De Werkgroep Milieubeheer Berg en Dal zet zich in voor een goede verhouding tussen natuur, woon-, werk- en leefmilieu in de gemeente Berg en Dal.

Het laatste nieuws

Vrijwilligers, bedankt!
Landschapsbeheer Groesbeek bedankt de deelnemers aan de Landelijke Natuurwerkdag op zaterdag 4 november 2023. Onder leiding van Landschapsbeheer Groesbeek gingen maar liefst 70 deelnemers aan de slag in de spoorkuil. O.a. de Aardsterren en Aardmannetjes, twee natuurclubs van de WMG, waren van de partij. Over de hele spoorhelling tussen bruggetje en Biesseltsebaan is de opslag van Amerikaanse eik weggezaagd en afgevoerd. Daarmee blijft het gebied geschikt als leefgebied voor de zandhagedis.
Landschapsbeheer Groesbeek werkt elke eerste zaterdag van de maand aan natuur en landschap. Nieuwe vrijwilligers zijn welkom.

Aankondiging LBG-infoavond over spechten
Op 12 januari 2024 organiseert Landschapsbeheer Groesbeek weer een informatieavond in dorpshuis De Slenk op De Horst. Onderwerp is dit keer de middelste bonte specht waarover Rob Bos een film in het Groesbeeks bos heeft gemaakt. Ook zal Henny Brinkhof nieuwe beelden van het gedrag van de zwarte specht laten zien en daarover vertellen.

Energietransitie: zonnepark Lagewald vergund
De gemeente heeft een omgevingsvergunning verleend voor de aanleg van zonnepark Lagewald. Het inrichtingsplan is aangepast naar aanleiding van de ingediende zienswijzen. De wijziging komt helaas slechts deels tegemoet aan het verzoek van de WMG om geen zonnepanelen te leggen op het zuidelijke perceel, met cultuurhistorische inrichting en bijzonder fraai uitzicht op het achterliggende, kleinschalige landschap.

Nog veel vragen bij herinrichting Ooijse graaf
Onze vragen naar aanleiding van het ter inzage gelegde ontwerp bestemmingsplan voor herinrichting van de Ooijse graaf zijn nog steeds niet beantwoord. Wij willen o.a. weten of en welke gevolgen de verwachte nivellering van de grondwaterstand heeft op het naastgelegen Natura2000-gebied Ooijse graaf (onderdeel van Rijntakken). Ook vragen wij ons af of zandwinning (met als gevolg een put van 20 hectare groot en 30 meter diep) werkelijk noodzakelijk is om hier aan natuurherstel te doen.

Fietspad spoorkuil: verlenging reptielenschermen
Uit de rapportage van Bureau Waardenburg blijkt dat het niet goed gaat met de populatie zandhagedissen in de spoorkuil. Het grote aantal verkeersslachtoffers is waarschijnlijk een van de oorzaken voor de achteruitgang. Daarom heeft het gemeentebestuur besloten tot een aantal maatregelen zoals verlenging van de reptielenschermen. De WMG heeft hier instemmend op gereageerd.

Meer aandacht nodig voor verdrogingsproblematiek
We maken een nieuwe pagina aan over verdroging, een toenemend probleem dat onze natuur en ook de landbouw bedreigt. Wie denkt dat na een nat najaar alles weer bij het oude is, heeft het mis. Over een langere reeks van jaren bezien is er een gestage daling van de grondwaterstand in de stuwwal opgetreden. En daarmee daalt ook de kweldruk in het lage deel van Groesbeek.