weer in de begroting voor 2014 opgenomen. Men wil perse het onderhoudspad langs de spoorlijn tussen het dorp en de Biesseltsebaan verharden. Een heilloos plan, want juist vanwege de aanwezige reptielen is de spoorkuil opgeschoond. Een betonnen fietspad is slecht voor de overlevingskansen van deze dieren.

(7 oktober 2013)
Jubileumwandeling op Dekkerswald
Op zondag 27 oktober a.s. organiseert Landschapsbeheer Groesbeek (LBG) een natuurexcursie op het terrein van Dekkerswald aan de Nijmeegsebaan halverwege Nijmegen en Groesbeek. Dekkerswald is bekend van het Sanatorium dat hier in 1913 is opgericht, dit jaar dus precies 100 jaar geleden. Op verzoek van Dekkerswald heeft LBG een wandeling op het terrein uitgezet. Deze is inmiddels met (oud-)personeel onder leiding van LBG-gidsen gelopen, maar zal deze zondag met iedereen die daar belangstelling voor heeft nogmaals plaatsvinden. Meer info

(2 oktober 2013)
Doe mee met de Landelijke Natuurwerkdag in Groesbeek
Op zaterdag 2 november a.s. doet Landschapsbeheer Groesbeek mee aan de Landelijke Natuurwerkdag. Met onze vaste vrijwilligers, de kinderen van de Aardhommels, en iedereen die mee wil doen, gaan we aan de slag in het spoordal ter hoogte van het bruggetje/grotje in het Groesbeeks bos. Om ervoor te zorgen dat de spoorkuil geschikt blijft voor o.a. de zandhagedis en gladde slang moet de opslag van bomen en struiken zoals Amerikaanse vogelkers worden verwijderd.

(2 oktober 2013)
Raad van State haalt streep door vergunningverlening Natuurbeschermingswet van provincie Gelderland
In een voorlopige voorziening heeft de Raad van State op 2 oktober jl. een natuurbeschermingswetvergunning van een Gelders veebedrijf geschorst. Daarbij zijn grote vraagtekens geplaatst bij het beleid dat de provincie Gelderland momenteel hanteert (een toename van de ammoniakuitstoot is volgens de provincie vergunbaar, indien de stikstofdepositie van dat bedrijf op een natuurgebied onder de drempelwaarde van 0,5% van de kritische depositiewaarde blijft).

(12 september 2013)
Op pad met Landschapsbeheer Groesbeek
Op zondag 22 september a.s. organiseert Landschapsbeheer Groesbeek een herfstexcursie op De But, het bosgebied ten oosten van de Nijmeegsebaan tussen Groesbeek en Heiliglandstichting. Belangstellenden zijn welkom, deelname is gratis.

(3 september 2013)
WMG in beroep tegen Natuurbeschermingswetvergunning voor Van Deurzen
De WMG heeft beroep ingesteld tegen het besluit van de provincie om het kippenbedrijf toch een Natuurbeschermingswetvergunning te verlenen, ondanks een eerdere volgens de Raad van State terechte weigering en ondanks de onverminderd hoge stikstofdepositie op onze natuurgebieden.

(22 juli 2013)
Vliegend hert gezien? Geef uw waarneming door
EIS-Nederland doet in samenwerking met Natuurbalans en Natuurmonumenten onderzoek naar het vliegend hert. Het Rijk van Nijmegen herbergt een van de kleinste verspreidingsgebieden van deze beschermde kever in Nederland. Om erachter te komen of de beschermingsmaatregelen werken, roepen we u op uw waarnemingen door te geven.

(10 juni 2013)
Groesbeeks Milieujournaal: nummer 151
Het nieuwste nummer (151) van het Groesbeeks Milieujournaal heeft als thema 'Meer spelen in de natuur'. Met artikelen over de plannen voor de nieuwe inrichting (met speelplekken) in het Groeske, de opening van het Avonturenbos en de uitgave van de nieuwe Wandelpadenkaart Groesbeek.

(2 juni 2013)
Uitnodiging algemene ledenvergadering
Op woensdagavond 19 juni a.s. vindt de algemene ledenvergadering 2013 plaats in de Tullekesbom. Met aansluitend een excursie naar De Bruuk.

(22 mei 2013)
Zeldzame hommelsoort in De Bruuk
Tijdens opnamen van TV Gelderland / Buitengewoon op 21 mei in De Bruuk heeft Stijn Schreven de heidehommel waargenomen. Het is voor het eerst dat deze zeldzame hommel is aangetroffen in De Bruuk. In Gelderland is de soort al lange tijd niet meer gezien. De zeldzame hommel staat op de rode lijst.

(16 mei 2013)
Het Avonturenbos is geopend!
Mede door de inzet en bijdrage van de WMG is er in Groesbeek een prachtig speelbos gekomen. Het is op 15 mei 2013 feestelijk geopend in aanwezigheid van vele kinderen en omwonenden.

(12 mei 2013)
Vooraankondiging: landschapswandelingen in 2013
Ook dit jaar organiseert Landschapsbeheer Groesbeek weer enkele mooie (en leerzame) landschapswandelingen onder leiding van een natuurgids.

(8 mei 2013)
Kievitsnesten geplunderd
Bij de opening van het nieuwe uitzichtpunt bovenop het stort bij De Bruuk, op woensdag 8 mei, bleken tot verbijstering van de aanwezigen alle kievitsnesten in de nabijgelegen graslanden te zijn geplunderd. Door mensen. De activiteit van Weidevogelbescherming Groesbeek tijdens de Nationale Vogelweek (t/m 12 mei) is daarom afgelast. De weidevogelbeschermers, WMG, gemeente Groesbeek en andere aanwezigen bij de opening hebben met afschuw gereageerd op deze stroperij.

(3 mei 2013)
Kom kijken naar kieviten
Ter gelegenheid van de Nationale Vogelweek staan de vrijwilligers van Weidevogelbescherming Groesbeek van 9 t/m 12 mei a.s. iedere morgen met een telescoop op het nieuwe uitzichtpunt bovenop het stort bij De Bruuk. Kom ook langs om naar de kieviten en hun jongen te kijken.

(16 april 2013)
Geen windturbines in het Reichswald
De WMG steunt de Nederlands-Duitse werkgroep die actief is tegen het voornemen om een windmolenpark in het Reichswald op te richten. De plannen voor de mogelijke bouw van 15 tot 23 windturbines van wel 200 m hoog kwamen eind vorig jaar aan het licht.

(15 april 2013)
Nieuwe aansluiting op A73 definitief van de baan
Op 7 maart 2013 heeft ook de gemeenteraad van Mook definitief afscheid genomen van de plannen om een nieuwe wegverbinding tussen Groesbeek en de A73 aan te leggen. Vorig jaar was de Groesbeekse gemeenteraad al tot hetzelfde besluit gekomen.

(18 maart 2013)
Geen verhard fietspad door spoordal
De WMG juicht het besluit toe van de gemeente om af te zien van de aanleg van een verhard fietspad naast de spoorlijn tussen de Biesseltse baan (Mulderskop) en het dorp. Eerder had de gemeenteraad ingestemd met dit plan. Na consultatie van deskundigen van Heiderijk en Ravon heeft de gemeente ingezien dat een verhard fietspad hier onwenselijk is vanwege de aanwezigheid van o.a. de gladde slang en zandhagedis.

(11 maart 2013)
LBG-team 4e op Nationaal Kampioenschap Maasheggenvlechten
Ook dit jaar deed er een team van Landschapsbeheer Groesbeek mee aan het Nationaal Kampioenschap Maasheggenvlechten. Op een koude zondag 10 maart bonden zij in Oeffelt de strijd aan met de andere deelnemers. Meer informatie op www.maasheggen.nl

(21 februari 2013)
Geen beroep tegen bodemsaneringsplan voor wijncentrum
De WMG heeft besloten geen beroep in te stellen tegen het besluit van de provincie tot goedkeuring van het bodemsaneringsplan voor het wijncentrum, nadat ons bezwaar tegen dit besluit was afgewezen door de provincie. De provincie garandeert dat de bodemsanering zonder risico's voor mens en milieu kan en zal worden uitgevoerd.

(1 februari 2013)
Aankondiging: LBG-infoavond over de vogeltrek
Op vrijdag 15 maart a.s. organiseert Landschapsbeheer Groesbeek een informatieavond over de vogeltrek, met bioloog en onderzoeker Raymond Klaassen.

(7 januari 2013)
Landschapsbeheer Groesbeek maakt frisse start in 2013
Op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar hebben de vrijwilligers van Landschapsbeheer Groesbeek al weer de handen uit de mouwen gestoken. Dit keer in de Foeperpot waar de wilgenopslag werd aangepakt. Het resultaat van het werk in het drassige land was aan het eind van de ochtend goed zichtbaar: een metershoge stapel takken.

(20 december 2012)
Groesbeeks Milieujournaal: nummer 150
Het nieuwste nummer (150) van het Groesbeeks Milieujournaal is net voor de kerst uitgekomen. Met daarin o.a. een uitgebreid artikel over het Avonturenbos Stekkenberg.

(14 december 2012)
Hoger beroep tegen openstelling Altena-Hettsteeg afgewezen
De Raad van State heeft op 12 december helaas het hoger beroep van o.a. de WMG tegen de openstelling van de Altena-Hettsteeg voor autoverkeer ongegrond verklaard.

(25 november 2012)
Henk Klaassen: Vrijwilliger van het jaar
Tijdens de landelijke SOVON-dag op 24 november jl. is LBG-coordinator Henk Klaassen benoemd tot Vrijwilliger van het jaar. De WMG feliciteert hem van harte met deze eervolle benoeming. Henk telt al dertig jaar roofvogels rondom Groesbeek, is actief in de weidevogelbescherming en het aflezen van ganzenkleurringen en hij volgt het broedsucces van gierzwaluwen.

(13 november 2012)
Voorontwerp bestemmingsplan buitengebied ter inzage gelegd
De gemeente heeft vanaf 8 november het voorontwerp bestemmingsplan buitengebied voor inspraak vrij gegeven. De WMG zal daar op ingaan en bereidt een reactie voor.

(13 november 2012)
Hoorzitting over bezwaar tegen saneringsplan wijncentrum
Op 20 november vindt op het provinciehuis de hoorzitting plaats bij de Commissie van Advies voor Bezwaarschriften en Klachten naar aanleiding van het bezwaar van de WMG tegen het saneringsplan voor de bodemverontreiniging onder het te bouwen wijncentrum.

(5 november 2012)
Landelijke Natuurwerkdag op 3 november 2012
Landschapsbeheer Groesbeek bedankt alle vrijwilligers die hebben meegewerkt tijdens de Landelijke Natuurwerkdag op 3 november 2012. Meer dan dan 40 volwassenen en kinderen hebben een lange takkenril in het Avonturenbos Stekkenberg gelegd.

(10 oktober 2012)
Geen natuurbeschermingswetvergunning voor Van Deurzen
De Raad van State heeft het beroep van Van Deurzen tegen de weigering van de provincie Gelderland om een vergunning voor de kippenstal af te geven in het kader van de Natuurbeschermingswet, ongegrond verklaard. De provincie weigerde alsnog de vergunning, nadat o.a. de WMG bezwaar had gemaakt tegen de vergunningverlening.

(4 oktober 2012)
Binnenkort weer Groesbeeks Milieujournaal
Half oktober 2012 verschijnt nummer 149 van het Groesbeeks Milieujournaal. Met o.a. een uitgebreid artikel over het Kranenburger Bruch, dat bij de meesten van ons wellicht wat minder bekend is dan De Bruuk maar zeker net zo bijzonder is.

(11 september 2012)
Is verhard fietspad echt nodig?
De WMG stelt vraagtekens bij het voorstel van de gemeente voor aanleg van een verhard fietspad op het huidige onderhoudspaadje langs de spoorlijn tussen de Biesseltse baan (Mulderskop) en het dorp. Hier is in 2010 het spoordal opgeschoond en ontdaan van bomen en struiken om de heidevegetatie en de daar in voorkomende reptielen (zandhagedis, hazelworm en gladde slang) weer een kans te geven. Een (druk) fietspad levert risico's voor deze dieren op.

(21 augustus 2012)
Sanering stortplaats onder wijncentrum
Op de voormalige gemeentewerf tegenover tankstation Oomen komt volgens het plan van gemeente en wijnbouwers een wijncentrum. Daarvoor moet eerst de naoorlogse stortplaats worden gesaneerd. De WMG heeft bezwaar ingediend tegen de goedkeuring van het saneringsplan door de provincie, omdat er te weinig bekend is over de inhoud van het stort.

(8 augustus 2012)
Natuurwandeling rondom de Heksendans
Op zondag 19 augustus a.s. organiseert Landschapsbeheer Groesbeek een natuurwandeling "rondom de Heksendans". Gidsen van LBG zullen u dan meer vertellen over de geheimen van de Duivelsberg. De route gaat door een zeer fraai natuurgebied met prachtige vergezichten en doorkijkjes en verbindt letterlijk en figuurlijk de diverse hoogtepunten met elkaar. De gratis wandeling start om 14.00 uur vanaf de P-plaats aan de Oude Kleefsebaan en duurt ongeveer 2 uur. Meer info bij Peter Pouwels tel. 024-3974266.

(8 augustus 2012)
Resultaten van Heiderijk bekijken
Nu de heide in volle bloei staat, organiseren Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten op 15 en 23 augustus en 8 september a.s. een drietal excursies. Het is een mooi moment om de successen van de heideherstelmaatregelen, die twee jaar geleden zijn uitgevoerd, te bekijken.

(10 juli 2012)
Jaarverslag 2011 op deze website
Op de ledenvergadering van 20 juni jl. heeft het bestuur haar jaarverslag 2011 uitgebracht en toegelicht. Nu ook te lezen op deze website.

(25 juni 2012)
Nieuw bestuurslid WMG
Op de ledenvergadering van 20 juni jl. is Henk Klaassen benoemd als lid van het bestuur. De aftredende bestuursleden zijn herbenoemd. Het bestuur is blij met de versterking. Henk is al vele jaren actief voor natuur en landschap in Groesbeek o.a. als coordinator van Landschapsbeheer Groesbeek.

(4 juni 2012)
Geen grotere bouwblokken meer in herziening bestemmingsplan buitengebied
Het voornemen van de gemeente om in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied bouwblokken van agrarische bedrijven te vergroten naar 2 ha is van de baan. De WMG heeft zich hier altijd tegen verzet. Juridisch blijkt het niet haalbaar te zijn. In Groesbeek is nu al sprake van een overbelaste situatie (teveel stikstofdepositie) in de natuurgebieden. Er is geen milieugebruiksruimte meer over. Het vergroten van bouwblokken is daarmee in strijd en derhalve niet uitvoerbaar.

(27 mei 2012)
Algemene ledenvergadering op 20 juni 2012
Op woensdagavond 20 juni a.s. houdt de WMG haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. De locatie is het biologisch-dynamisch landbouwbedrijf De Bron op de Bredeweg. Na afloop van het formele gedeelte is er een rondleiding over het bedrijf. Alle leden hebben de uitnodiging ontvangen als bijlage bij het Milieujournaal. Ivm catering en aantal zitplaatsen is aanmelding vooraf gewenst.

(27 mei 2012)
We hebben 'm!
Onlangs zijn de eerste gierzwaluwen waargenomen in de neststenen van De Weem. Het heeft even geduurd, maar nu hebben ze de plek ontdekt. In 2009 zijn er op initiatief van de WMG bij de bouw van het appartementengebouw tegenover het gemeentehuis 19 neststenen voor de gierzwaluw ingemetseld. Door renovatie en isolatie van woningen verdwijnt steeds meer nestgelegenheid van deze vogel die in dit deel van de wereld, bij gebrek aan rotsen, volledig afhankelijk is van menselijke bebouwing. Gierzwaluwen zijn gemakkelijk te herkennen: in groepjes scheren ze door de lucht en maken een hoog, doordringend geluid. Eind augustus zijn de vogels weer gevlogen, naar warmere streken.

(30 april 2012)
Een lintje voor Henny Brinkhof
Op 27 april 2012 heeft burgemeester Keereweer een koninklijke onderscheiding (lid in de orde van Oranje-Nassau) uitgereikt aan Henny Brinkhof, een van de drijvende krachten achter de Werkgroep Milieubeheer Groesbeek. Henny is al sinds 1973 actief op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening, natuureducatie en als initatiefnemer van natuurprojecten. Bijzonder is dat de gemeente zelf Henny heeft voorgedragen voor een onderscheiding. En daarmee is het lintje ook te beschouwen als een blijk van erkenning van de gemeente voor het werk van de WMG.

(27 maart 2012)
Landschapswandeling: Van Stokkum's droom
Op zondagmiddag 13 mei a.s. organiseert Landschapsbeheer Groesbeek een excursie op voormalig landgoed De Hooge Hoenderberg. Het landgoed is in 1918 gesticht door natuursteenhandelaar Van Stokkum die er niet alleen productiebos aanplantte, maar het gebied ook verfraaide met grote naamstenen, vogeldrinkbakken, een grotje, een wegkruis etc. Van die geschiedenis is nog veel ter plekke te zien.

(26 maart 2012)
Speuren naar bosgeschiedenis
Afgelopen najaar is een nieuw project van NABU, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten van start gegaan dat zich richt op inventarisatie, herstel en het beleefbaar maken van historische boselementen in het Nederlands-Duitse grensgebied tussen de St. Jansberg en het Bergherbos. Zo is recent De Koepel opgeknapt en is de tuin van het verdwenen landhuis op de St. Jansberg weer zichtbaar gemaakt. In het kader van dit project zullen ook diverse wandel- en fietsroutes en nieuwe Erfgoedgidsen worden uitgebracht. Meer informatie vindt u op de website Speuren naar bosgeschiedenis

(13 maart 2012)
LBG in de prijzen op kampioenschap heggenvlechten 2012
Ook dit jaar deed een delegatie van Landschapsbeheer Groesbeek, bestaande uit Henk Eikholt, Peter Pouwels en Toon Lamers, mee aan het kampioenschap Maasheggenvlechten op zondag 11 maart jl. in Oeffelt. En met succes, onze mannen werden tweede. Meer informatie op www.maasheggen.nl

(3 februari 2012)
Eind goed, al goed: Kerkebosje blijft gewoon bos
De Raad van State heeft het beroep gegrond verklaard dat omwonenden hadden ingesteld tegen het nieuwe bestemmingsplan Kerkebosje. De Raad van State maakte korte metten met de nadere aanduiding 'natuurbegraafplaats' die voor bijna het gehele bosterrein zou gaan gelden. Omdat deze bepaling in het bestemmingsplan niet deugt, zowel procedureel als inhoudelijk niet, werd deze geschrapt. Het bestemmingsplan Kerkebosje blijft wel in stand, dat wil zeggen de bestemming is 'bos'.

(30 december 2011)
Beroep tegen bestemmingsplan Dorpsstraat Mariendaal afgewezen
Helaas heeft de Raad van State het beroep van de WMG tegen het bestemmingsplan Dorpsstraat Mariendaal afgewezen. Wij hadden bezwaar tegen de plaatsing van gebouw C in park Mariendaal waardoor de landschappelijke waarden van dit historische park naar onze mening te veel worden aangetast.

(23 december 2011)
Doe mee met NLdoet op 17 maart 2012
Landschapsbeheer Groesbeek doet mee met de landelijke vrijwilligersactie NLdoet, van het Oranjefonds. Op zaterdag 17 maart 2012 gaan we aan de slag in de Foeperpot. Iedereen die zin heeft de handen uit de mouwen te steken voor natuur en landschap, is welkom op deze werkochtend.

(23 december 2011)
Groesbeeks Milieujournaal nr. 146
Eind december 2011 verschijnt nummer 146 van het Groesbeeks Milieujournaal. Willemijn van Oijen heeft wethouder Sjaak Thijssen geinterviewd over duurzaamheid. Stijn Schreven gaat nader in op de nieuwe bijensoort die hij in de Foeperpot heeft gevonden. Zijn broer Kees Schreven is in de viltkruiden en droogbloemen gedoken. Verder een artikel over het Schildbroek, het nieuwe natuur- en landschapsproject van de Stichting Landschap Ooijpolder-Groesbeek. En Peter Pouwels beschrijft de geschiedenis van de luchtwachttorens uit de Koude Oorlog (in het Nederrijk staat er nog een).

(28 november 2011)
Hoger beroep tegen openstelling Altena Hettsteeg
Samen met andere natuur- en milieuorganisaties heeft de WMG hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank Arnhem inzake de openstelling van de grensovergang Altena Hettstteeg. Wij vinden o.a. dat de rechtbank in haar oordeel onvoldoende oog heeft gehad voor de natuurwaarden van het grensgebied.

(10 oktober 2011)
Tentoonstelling in gemeentehuis over Groesbeekse zwaluwen
Momenteel is in het gemeentehuis een tentoonstelling te zien over vogels in Groesbeek, in het bijzonder zwaluwen. Wie meer wil weten over de broedsuccessen van de huiszwaluw en boerenzwaluw of over de reis die de gierzwaluw jaarlijks aflegt tussen Groesbeek en Afrika, wordt van harte uitgenodigd een kijkje te gaan nemen. Ook is er aandacht voor de huismus. De tentoonstelling is samengesteld onder leiding van Henk Klaassen van Landschapsbeheer Groesbeek.

(2 oktober 2011)
Landelijke natuurwerkdag 2011
Landschapsbeheer Groesbeek doet mee aan de Landelijke Natuurwerkdag op 5 november a.s. We gaan in het buitengebied aan de slag met het opschonen van de oude spoorlijn.

(23 september 2011)
Wandelgids over Groesbeekse boshistorie
De afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan de cultuurhistorie van de bossen rondom Groesbeek. Het meest in het oog springend zijn het herstel en accentuering van een aantal aansprekende historische elementen, zoals het grotje, Krombeukenlaantje, Willemspark, brandboom en de naamstenen. Als laatste activiteit binnen dit WMG-project is een wandelboek geschreven in de reeks 'Cultuurhistorische routes in Nederland'. Dit boek wordt op woensdag 28 september (15.00-17.00 uur) gepresenteerd op het gemeentehuis, opgeluisterd door presentaties over drie markante elementen. Belangstellenden zijn welkom, graag van te voren aanmelden bij Stichting Probos tel. 0317-466551 of mail@probos.nl

(9 september 2011)
Rechtbank staat openstelling Altena Hettsteeg toe
Helaas heeft de rechtbank het beroep van aanwonenden en natuur- en milieuorganisaties o.a. WMG tegen het gemeentebesluit tot openstelling voor autoverkeer van de grensovergang Altena Hettsteeg ongegrond verklaard. Daarmee is het gedaan met de rust in het voor natuur en recreatie belangrijke grensgebied. Verwacht wordt dat mogelijk 3800 auto's per etmaal gebruik zullen gaan maken van de smalle grensovergang.

(6 september 2011)
Bommenbank, wegwal en naamstenen
Recent zijn op de Wolfsberg en de Hooge Hoenderberg een aantal historische elementen hersteld of geaccentueerd, namelijk de wegwal langs de Maldense Baan en de naamstenen in het bos. Ook is de Bommenbank geplaatst. Dit is een onderdeel van het project 'Ketelwald; het verleden in het heden' dat door Stichting Probos in samenwerking met de WMG en anderen wordt uitgevoerd.

(4 september 2011)
Terug op de website: onze eigen pagina Waarnemingen
Op veler verzoek hebben we op onze website weer een pagina Waarnemingen opgenomen. Daarop kunnen mensen een bericht achterlaten over iets wat ze hebben gezien (of gehoord) in de Groesbeekse natuur? Deel ook uw ervaringen met andere natuurliefhebbers en laat een bericht achter.

(9 augustus 2011)
Nieuwe bijensoort ontdekt in Foeperpot
Het wachten was op de wetenschappelijke publicatie, het staat nu officieel vast: in 2009 heeft Stijn Schreven een voor Nederland nieuwe bijensoort ontdekt in de Foeperpot. Het gaat om de luzernebehangersbij (Megachile rotundata), een bijtje van nog geen centimeter groot dat zijn leefgebied in Zuid- en Midden-Europa heeft. Enkele jaren geleden zijn ook exemplaren gevonden in Noordrijn-Westfalen. Of de soort zich al echt gevestigd heeft in ons land, is onduidelijk, want er zijn nog geen nieuwe vangsten gedaan. Publicatie in Ned. Faunistische Mededelingen

(7 juni 2011)
Algemene ledenvergadering 2011
Op woensdagavond 22 juni houdt de WMG haar jaarlijkse algemene ledenvergadering.

(7 juni 2011)
Nieuw milieujournaal
Begin juni hebben wij Groesbeeks Milieujournaal nr. 143 uitgebracht, met als thema Onderzoek. Daarin een uitgebreid artikel van Henny Brinkhof over de vegetatieontwikkeling op de Groesbeekse natuurpercelen van de Stichting Landschap Ooijpolder-Groesbeek. Stijn Schreven deed onderzoek naar bijensoorten in De Bruuk en doet verslag. Verder o.a. aandacht voor het verdwenen landhuis op de St. Jansberg, de bosbes in de literatuur en de nieuwe Geopaden op de stuwwal.

(12 mei 2011)
WMG in beroep tegen bestemmingsplan Dorpsstraat Mariendaal
Helaas hebben we beroep moeten instellen tegen het bestemmingsplan Dorpsstraat Mariendaal, oa. vanwege het handhaven van gebouw C in park Mariendaal. Ondanks twijfels over de haalbaarheid van het plan heeft de gemeenteraad het toch vastgesteld. Ook de lokale Rabobank heeft beroep bij de Raad van State ingesteld.

(9 mei 2011)
Raad van State wijst schorsingsverzoek Nb-wetvergunning van Van Deurzen af
De Raad van State heeft op 4 mei jl. het verzoek van Van Deurzen om een voorlopige voorziening afgewezen. De kippenboer heeft beroep ingesteld tegen de weigering van de provincie Gelderland om zijn bedrijf een Natuurbeschermingswetvergunning te verlenen.

(28 april 2011)
Met LBG rondom de kerk op 13 mei
Op vrijdagavond 13 mei organiseert Landschapsbeheer Groesbeek haar eerste publieksexcursie van dit jaar. Deze keer gaan we de natuur opzoeken in Groesbeek-centrum zoals de vleermuizen en misschien ook wel de bosuil in park Mariendaal. Voor kinderen loopt er een speciale kindergids mee.

(19 april 2011)
Nieuw: wandelroute over de heide op de stuwwal
Voor wie meer wil weten en zien over het heideherstel (Heiderijk) en de ontwikkelingen met eigen ogen wil volgen, is er nu een leuke wandelroute beschikbaar. De wandeling tussen de stations Molenhoek en Heyendaal voert o.a. over de Mulderskop, kerngebied van het project. De routebeschrijving en gps-track zijn van onze website te downloaden.

(14 maart 2011)
Van Deurzen in beroep tegen weigering Natuurbeschermingswetvergunning
Legbatterijhouder Van Deurzen heeft beroep ingesteld bij de Raad van State tegen de weigering van de provincie Gelderland om zijn bedrijf een Natuurbeschermingswetvergunning te verlenen. Ook heeft hij de Raad van State gevraagd in een voorlopige voorziening de weigering ongedaan te maken en in plaats daarvan hem een vergunning te verlenen. De weigering van de provincie is het gevolg van de door de WMG en anderen ingediende bezwaren tegen de aanvankelijk verleende vergunning.

(14 februari 2011)
Aankondiging: LBG-informatieavond over ringslangen en orchideeen in De Bruuk
Op vrijdag 11 maart a.s. organiseert Landschapsbeheer Groesbeek een informatieavond. Dit keer met twee sprekers. Jo de Valk vertelt over zijn inventarisatie van ringslangen in De Bruuk en Johan Thissen gaat in op de verschillende soorten orchideeen die in dit natuurgebied voorkomen.

(2 februari 2011)
Toch milieuvergunning voor Van Deurzen
De Raad van State heeft op 2 februari 2011 uitspraak gedaan in het beroep dat de WMG heeft ingesteld tegen de milieuvergunning aan pluimveehouderij Van Deurzen. Het beroep is weliswaar gegrond verklaard, maar als gevolg van in de tussentijd veranderde regelgeving (toetsingskader geurhinder) blijven de rechtsgevolgen van de vergunning in stand. Omdat het bedrijf nog geen natuurbeschermingswetvergunning heeft, blijven de stallen voorlopig leeg.

(24 januari 2011)
Zienswijze ingediend op ontwerp bestemmingsplan De Heikant
Op de locatie van Hofei bij De Horst is een plan ontwikkeld voor de gefaseerde bouw van 91 woningen. Fase 1 die voorziet in woningbouw op het onbebouwde graslandperceel aan de Reestraat, is reeds in de verkoop. Op het ontwerp bestemmingsplan heeft de WMG een zienswijze ingediend.

(17 januari 2011)
Opnieuw zienswijze ingediend op gewijzigd ontwerp bestemmingsplan Dorpsstraat Mariendaal
Ook op het gewijzigde ontwerp bestemmingsplan heeft de WMG een zienswijze ingediend. Het blijft een massaal bouwplan, met in onze ogen ongewenste bebouwing (gebouw C) van het historische park Mariendaal. Er dreigt een overschot aan nieuwbouwwoningen (vooral appartementen) in Groesbeek. Het is zeer de vraag of het bouwplan ooit gerealiseerd gaat worden. Toch wil de gemeente wijziging van het bestemmingsplan doorzetten. De WMG vindt dit niet gewenst, vanwege alle 'losse eindjes' die er nog aan het bouwplan zitten. Overigens hebben wij geen bezwaar tegen het nieuwbouwplan van ZZG waarbij bestaande gebouwen van het zorgcentrum Mariendaal worden gesloopt en vervangen.

(10 december 2010)
Groesbeeks Milieujournaal, thema "Cultuurhistorie in het bos'
Volgende week verschijnt nummer 142 van het Groesbeeks Milieujournaal. Thema is de cultuurhistorie van het bos op de stuwwal, met o.a. artikelen over het Romeinse waterwerk en het project van Probos m.b.t. herstel van landgoedelementen in het Groesbeeks bos. Verder een uitgebreid artikel over publicaties die sinds halverwege de 19de eeuw zijn verschenen over de bosbes. Met historische foto's.

(1 december 2010)
Geen natuurbeschermingswetvergunning voor Van Deurzen
De provincie Gelderland heeft de natuurbeschermingswetvergunning aan pluimveehouderij van Deurzen alsnog geweigerd. Dat gebeurde nadat de WMG en anderen bezwaar hadden gemaakt tegen de verleende vergunning. Zonder deze vergunning mag het bedrijf niet operationeel zijn. Al eerder was de vergunning geschorst door de Raad van State.

(13 november 2010)
Uitnodiging: publieksexcursie over cultuurhistorie van het Groesbeeks bos
Stichting Probos organiseert op zaterdagochtend 4 december a.s. een excursie voor belangstellenden, met als thema 'Elementen uit het verleden: de cultuurhistorie van de landgoederen De Wolfsberg en De Hooge Hoenderberg'. De wandeling voert langs een groot aantal markante historische elementen en er wordt stilgestaan bij het bosbeheer en de plek van cultuurhistorie in het beheer.

(8 november 2010)
Galgenhei opgeknapt tijdens Landelijke Natuurwerkdag
Tijdens de Landelijke Natuurwerkdag op 6 november jl. heeft de Galgenhei een opknapbeurt gekregen. Overvloedige opslag van brem is verwijderd uit het heideveldje, zodat de schapen er weer kunnen grazen. Fruitbomen zijn uitgerasterd en met name de Aardhommels ontfermden zich met veel enthousiasme over het terugzetten van de houtwal. Ook de Aardsterren werkten mee. In totaal namen zo'n 50 kinderen en volwassenen deel aan de werkochtend van Landschapsbeheer Groesbeek.

(25 oktober 2010)
"Natuur op het spoor", met o.a. een audiotour voor draisinegangers
Samen met het NABU Naturschutzstation in Kranenburg heeft de WMG het afgelopen jaar het project "Natuur op het spoor" uitgevoerd. Daarin zijn verschillende producten ontwikkeld waarmee gebruikers van de Grenzlanddraisine het landschap rondom de spoorlijn beter leren kennen. O.a. een audiotour die vanaf deze website is te downloaden. Verder een informatiegidsje voor onderweg, een korte wandelroute door Groesbeek en een rondleiding met gids door Kranenburg.

(23 oktober 2010)
WMG in beroep tegen openstelling Altena-Hettsteeg voor autoverkeer
Zoals we al eerder hebben aangekondigd, heeft de WMG nu beroep ingesteld tegen het besluit van de gemeente om de grensovergang Altena-Hettsteeg open te stellen voor autoverkeer. Als de openstelling doorgaat, krijgt dit weggetje in de toekomst naar schatting zeker 3.000 auto's per dag te verstouwen. En dat terwijl er een prima route naar Kranenburg is: over de Wylerbaan. Een veilige route ook, dankzij het gescheiden fietspad.
De WMG pleit voor het autovrij houden van de grensovergang Altena-Hettsteeg. Dan blijft het gebied rustig, ten gunste van natuur en recreatie.

(16 oktober 2010)
Themanummer Groesbeeks Milieujournaal over De Bruuk
Op 16 oktober is nummer 140-141 van het Groesbeeks Milieujournaal uitgekomen. Een dubbeldik themanummer over De Bruuk, het prachtige natuurgebied dat Groesbeek rijk is. Met artikelen over o.a. de geschiedenis van het gebied en het beheer ervan. Verder komen de vegetatie, orchideeen, vlinders en ringslangen aan bod. Vanwege de vele mooie foto's is dit nummer gedeeltelijk in kleur geprint.

(6 oktober 2010)
Aankondiging: LBG-informatieavond over de wolf
Op 12 november a.s. organiseert Landschapsbeheer Groesbeek weer een informatieavond. Onderwerp is "De Wolf in Nederland" waarover Roeland Vermeulen van FREE Nature komt vertellen. Klik hier voor meer informatie.

(14 september 2010)
Uitnodiging: feestelijke bijeenkomst over cultuurhistorie van het bos
In samenwerking met de WMG en met medefinanciering van gemeente, provincie en Staatsbosbeheer is Stichting Probos bezig met het herstellen van enkele cultuurhistorisch elementen in het Groesbeeks bos. Op 13 oktober a.s. vindt de feestelijke opening plaats van het gerestaureerde grotje van de Hoge Hoenderberg en enkele andere opgeknapte elementen. Belangstellenden zijn welkom om deze middag bij te wonen.

(26 augustus 2010)
Opnieuw veel broedende huiszwaluwen in de Lage Horst
Afgelopen seizoen hebben er zeker 20 paartjes huiszwaluw gebroed in wijk De Lage Horst. Dat blijkt uit de jaarlijkse telling die Wilfried de Jong heeft gehouden. Het zijn er niet zoveel als vorig jaar toen het aantal nesten naar schatting tegen de 30 liep. Op onze website staat een flyer waarin bewoners worden opgeroepen de nesten met rust te laten en niet te verwijderen. Deze flyer is vorig jaar in de wijk verspreid.

(5 juli 2010)
Geen grotere bouwblokken in nieuw bestemmingsplan buitengebied
Vanwege de aanzuigende werking op intensieve veehouderijbedrijven uit o.a. Noord-Brabant, is de WMG het niet eens met het collegevoorstel om in Groesbeek bouwblokken van 2 ha in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied toe te staan. In Noord-Brabant is onlangs, in het kader van de megastallen-problematiek, een beperking in de bouwblokgrootte vastgesteld, tot maximaal 1,5 ha. In een beleidsuitgangspuntennotitie t.b.v. het nieuwe bestemmingsplan buitengebied, die op 1 juli aan de gemeenteraad is voorgelegd, stelt het college voor om in Groesbeek een bouwblokgrootte van 2 ha toe te staan. Dit bouwblok mag in bepaalde gevallen voor 75% tot zelfs 100% worden bebouwd. Daarbij komt nog dat de gemeente in een deel van het buitengebied de geurnorm heeft versoepeld. Groesbeek zal daardoor aantrekkelijk worden voor intensieve veehouderijen van elders.

(19 mei 2010)
WMG-informatieavond op 2 juni a.s. over heideherstelproject
Op woensdagavond 2 juni a.s. organiseert de WMG in de Mallemolen een informatieavond over het Heiderijkproject, het heideherstelproject op de stuwwal tussen Nijmegen en Mook.

(11 mei 2010)
WMG wacht resultaten sanering bodemverontreiniging Parachutistenstraat af
De WMG heeft besloten geen beroep in te stellen tegen het nieuwe besluit van de provincie om de bodemverontreiniging op de bouwlocatie Parachutistenstraat de status 'ernstig en niet-spoedeisend' toe te kennen. Formeel betekent dit weliswaar dat er nu niet gesaneerd behoeft te worden, maar inmiddels is de sanering al gestart. Het besluit beperkt zich bovendien tot de huidige gebruiksfunctie van de locatie. Als de gebruiksfunctie wijzigt in 'wonen' zal de provincie een nieuw besluit moeten nemen. De bedoeling is dat tegen die tijd de sanering met succes is afgerond.

(2 februari 2010)
Nieuw op de website: Externe auditrapport over De Bruuk
Op verzoek van Staatsbosbeheer hebben de Groesbeekse biologen Johan Thissen en Henny Brinkhof een kwaliteitsbeoordeling van het beheer van natuurreservaat De Bruuk uitgevoerd. Hun algemene conclusie is dat het goed gaat met het beheer en de kwaliteit van het gebied. Verder doen ze een aantal aanbevelingen waaronder enkele practische zoals het aanleggen van laarzenpaden voor bezoekers en herstel van struweel ten behoeve van de nachtegaal.