Omgevingswet

Een nieuw onderwerp waar we de komende tijd mee te maken gaan krijgen is de invoering van de Omgevingswet. Bedoeld om de regels voor ruimtelijke ontwikkeling te vereenvoudigen en projecten sneller van de grond te krijgen, aldus de rijksoverheid. Er komt daarin ruimte voor zgn. maatwerk waarbij gemeenten in hun afweging of een milieubelastend project wel of niet kan worden toegestaan, kunnen afwijken van de landelijke normen voor bijv. geluid, geur, lichthinder en stof. Of dat goed is voor burgers, milieu, natuur en landschap is de vraag. Bestemmingsplannen worden in de toekomst vervangen door een zgn. omgevingsvisie die iedere gemeenteraad voor haar grondgebied moet vaststellen.
De WMG gaat de ontwikkelingen in Berg en Dal kritisch volgen.

(stand van zaken d.d. 20 maart 2020)
Zienswijze ingediend op ontwerp beleidskader horeca
Met het ontwerp beleidskader horeca, dat eind januari 2020 voor zienswijzen ter inzage is gelegd, lijkt de gemeente alvast een voorschot te nemen op de omgevingsvisie die zij in het kader van de nieuwe Omgevingswet moet gaan opstellen. In dit ontwerp beleidskader wordt zowel bestaand beleid verwoord, dat in o.a. bestaande bestemmingsplannen in regels is uitgewerkt, als ook nieuw beleid verwoord.

Het probleem is dat de nieuwe beleidskeuzes niet of minimaal worden onderbouwd. Zo wil men gaan toestaan dat alle agrarische bedrijven binnen deze gemeente een mini-camping kunnen gaan beginnen. Momenteel is dit in delen (o.a. de landschappelijk waardevolle Ooijpolder) van het grondgebied van de vroegere gemeente Beek-Ubbergen niet toegestaan. Terwijl deze keuze in de toelichting bij het bestemmingsplan zorgvuldig wordt onderbouwd, dreigt die nu in een paar zinnen onderuit te worden gehaald. Een ander punt waar de WMG bezwaar tegen maakt is het in principe openstellen van het gehele grondgebied van onze gemeente voor de nieuwvestiging van zelfstandige horeca. Waarbij de definitie van horeca ook nog eens onduidelijk is. Uiteraard hebben we een zienswijze ingediend.