Recreatiewegen: fietspaden, mtb-routes, onverharde paden

Op deze pagina staan alle onderwerpen die met niet-gemotoriseerd verkeer te maken hebben. Of onverharde paden betreffen. Denk aan fietspaden, mountainbikeroutes en ruiterroutes, het gebruik van onverharde paden in het buitengebied voor recreatie, het behoud van onverharde paden etc.

(5 juli 2021)
Gemotoriseerd verkeer weren van zandpaden
Het is druk geworden op de onverharde paden in het buitengebied, met wandelaars, fietsers, mtb-ers, ruiters etc. Daarmee raken niet alleen kwetsbare paden beschadigd, maar ontstaan ook gevaarlijke situaties. Zeker op paden zoals de Zevendalsebaan en de Zandbaon waar ook nog gemotoriseerd verkeer is toegestaan. Beide paden staan als 'recreatieweg' aangeduid in het bestemmingsplan buitengebied Groesbeek. Auto's en motoren hebben hier niets te zoeken. Zij hebben deze route niet nodig om functioneel van a naar b te komen. Helaas hebben motoren de route ontdekt, met een motorapp komen motorrijders uit het hele land hier naartoe. Het gemotoriseerde verkeer is niet alleen eenhier niets te zoeken hebben, heeft de WMG een verzoek ingediend bij de gemeente om op deze trajecten (wat betreft de Zandbaon alleen het stuk tussen glider en Knapheideweg, is eigendom gemeente) een geslotenverklaring voor dit verkeer in te stellen.

(december 2016)
Nieuwe fietspaden: ja, mits!
Wie is er nu tegen nieuwe fietspaden?! Het is altijd beter als mensen vaker op de fiets stappen en de auto laten staan, om naar hun werk te gaan of om een fietstochtje te maken? Dat is inderdaad de algemene gedachte achter het plan van de gemeente om meer fietsverbindingen aan te leggen in het buitengebied. Helaas komt het plan er op neer dat onverharde (wandel)paden worden voorzien van een laag beton. Zo lag er opeens in juni 2016 een voornemen van de gemeente om een studie te doen naar een betonfietspad tussen De Diepen en 't Zwaantje, dus langs de Sint-Jansberg (kwetsbaar Natura 2000-gebied), zogenaamd omdat dit een 'ontbrekende verbinding' is. Ook wil men beton aanleggen over het Buutebossepad, het onverharde boerenlandpad (tevens wandelverbinding) tussen de Dennenkamp en Geleilaon. Beide voornemens stonden in de Kadernota 2017, een begrotingsstuk. Beide fietspaden zouden tot gevolg hebben dat recreanten juist niet meer door het centrum van Groesbeek komen. Vanuit toeristisch beleidsoogpunt dus een grote misser.
De WMG is niet tegen nieuwe fietspaden, maar vindt wel dat er goed over nagedacht moet worden of en waar nieuwe infrastructuur nodig is en wat de gevolgen ervan zijn voor de omgeving: landschap, natuur, cultuurhistorie, andere weggebruikers (wandelaars) etc.

Update (november 2020): terwijl de voorgenomen studie naar een fietspad tussen De Diepen en 't Zwaantje een jaar later al gesneuveld is, bleef het in beton gieten van de onverharde paden tussen Dennenkamp en Geleiaon telkens als voornemen in de begroting staan. Tot april 2020, toen is bij de voorbereidende gesprekken tussen college en raad over de begroting 2021 voorgesteld om dit fietspad te laten vervallen. Op 5 november 2020 heeft de raad de begroting vastgesteld waarmee het fietspad definitief is geschrapt.

(december 2016)
Fietspad Biesseltsebaan
Na alle toestanden rond het betonfietspad door de spoorkuil, heeft de gemeente - naar eigen zeggen in overleg met Staatsbosbeheer - in 2016 het plan opgevat om 3 meter breed beton aan te leggen op de onverharde delen van de Biesseltsebaan tussen Herberg 't Zwaantje en Nijmegen, dus naast het bestaande fietspad. De gemeente wil het huidige fietspad 'onderhouden' (lees: vervangen door breed beton) en voor Staatsbosbeheer zou de houtafvoer vanuit het Groesbeeks bos verbeteren. De WMG vindt dit een ongewenst plan dat opnieuw snel doorgedrukt lijkt te worden. Hoewel de gemeente medio november 2016 de benodigde omgevingsvergunning al heeft aangevraagd, heeft Staatsbosbeheer ons eind december 2016 laten weten dat het plan nog in de verkennende fase zit en dat er qua uitvoering nog niets vast staat.

Update (november 2017): Dankzij Staatsbosbeheer is het brede pad er gelukkig niet gekomen, want als eigenaar van het pad hebben zij er begin 2017 niet mee ingestemd. De inbreuk op natuur en cultuurhistorie zou te groot worden. De Biesseltsebaan is een historische grensweg van 250 jaar oud met historische houtwallen. Behalve cultuurhistorische en landschappelijke waarden (zo'n breed pad is gewoon oerlelijk) zijn ook de natuurwaarden in het geding. Het pad wordt bijv. deels begeleid door oude beukenlanen waarin de zwarte specht (een schuwe vogel die gevoelig is voor verstoring) zijn holen maakt. Bovendien is het niet verstandig als fietsers en zwaar vrachtverkeer (voor afvoer van hout) van hetzelfde pad gebruik maken. De gemeente heeft op 19 juni 2017 een brief aan belanghebbende partijen gestuurd waarin het gewijzigd standpunt wordt toegelicht.


[Gerealiseerd 2 meter breed betonfietspad langs Biesseltsebaan ter hoogte van de kruising met de oude spoorlijn, nabij De Hoge Hoenderberg (november 2017). Hier komt een oversteekvoorziening voor reptielen: een tunnel met begeleidend scherm.]

Zowel SBB als WMG hebben onder voorwaarden ingestemd met vervanging/verbreding van het bestaande fietspad. In oktober 2017 is dit fietspad van asfalt vervangen door een betonpad van 2 m breed. Tevens zijn of worden op drie plekken voorzieningen voor kruipende dieren (reptielen en amfibieeen) aangelegd, namelijk een tunnel en begeleidend scherm zodat de dieren veilig kunnen oversteken. De plekken zijn: De Bissael (leemkuil en poel nabij 't Zwaantje), de kruising met het spoordal naar Groesbeek en het heideveld 'vak 60' in het Groesbeeks bos.