Spaanse ruiter

Heidekartelblad

De Bruuk

Wilde bijen en wespen in De Bruuk (22 november 2017)
Van Stijn Schreven (oud-Aardhommel, inmiddels bioloog en PhD student) ontvingen we een recente publicatie van de resultaten van het inventarisatieonderzoek naar (wilde) bijen en wespen dat hij tussen 2008 en 2016 in De Bruuk heeft uitgevoerd. Hij vond een grote soortenrijkdom. In totaal telde hij 79 soorten bijen en 44 soorten wespen.

Zeldzame hommelsoort in De Bruuk (22 mei 2013)
Tijdens opnamen van TV Gelderland / Buitengewoon op 21 mei in De Bruuk heeft Stijn Schreven de heidehommel waargenomen. Het is voor het eerst dat deze zeldzame hommel is aangetroffen in De Bruuk. In Gelderland is de soort al lange tijd niet meer gezien. De zeldzame hommel staat op de rode lijst.
De uitzending van Buitengewoon is later dit jaar (waarschijnlijk september) te zien. Behalve Stijn Schreven werkt ook Henny Brinkhof mee aan deze uitzending.

De Bruuk
In De Bruuk zijn bijzondere soorten planten te vinden zoals de Spaanse ruiter, klokjesgentiaan, heidekartelblad, kleine valeriaan en stijve waterweegbree. Ook orchideeën, zoals de welriekende nachtorchis en de vleeskleurige orchis komen hier in groten getale voor. Minder opvallend zijn de vlozegge en de blonde en blauwe zegge. 

De beeldbepalende bossen en struwelen dragen in belangrijke mate bij aan de soortenrijkdom van De Bruuk. Bijzondere soorten hierin zijn de wegedoorn, gagel, boshavikskruid, bosanemoon en adderwortel.

Naast gras- en hooilanden zijn in De Bruuk ook rietruigten, wilgenstruwelen en eiken-berkenbosjes aanwezig. Door deze afwisseling zijn er niet alleen talrijke planten, maar ook veel insecten, vlinders, amfibieën en reptielen, zoals de ringslang, te ontdekken. Zij vinden hier een uitstekende omgeving om te schuilen, te broeden en voedsel te vinden. In het voorjaar en de zomer verschijnen vlindersoorten als het oranjetipje, bruin dikkopje en het hooibeestje. Daarnaast zijn er vogels als de nachtegaal, spotvogel, kleine bonte specht, boompieper, tjiftjaf en roofvogels als wespendief en havik. In het gebied leven ook reeën en dassen.

Achtergrondinformatie
Met De Bruuk heeft Groesbeek een zeer waardevol natuurgebied binnen haar grenzen. Dit gebied werd als eerste graslandreservaat in 1940 door de Nederlandse Staat aangekocht en is een van de oudste en belangrijkste natuurreservaten van ons land. In De Bruuk en op nog enkele andere plaatsen komen nog blauwgraslanden voor. Blauwgraslanden waren vroeger tamelijk algemeen in ons land, ze ontstonden op natte graslanden die te nat waren voor beweiding en alleen gehooid konden worden. Met het hooi werden de mineralen uit de bodem afgevoerd en zo ontstonden in de loop van eeuwen zeer voedselarme bodems waarop een zeer soortenrijke vegetatie tot ontwikkeling kwam. In blauwgraslanden staan plantensoorten die bij bemesting onmiddellijk het onderspit delven. Ook verdroging is funest. Alleen met zorgvuldig beheer kan dit halfnatuurlijke vegetatietype in stand worden gehouden.

Uit ecologisch onderzoek in De Bruuk is gebleken dat vele factoren leiden tot verzuring, verdroging en vermesting van de bodem in dit gebied. Wie hier meer over wil weten, en over de soorten planten en dieren die er voorkomen, verwijzen wij graag naar deze website van de Radboud Universiteit Nijmegen

Bekijk op Youtube deze uitzending uit 2008 van Buitengewoon (TV Gelderland) over De Bruuk.

Natura2000-gebied
De Bruuk is aangewezen als Natura 2000-gebied. Klik hier voor meer informatie over blauwgraslanden en Natura 2000. Deze Europese natuurbeschermingsstatus betekent dat er een beheerplan moet worden gemaakt. Daarin staat welke natuurwaarden in het gebied behouden of hersteld moeten worden, de zogenaamde 'instandhoudingsdoelen' van het gebied, en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Er is nog geen beheerplan voor De Bruuk in de maak. In het algemeen hebben de Natura2000-beheerplannen grote vertraging opgelopen. De belangrijkste reden daarvoor is dat in deze gebieden een overbelaste situatie wat betreft stikstofdepositie geldt. Van stikstofuitstoot afkomstig uit de landbouw, verkeer en industrie. Daarvoor wil men landelijk eerst een oplossing zien te vinden, voordat er concrete herstelmaatregelen voor deze overbelaste natuurgebieden kunnen worden vastgesteld.

(2 februari 2010)
Extern auditrapport over De Bruuk
Op verzoek van Staatsbosbeheer hebben de Groesbeekse biologen Johan Thissen en Henny Brinkhof een kwaliteitsbeoordeling van het beheer van natuurreservaat De Bruuk uitgevoerd. Hun algemene conclusie is dat het goed gaat met het beheer en de kwaliteit van het gebied. Verder doen ze een aantal aanbevelingen waaronder enkele practische zoals het aanleggen van laarzenpaden voor bezoekers en herstel van struweel ten behoeve van de nachtegaal.
Lees meer in: Externe audit 2009 De Bruuk