Ketelwald - Natuur over grenzen heen (archief)

Nieuws: Erfgoedprijs 2017 voor Ketelwaldproject
(21 april 2017)
Tijdens de bijeenkomst van de Stichting Monument en Landschap op 19 april is tot onze grote verrassing de Erfgoedprijs 2017 in de categorie Cultuurlandschap en ruimtelijk beleid uitgereikt aan de WMG voor het Ketelwaldproject. We lezen in het juryrapport: 'De Werkgroep Milieubeheer Groesbeek zet zich al vele jaren in voor het behoud en de beleving van het waardevolle Groesbeekse landschap in al zijn aspecten. Veel van deze initiatieven zijn genomen of mede gedragen door Henny Brinkhof. Strijdbaar, ook als dat tegen gemeentelijk beleid ingaat, tot het uiterste.'
Volledige Juryrapport Erfgoedprijzen 2017

Nieuws: Stem op 'Bosrijk' in de finale Pluk van de Petteflet
(11 mei 2015)
Iedereen die het bos een warm hart toedraagt, vragen we te stemmen op het voorstel 'Bosrijk' van o.a. Lieke Vullings, dat een van de drie finalisten is van de Pluk van de Pettefletprijs 2015, een initiatief van Vroege Vogels en de natuur- en milieufederaties. Bosrijk streeft naar natuurlijk bos, dat wil zeggen bos dat zich zonder ingrijpen van de mens mag ontwikkelen, met uiteindelijk echte oude bomen, open plekken en dood hout in alle stadia en bijzondere flora en fauna. Stemmen t/m 1 juni doet u hier.

Meer info over het plan voor oud bos op de stuwwal op www.bosrijk.info

Nieuws: Plan voor oud bos in Ketelwald
(5 maart 2015)
Werkgroep Bosrijk, een initiatief van o.a. LBG-gids Lieke Vullings, heeft de Gelderse voorronde van de Pluk van de Petteflet Natuurprijs 2015 gewonnen. Bosrijk wil het bos weer meer op zijn beloop laten, zonder het periodiek te kappen. Reeds bestaande oudere boskernen op de stuwwal tussen Nijmegen en Kleve moeten door middel van natuurlijke boscorridors met elkaar verbonden gaan worden. Het plan bouwt voort op de ideeën die in het kader van het Ketelwaldproject zijn ontwikkeld.

Om het idee te realiseren stellen Lieke en haar bondgenoten concrete doelen en gaan ze stap voor stap vooruit. Er moet draagvlak ontstaan en ze moeten de eigenaars en de stakeholders meekrijgen. Dit jaar zijn ze het volgende van plan:
- De kernen oud bos en de beoogde corridors markeren op een kaart en overleggen met Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, andere eigenaars. In 2016 met voorlichtingsborden en een wandelroute het oude bos (in wording) in de realiteit markeren;
- Website "Bosrijk" ontwikkelen;
- Een openbare discussie starten over de toekomst van oud bos in Nederland aan de hand van het voorbeeld Ketelwald. Via ingezonden stukken en artikelen het idee in de media zichtbaar maken. Ook wil men een conferentie hierover organiseren waarin met de eigenaars en andere stakeholders wordt overlegd. Ook het meedingen naar de Pluk van de Petteflet-prijs is een concrete invulling van dit punt.

Terugblik op Ketelwaldproject:"De eerste stappen zijn gezet
Het Euregioproject "Ketelwald - Natuur over grenzen heen" is eind 2007 afgesloten. Daarmee zijn de eerste stappen gezet naar een mooier bosgebied op de stuwwal. Drie jaar lang hebben de samenwerkende partijen, Natuurmonumenten, Forstamt Kleve, WMG en NABU Kranenburg, gewerkt aan de doelstellingen van dit project: het vergroten van de (grensoverschrijdende) natuurwaarden van het bosgebied op de stuwwal tussen Nijmegen en Kleef. Het gaat o.a. om versterking van het heidekarakter langs de rand van het Reichswald, het openstellen van een deel van het voormalige Koningsven voor edelherten uit het Reichswald, het aanleggen van een electronisch wildsignaleringssysteem voor groot wild langs de doorgaande weg door het Reichswald, en het versterken van de ecologische verbinding tussen Reichswald en St. Jansberg. Inmiddels heeft ook Staatsbosbeheer zich bij het initiatief aangesloten.

Meer informatie over dit project vindt u op www.ketelwald.nl

Het Ketelwald vormt een belangrijke schakel tussen grote natuurgebieden zoals De Veluwe, via Montferland en in het zuiden de Maasduinen naar de Eifel en Ardennen. Realisatie van robuuste verbindingen tussen die gebieden is noodzakelijk om migratie van planten en dieren mogelijk te maken. Ten behoeve van het vervolg van het project is door WMG en NABU een Toekomstvisie opgesteld met daarin meer dan 10 uitgewerkte ideeën voor projecten die in de toekomst uitgevoerd kunnen gaan worden. Enkele daarvan (nrs. 5,6, 8 en 9) zijn inmiddels in uitvoering.

1. Bosreservaten
Door het instellen van bosreservaten, in oude bijna-natuurlijke loofbosbestanden, komt er meer natuur in het Ketelwald. In een bosreservaat wordt niet meer gekapt en mogen de bomen echt oud worden. Dood hout blijft er liggen als bron van leven voor onder andere paddenstoelen en kevers.

2. Ecologische verbindingen
Oude, bijna-natuurlijke loofbosbestanden zoals Duivelsberg, Kraaiendal, St. Jansberg, Freudenberg, Geldenberg, Rehsohl, Stoppelberg en Tiergarten willen we met elkaar verbinden via corridors of 'stapstenen'. Planten- en diersoorten die aan dit type bos gebonden zijn, krijgen daardoor een groter leefgebied.

3. Meer ruimte voor het edelhert
Het leefgebied van het edelhert is nu nog beperkt tot het Reichswald en een stukje Koningsven. In de toekomst moet het dier zich in een veel groter gebied kunnen bewegen, o.a. in het gehele Nederlandse deel van het Ketelwald. Dit past ook in de plannen voor de aanleg van robuuste verbindingen tussen grote natuurgebieden.

4. Weide- of hoedebos
Deze middeleeuwse vorm van bosbeheer, met behulp van runderen, leidt tot een bijzonder half-open bostype met een zeer hoge biodiversiteit. We gaan onderzoeken of een moderne toepassing van dit beheer kans van slagen heeft.

5. Herstel van het Koningsven
Aan de zuidzijde van het Reichswald zal een deel van het Koningsven worden hersteld. Dat betekent dat er weer natuurlijke hoogveenvorming plaats kan vinden en dat wellicht soortenrijke blauwgraslanden tot ontwikkeling kunnen komen.
In voorbereiding: Koningsven-De Diepen in oude luister herstellen

6. Meer heide
Een groot aantal bijzondere planten- en diersoorten zoals Gladde slang en Nachtzwaluw is afhankelijk van heide. We willen het heidebestand binnen het Ketelwald verbeteren door voldoende grote heidevelden aan te leggen en deze bovendien met elkaar te verbinden. De zuidrand van het Reichswald is hiervoor zeer geschikt en belangrijk als heideverbindingszone.
In uitvoering: Project Heiderijk: heideherstel op de stuwwal

7. Herstel oude rivierarm
Ten zuiden van het Reichswald zou de natuurlijke dynamiek in een oude, verlande rivierloop van de Niers hersteld kunnen worden. Dat zal tevens leiden tot de ontwikkeling van natuurlijke elzenbroekbossen in het aangrenzende Reichswald.

8. Cultuurhistorie
In het Ketelwald zijn talloze restanten van cultuurhistorische elementen zoals houtwallen, leemkuilen, sprengen en hakhoutbos te vinden. De bedoeling is deze in kaart te brengen en beleefbaar te maken voor het publiek. Belangrijke elementen zullen worden hersteld.
Uitgevoerde projecten:Ketelwald: het verleden in het heden
en Speuren naar bosgeschiedenis

9. Speelbossen
Om kinderen meer in aanraking te brengen met de natuur willen we enkele speelbossen realiseren aan de rand van steden en dorpen.
Gerealiseerd: Avonturenbos Stekkenberg

10. Natuurrecreatiekaart
We willen een informatieve kaart van het gehele Ketelwald uitgeven waarmee wandelaars het gebied kunnen verkennen.

11. Edelherttrail
Ons streven is een lange afstand-natuurwandelroute 'het Edelhertpad' te realiseren, langs de robuuste verbindingszone edelhert tussen de Eifel en de Oostvaardersplassen. Natuurbeleving staat hierbij voorop.