Nieuws

(4 augustus 2020)
Melkfabriek: stroomvreter
Hoe het gemeentebestuur erbij komt dat de beoogde melkfabriek 'een toonbeeld van duurzaamheid' zou zijn, is ons een raadsel. Het wordt namelijk een grote stroomvreter. Dat liet een inspreker zien tijdens de raadsvergadering van 9 juli 2020.

(24 juli 2020)
Energietransitie: plan voor zonnepark bij Boersteeg
En weer is er een plan voor een zonnepark naar buiten gekomen. Naast de Ecologische Verbindingszone, nabij de Boersteeg en Dennenkamp wil een projectontwikkelaar op 8 ha landbouwgrond een zonnepark aanleggen. In een reactie heeft de WMG aangegeven dat een zonnepark op landbouwgrond alleen acceptabel is in combinatie met verbetering van de natuurwaarden passend bij het gebied. Aangelegde groenelementen dienen als natuur in stand te blijven, ook na afloop van het project.

(25 juni 2020)
Wandelen met LBG op 23 augustus
Landschapsbeheer Groesbeek gaat weer excursies houden. Op 23 augustus organiseren we een wandeling van ruim 14 km langs beken en poelen in het Groesbeeks buitengebied. Ze worden gevoed door kwelwater uit de stuwwal. Dit natuurlijke water zorgt voor een geweldige natuurpracht. De omgeving is dan ook rijk aan bijzondere planten en dieren.

(13 juni 2020)
Melkfabriek: raadsbesluit erdoorheen jagen?
'Een toonbeeld van duurzaamheid', zo kwalificeert het college de geplande melkfabriek van Kees Koolen in de leegstaande kippenfarm aan de Dennenkamp. In de fabriek moet melk worden verwerkt tot lang houdbare UHT-melk voor de export. Passend daarbij heeft Koolen in de afgelopen tijd 2 grote melkveebedrijven in Gelderland gekocht met 369 resp. 550 koeien, om daar alsnog zijn plannen voor embryokweek voor het Braziliaanse megaproject te realiseren. Dit is niet bepaald ons idee van duurzaamheid.

(5 juni 2020)
NLdoet voor de jeugd definitief uitgesteld tot volgend jaar
De wegens corona afgelaste activiteit van NLdoet 2019 voor de jeugd is definitief uitgesteld naar volgend jaar. Op zaterdag 14 maart 2020 organiseert de WMG de gebruikelijke werkochtend voor kinderen in de Tullekesbom. Op het programma staat het maken van nestkasten. Meer info volgt t.z.t.

(4 juni 2019)
Koolen wil zonneveld bij zijn geplande melkfabriek
Hoewel het college heeft afgesproken dat er in elk geval zonnepanelen op het dak komen, en Koolen daarvoor al een subsidietoezegging binnen heeft, is dat nu opeens 'technisch' niet mogelijk. Het college heeft besloten om een vergunning te gaan verlenen voor het plaatsen van zonnepanelen op ca. 2 ha grond bij de voormalige kippenfarm. Omdat er haast geboden zou zijn, wil men gebruik maken van de kruimelgevallenregeling waarbij voor 10 jaar mag worden afgeweken van het bestemmingsplan. Hier zijn wel een paar vraagtekens bij te zetten.

(4 juni 2020)
Energietransitie: de eerste projecten komen eraan
Eind 2019 heeft de gemeenteraad een ruimtelijke visie duurzame energieopwekking vastgesteld. Windenergie is geen optie, zonneparken wel. Inmiddels liggen er zo'n 20 plannen voor grotere of kleinere zonneparken. Het gemeentebestuur heeft er enkele uitgekozen waar men nu mee aan de slag wil. Aan de gewenste landschappelijke inpassing, in combinatie met versterking van de biodiversiteit, gaat men nog een zware dobber hebben. Dat is al meteen gebleken.

(18 mei 2020)
Milieujournaal, thema 'Landbouw'
In het nieuwste milieujournaal gaat het over de geschiedenis van de landbouw, over het heden en de toekomst. De huidige vorm van landbouw en voedselvoorziening is niet houdbaar voor de toekomst. Wat kunnen we leren van het verleden en hoe kan het anders?

(20 maart 2020)
Nieuw onderwerp: de Omgevingswet
We maken een pagina aan voor een nieuw onderwerp waar we de komende tijd mee te maken gaan krijgen: de invoering van de Omgevingswet. Bedoeld om de regels voor ruimtelijke ontwikkeling te vereenvoudigen. Of dat goed is voor milieu, natuur en landschap is de vraag. De WMG gaat hier kritisch naar kijken. Een onderwerp dat in dit kader nu al speelt in Berg en Dal zijn de toekomstige regels voor horeca-activiteiten.

(12 maart 2020)
NLdoet afgelast!
Ivm het coronovirus zijn de 2 NLdoet activiteiten van de WMG op 14 maart afgelast. We zouden nestkasten voor vogels gaan maken. Voor de jeugd in de Tullekesbom. En Landschapsbeheer Groesbeek (LBG) zou op de Galgenhei nestkasten voor diverse vogelsoorten maken en ophangen. Hopelijk kunnen we het later in het jaar inhalen.

(16 februari 2020)
Fietspad spoorkuil: een slepend hoofdpijndossier
Eind november 2019 was het 5 jaar geleden dat op bestuurlijk schimmige wijze het betonfietspad door de spoorkuil werd aangelegd. Wat volgde was nog meer onenigheid met de toezichthouder van de rijksoverheid en een onderzoek van de gemeentelijke rekenkamercommissie, met ontluisterende conclusies. Gemeente en WMG legden het geschil bij met een overeenkomst waaraan de gemeente zich nu niet meer wil houden. Lees de laatste stand van zaken.

(16 februari 2020)
NLdoet met vrijwilligers: kom nestkasten maken!
Tijdens de vrijwilligersactie NLdoet van het Oranjefonds op zaterdag 14 maart organiseert de WMG dit jaar 2 activiteiten. Kinderen en volwassenen kunnen komen meehelpen om nestkasten voor vogels te maken. Voor de jeugd is er de gebruikelijke werkochtend in de Tullekesbom. En Landschapsbeheer Groesbeek (LBG) gaat ter plekke op de Galgenhei nestkasten voor diverse vogelsoorten maken en ophangen.

(9 januari 2020)
LBG-landschapswandeling op 26 januari a.s.
Op zondagmiddag 26 januari a.s. vindt de eerste landschapswandeling van het nieuwe jaar plaats. De locatie is landgoed Mookerheide. Met de komst van de natuurbegraafplaats is daar het een ander veranderd. Samen met de gidsen van Landschapsbeheer Groesbeek gaan de deelnemers het landschap rondom Jachtslot Mookerheide verkennen.

(27 december 2019)
Milieujournaal, thema 'Stikstof'
In het nieuwste milieujournaal staat de stikstofproblematiek centraal. In twee uitgebreide artikelen leest u hoe het zo ver heeft kunnen komen en wat de gevolgen zijn van teveel stikstof op de natuur. De biologische boerinnen van De Bron vertellen hoe zij er tegenaan kijken. En de serie 'Ons voedsel' gaat verder met het tweede deel over het varken.

(27 december 2019)
Aangepaste ruimtelijke visie zonnevelden aangenomen
In de raadsvergadering van 12 december 2019 is de ruimtelijke visie duurzame energieopwekking 2019 met aanpassingen goedgekeurd. De kaart met zoekgebieden is aangepast, o.a. het zoekgebied in het hellinggebied van Klein Amerika is geschrapt. Het voorstel van de WMG om vooraf duidelijkheid te scheppen over de criteria voor de landschappelijke inpassing werd helaas niet overgenomen door de raad. De wethouder heeft wel uitgesproken dat hij bereid is de uitgangspunten van de WMG toe te passen en de criteria mee te nemen bij de afweging van plannen.

(27 december 2019)
LBG-jaarprogramma 2020
Het jaarprogramma 2020 van Landschapsbeheer Groesbeek is vastgesteld. Er staan weer 4 mooie wandelingen op het programma, in ieder seizoen eentje. Zoals gebruikelijk gaat er weer iedere maand gewerkt worden in het Groesbeekse landschap. En op 17 januari a.s. kunt u een interessante lezing bijwonen over roofvogels in het Rijk van Nijmegen en Reichswald.

(6 december 2019)
Fietspad spoorkuil: een misleidende brief
Het College heeft een brief aan de raad gestuurd over het onderhoud van de begroeiing in de spoorkuil. Strekking van de brief is dat de WMG zich niet heeft gehouden aan de afspraak om het onderhoud (met vrijwilligers) te gaan doen, zoals afgesproken in het maatregelplan uit 2016. Wat er niet in deze brief staat is dat de gemeente zelf zich niet wenst te houden aan haar aandeel in het maatregelplan. Ook blijft onvermeld dat men 3 keer gedreigd heeft het snoeihout niet op te halen dat vrijwilligers in de winter van 2017/2018 tijdens 3 werkochtenden hadden gezaagd. Uiteraard gaan we reageren naar de raad.

(3 december 2019)
LBG-infoavond op 17 januari 2020 over roofvogels
LBG begint het nieuwe jaar goed met een interessante infoavond op vrijdag 17 januari (19.30 u in dorpshuis De Slenk, De Horst - naast de kerk). Gerard Müskens komt vertellen over het onderzoek naar roofvogels in het Rijk van Nijmegen en het aangrenzende Reichswald. Dit onderzoek startte hij in 1968 samen met enkele anderen en loopt inmiddels al meer dan 50 jaar. Naast havik, sperwer, wespendief en buizerd zal ook de raaf aan bod komen want deze is de laatste jaren steeds vaker in onze omgeving te zien en te horen.

(25 november 2019)
Fietspad spoorkuil
Eind november 2019 is het 5 jaar geleden dat op schimmige wijze het betonfietspad door de spoorkuil werd aangelegd. Wat volgde was nog meer onenigheid met de toezichthouder van de rijksoverheid en een onderzoek van de gemeentelijke rekenkamercommissie, met ontluisterende conclusies. Gemeente en WMG legden het geschil bij met een overeenkomst waaraan de gemeente zich vervolgens weer niet wilde houden. Binnenkort op deze website een terugblik en de huidige stand van zaken.

(4 november 2019)
Milieujournaal, thema Groesbeeks bos
In het nieuwste milieujournaal staat het Groesbeeks bos centraal. Met een uitgebreid interview met Arjan Snel van Staatsbosbeheer over het kapbeleid. Verder een artikel waarin de ontwikkeling van de kapvlaktes in het Groesbeek bos wordt onderzocht. Dit keer ook aandacht voor de cultuurhistorie: Paul Thissen beschrijft hoe het particuliere landgoed De Wolfsberg staatsbos werd. In de serie 'Ons voedsel' gaat het dit keer over het varken.

(10 oktober 2019)
Doe mee met de Natuurwerkdag op 2 november
Natuurlijk doet Landschapsbeheer Groesbeek weer mee aan de Landelijke Natuurwerkdag op zaterdag 2 november. We maken dit jaar een uitstapje over de gemeente- en provinciegrens, want we gaan aan het werk in een stuk bos van Natuurmonumenten nabij de Mookerschans. Jong en oud zijn welkom om mee te helpen.

(11 september 2019)
Herfst is geur en kleur
Op zondagmiddag 17 november a.s. organiseert Landschapsbeheer Groesbeek haar jaarlijkse herfstwandeling. Plaats is het Kraaiendal, een van de mooiste stukken van het Groesbeeks bos. Er staan oude beukenbomen en ook zeldzaam oude dennenbomen. Alle kans dus om veel verschillende soorten paddenstoelen te vinden.

(15 augustus 2019)
Energietransitie, grootschalige zonnevelden zijn ongewenst
De WMG heeft een inspraakreactie gegeven op de ontwerp-kaart met zoekgebieden en mogelijke locaties voor zonneparken op land en water. Ons voorstel is om gebruik te maken van een beslisladder waarbij eerst wordt ingezet op energiebesparing en energieopwekking op bestaande daken en bebouwing. Ook zijn wij voorstander van kleinschalige pilots om ervaring op te doen met landschappelijk en ecologisch ingepaste zonnevelden.

(24 juni 2019)
Gemeente sluit intentieovereenkomst met Kees Koolen
Het gemeentebestuur heeft een informatienota naar de raad gestuurd waarin ze meedeelt een intentieovereenkomst met Kees Koolen te hebben gesloten. Doel daarvan is de haalbaarheid van het plan tot vestiging van een melkfabriek op de locatie van de kippenfarm nader te onderzoeken.

(24 juni 2019)
GGD adviseert terughoudendheid geitenhouderij Millingen
Het college heeft raadsvragen van D66 beantwoord. Daarbij is tevens advies gevraagd aan de GGD Gelderland Zuid hoe om te gaan met de gezondheidsrisico's. De GGD adviseert, conform de landelijke lijn, om het voorzorgsprincipe toe te passen en zeer terughoudend te zijn met het toestaan van geitenhouderijen in de buurt van gevoelige bestemmingen zoals wonen.

(13 juni 2019)
Energietransitie: waar mogen zonneparken komen?
De gemeente heeft op 12 juni een kaart ter inzage gelegd met daarop de locaties waar grootschalige zonneparken mogen komen o.a. in het hellinggebied van Klein Amerika en in het open plateau tussen Zevenheuvelenweg en Wylerbaan. Wat gaat dat doen met de beleving van ons landschap, en wat zijn de effecten op landbouw en natuur? De WMG bereidt een zienswijze voor. Op 2, 9 en 11 juli organiseert de gemeente infoavonden.

(30 mei 2019)
Geitenhouderij nabij Millingen ongewenst
Na beroep van omwonenden heeft de rechtbank de verleende vergunning voor een grote geitenhouderij vernietigd. Er was niet voldaan aan de procedurele vereisten. Het vergunningproces moet opnieuw worden doorlopen. De WMG (sinds juni 2018 actief in heel de gemeente Berg en Dal) zal dit kritisch volgen.

(30 mei 2019)
Raad van State: PAS ongeschikt als toetsingskader
Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt. Dat blijkt uit een tweetal uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei 2019. Op basis van de PAS wordt vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, alvast toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden. Zo’n toestemming 'vooraf' mag niet (meer), aldus de Afdeling bestuursrechtspraak.

(29 mei 2019)
Plan Speeltuin Kerkstraat: bemiddeling afgerond
Naar aanleiding van de gevoerde gesprekken tussen de bemiddelaar en bezwaarmakers en initiatiefnemers is een gewijzigd inrichtingsplan opgesteld. De WMG is daarmee akkoord.

(22 mei 2019)
LBG-wandeling door het Schildbroek
Op zondagmiddag 30 juni a.s. kunt u met de natuurgidsen van Landschapsbeheer Groesbeek een mooie wandeling maken door het Schildbroek, een van de verborgen natuurparels in onze gemeente. Sinds 2012 vindt daar natuurontwikkeling plaats die al heel mooie resultaten voor flora en fauna heeft laten zien.

(7 mei 2019)
Milieujournaal, themanummer Klimaatverandering
Begin mei is Milieujournaal 175/176 uitgebracht. Een dubbelnummer over klimaatverandering. Met uitgebreide artikelen over de energietransitie zoals de persoonlijke ervaringen met zonnepanelen op het dak en de plannen van de gemeente Berg en Dal die mogelijk gaan leiden tot grootschalige energieopwekking in het buitengebied.

(2 mei 2019)
Fietspad spoorkuil: terugblik op raadsvergadering
Tijdens de raadsvergadering op 25 april heeft Henny Brinkhof namens de WMG gebruik gemaakt van het spreekrecht en de raad opgeroepen ervoor te zorgen dat de gemeente zich aan de afspraken houdt. Wat er precies over en weer gezegd is, kunt u nalezen op onze website.

(1 mei 2019)
Gemeenteraad tempert ambities Orientalis
Met een amendement heeft de gemeenteraad voorkomen dat er al te vlug ingestemd wordt met de bouw van 40 vakantiehuisjes op het museumterrein, woningbouw op het huidige parkeerterrein en aanleg van parkeerplaatsen in het Kerkebosje, indien uit het door het college voorgestelde haalbaarheidsonderzoek zou gaan blijken dat bebouwing mogelijk is.

(25 april 2019)
Publieksexcursie Rondje Mookerheide
Op zondagmiddag 19 mei a.s. kunt u tussen 13 en 14 u starten met een begeleide natuurwandeling van Landschapsbeheer Groesbeek over de Mookerheide. We lopen over de stuwwal, afwisselend over de heide en door een stuk bos. Een prachtig natuurgebied met steeds wisselende hoogtes.

(18 april 2019)
Fietspad spoorkuil: WMG informeert gemeenteraad
Helaas is het tot op heden niet gelukt om met de gemeente aanvullende beschermende maatregelen in de spoorkuil af te spreken, terwijl daar volgens het overeengekomen maatregelplan wel alle reden toe is, gezien de monitoringsresultaten 2017. De WMG heeft op 17 april 2019 een brief naar de gemeenteraad gestuurd, mede naar aanleiding van de evaluatienota die het college over de aanleg van het fietspad heeft opgesteld.

(5 april 2019)
Ingrijpende toekomstplannen Orientalis
Mogelijk een nieuw hoofdpijndossier: de toekomstplannen van Museumpark Orientalis. Het al jaren kwakkelende voormalige Bijbels Openluchtmuseum heeft een ingrijpend plan naar buiten gebracht om het museum in de benen te houden. Met o.a. de bouw van 40 vakantiehuisjes op het museumterrein, de aanleg van een weg door het gebied, evt. woningbouw op het parkeerterrein en aanleg van parkeerplaatsen in het Kerkebosje.

(28 maart 2019)
Herstel van de Koepel
Bosvijver de Koepel of 't Koepeltje nabij de Knapheideweg kampt al langere tijd met veel te lage waterstanden, en regelmatig staat de historische vijver zelfs helemaal droog. In 2019 worden opnieuw herstelmaatregelen genomen, in samenwerking met de WMG.

(6 maart 2019)
Actie Plant een boom
Het kan nog net, voordat het voorjaar losbarst. Wie voor 1 mei een boom in de tuin plant, maakt kans op een boekenbon. De WMG heeft deze actie opgezet omdat bomen belangrijk zijn. Ze maken de wereld leefbaarder. Bomen zetten CO₂om in zuurstof en maken de wereld groener. Bomen zorgen voor koelte en schaduw in de zomer en houden water vast. Bomen huisvesten allerlei vogels. Bomen en planten doen ook wonderen voor je humeur.

(6 maart 2019)
Plan Speeltuin Kerkstraat: bemiddeling gestart
De door het gemeentebestuur opgezette bemiddeling is van start gegaan. Vorige week hebben verkennende gesprekken plaatsgevonden van de bemiddelaar met de bezwaarmakers en met de initiatiefnemers voor de speeltuin. Ook is er een gesprek geweest met een vertegenwoordiger van de WMG.

(26 februari 2019)
Insectenhotels maken met NLdoet
Zoals inmiddels traditie is, organiseert de WMG tijdens de jaarlijkse vrijwilligersactie NLdoet weer een speciale werkochtend voor kinderen t/m 12 jaar. Op zaterdag 16 maart a.s. gaan we insectenhotels maken. Dat zijn kastjes met daarin hout(blokken), rietstengels, mos, leem en andere natuurlijke materialen. Bijen, vlinders, lieveheersbeestjes en andere kleine diertjes kunnen daarin schuilen, overwinteren of hun eitjes afzetten.

(26 februari 2019)
LBG-infoavond over bestuiving van orchideeën
Op vrijdag 29 maart a.s. organiseert Landschapsbeheer Groesbeek een informatieavond voor belangstellenden. Onderwerp is de bijzondere relatie tussen (wilde) orchideeën en de insecten die voor hun bestuiving zorgen. Jean Claessens en Jacques Kleynen hebben zich hier al vele jaren in verdiept en zij willen hun kennis en enthousiasme graag delen met anderen. Hun lezing, met talrijke foto's en video's, is een ontdekkingsreis door het binnenste van de orchideeënbloem.

(26 februari 2019)
Nieuwe poging om melkfabriek door te drukken
Schiphorst, de adviseur van Koolen, heeft op 20 februari een persbericht uitgebracht over het besluit dat het bedrijf heeft genomen om de voorkeur te geven aan een melkfabriek boven een kippenfarm, op de locatie van de leegstaande kippenfarm aan de Dennenkamp, en dit plan verder uit te gaan werken. Dit kan voor niemand als een verrassing komen, aangezien Koolen geen kippenboer is en eerder de ambitie heeft uitgesproken om het grootste melkveebedrijf ter wereld te beginnen. Of de lokale melkveehouderij en de ontwikkeling van duurzame streekzuivel bij hem in goede handen zijn, valt te betwijfelen.

(24 januari 2019)
Kippenfarm: besluit van de ondernemer ophanden?
Op 19 december 2018 heeft Schiphorst, de adviseur van Koolen, een memo naar de gemeenteraad gestuurd. Daarin staat dat Koolen voornemens is begin 2019 een keuze te maken tussen kippen of melk. Schiphorst spreekt van een dilemma en hij vreest de 'emoties en besluiteloosheid' van de gemeenteraad. Het zijn verwijten die niet terecht zijn. Want het is niet aan de gemeenteraad om met een plan of oplossing te komen, maar aan de ondernemer.

(12 januari 2019)
Plan Speeltuin Kerkstraat
Het inrichtingsplan voor een speeltuin aan de Kerkstraat in Groesbeek is ongewenst, vanwege de aantasting van zichtlijnen op het monumentale kerkje en aantasting van de grassen-en kruidenstrook aan de spoorlijnzijde. Omwonenden vrezen overlast. Er gaat nu een bemiddelaar aan de slag.

(7 januari 2019)
LBG-wandeling bij de Holthurnsche Hof
Op zondag 24 februari a.s. staat de eerste wandeling van Landschapsbeheer Groesbeek in 2019 op het programma. Onder begeleiding van deskundige gidsen wordt gewandeld rond de Holthurnsche Hof. De gidsen belichten niet alleen de natuurwaarden van het gebied, maar ook de rijke cultuurhistorie die al begon in de Romeinse Tijd.

(24 december 2018)
Nieuw Milieujournaal nr. 174
Zoals inmiddels traditie is, is het laatste nummer van dit jaar net voor de Kerst uitgebracht. Daarin een uitgebreid artikel over de noodzakelijke ecologische verbindingen voor planten van natte schraalgraslanden. De boekbespreking is dit keer gewijd aan het bekroonde boek Darwin in de stad, over de evolutionaire aanpassing van planten en dieren aan de door de mens vormgegeven omgeving. Verder zijn er artikelen over invasieve exoten en de gevolgen daarvan, over kruidenrijke akkers en akkerranden (met wandelroute!) en over mais (deel 2) in de serie Ons voedsel. Het nieuwste Milieujournaal is nu ook online te lezen op deze website.

(7 november 2018)
Europees Hof: Nederlands stikstofbeleid voldoet niet
Op 7 november 2018 heeft het Europees Hof van Justitie uitspraak gedaan over de aanvaardbaarheid van de PAS (Programma Aanpak Stikstof) in relatie tot de Europese Habitatrichtlijn (bescherming natuurgebieden). De Raad van State had hierom verzocht en een aantal vragen voorgelegd aan het Hof. In haar uitspraak zet het Hof een dikke streep door een belangrijk uitgangspunt van de PAS: nu stikstofruimte uitdelen in de verwachting dat er in de toekomst stikstof wordt ingeleverd, terwijl er thans al sprake is van forse overbelasting van de natuurgebieden.

(5 november 2018)
Landelijke Natuurwerkdag 2018 op de Galgenhei
Op zaterdag 3 november vond de jaarlijkse Landelijke Natuurwerkdag 2018 plaats. Landschapsbeheer Groesbeek organiseerde een werkochtend op de Galgenhei (Nieuweweg). Er kwamen maar liefst 70 personen (volwassenen en jeugd) meehelpen met onderhoudswerkzaamheden in dit fraaie natuurgebiedje.

(12 oktober 2018)
Nieuw Milieujournaal nr. 173
In het nieuwste Milieujournaal o.a. een gesprek met Nettie Westhoff-de Joncheere, o.a. over haar leven met haar man de ecoloog en hoogleraar Victor Westhoff (1916-2001). Daarnaast een recensie van het boek Natuurbescherming als hartstocht, over de betekenis van het werk van Westhoff voor de natuurbescherming in Nederland. Verder zijn er artikelen over de nog aanwezige restanten van grenzen rondom de Sint-Jansberg, over mais in de serie Ons voedsel en over de (aanstaande) energietransitie in de gemeente Berg en Dal.

(28 september 2018)
Kippenfarm: wat gaat de ondernemer doen?
Nadat de raad bij (krappe) meerderheid zich in december 2017 niet wilde committeren aan het voorstel van het college om de leegstaande kippenfarm om te katten naar een melkfabriek, was er op 27 september jl. wel een (krappe) meerderheid die de voorkeur uitsprak voor de optie melkfabriek. Dit komt door de draai van de PvdA-fractie die eerst tegen stemde en nu voor is, zij het onder voorwaarden. De vraag is wat de ondernemer hiermee gaat doen.

(25 september 2018)
Nieuwe coordinator LBG-werkochtenden
Mede om gezondheidsredenen heeft Henk Klaassen terug moeten treden als coordinator van de werkochtenden van het vrijwillig landschapsbeheer; hij heeft deze functie acht jaar tot ieders genoegen vervuld. Zijn taak is sinds september 2018 overgenomen door Gijs Looijen, die daarbij geassisteerd zal worden door Ferdinand ter Schure en Nel van den Bergh. Henk blijft actief als deelnemer aan de werkochtenden en zal ook het onderhoud van het gereedschap blijven verzorgen.

(29 augustus 2018)
Meedoen met de Aardhommels
Het nieuwe seizoen van de jeugdnatuurclubs van de WMG is weer begonnen. Op 1 september komen de Aardhommels (jeugd 8 t/m 12 jaar) voor het eerst na de vakantie weer bij elkaar. Elke twee weken trekken ze er op zaterdagochtend op uit: in de natuur is altijd iets te ontdekken en te beleven. Bij de Aardhommels is plek voor nieuwe deelnemers. Heb je belangstelling om meer te leren over de natuur, meld je dan snel aan.

(7 juli 2018)
Milieujournaal 171/172 nu online te lezen
Het nieuwste nummer van het Groesbeeks Milieujournaal met als thema 'Over de grenzen heen' is nu online te lezen op onze website. Ook eerder verschenen nummers zijn hier te downloaden.

(27 juni 2018)
Stallen van Van Deurzen blijven hoofdpijndossier
Op 5 juli a.s. staat de toekomst van de kippenfarm opnieuw op de agenda van de gemeenteraad [Update: onderwerp is van de agenda gehaald]. Nadat de gemeenteraad in december 2017 niet is meegegaan in het plan van eigenaar en college om een melkfabriek te vestigen in de voormalige kippenstallen, heeft de eigenaar DDG (Dutch Dairy Genetics) aangekondigd verder te zullen gaan met de pluimveehouderij. Eind mei vond een bijeenkomst plaats over een mogelijke alternatieve invulling van de locatie.

(26 juni 2018)
WMG wijzigt naam en werkgebied
Tijdens de algemene ledenvergadering op 20 juni jl. hebben de leden van de WMG ingestemd met de voorgestelde wijziging van de statuten. De naam is gewijzigd in Werkgroep Milieubeheer Berg en Dal; vanwege de naamsbekendheid van de afkorting WMG blijven we onszelf WMG noemen. Het werkgebied van de vereniging wordt het gehele grondgebied van de gemeente Berg en Dal.

(4 juni 2018)
Natuurwandeling rond de Cenakelkerk
Op zondag 1 juli a.s. organiseert Landschapsbeheer Groesbeek een excursie in Heilig Landstichting, een van de twaalf kerkdorpen van de gemeente Berg en Dal. Onder leiding van een deskundige gids wandelt u rond de Cenakelkerk en door het monumentale begraaf- en gedenkpark waar veel bijzondere bomen te zien zijn.

(22 mei 2018)
Nieuw Milieujournaal
Eind mei verschijnt dubbelnummer 171/172 van het Groesbeeks Milieujournaal met als thema 'Over de grenzen heen'. Met een uitgebreid achtergrondartikel over de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Dichter bij huis is het Reichswald: Paul Thissen verhaalt over de grote branden die daar in 1946-1948 hebben gewoed. Willemijn van Oijen ging op bezoek bij Johan Bekhuis. In de serie over ons voedsel is de haring het onderwerp. Tenslotte een artikel over glyfosaat, beter bekend als Roundup, 's werelds meest gebruikte bestrijdingsmiddel.

(22 mei 2018)
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Het bestuur van de WMG stelt voor om het werkgebied uit te breiden van voorheen gemeente Groesbeek naar de gemeente Berg en Dal. Daarvoor moeten de statuten worden gewijzigd. Op woensdag 30 mei a.s. vindt een bijzondere Algemene Ledenvergadering plaats om de gewijzigde statuten vast te stellen. Op woensdag 20 juni a.s. houden we de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

(8 mei 2018)
Praat op 22 mei mee over locaties voor energieopwekking
De gemeente Berg en Dal is zoals veel gemeenten bezig met de vraag hoe men in 2050 energieneutraal kan worden. Naast stimuleren van energiebesparing wil men inzetten op (groene) energieopwekking binnen de gemeentegrenzen. Dan gaat het bijv. om windturbines, zonnepanelen op bouwwerken, zonneparken en biomassa, en vooral ook over de vraag waar die kunnen komen en onder welke voorwaarden. Er is inmiddels een drietal bijeenkomsten gehouden waar bewoners konden meepraten. Op dinsdagavond 22 mei staat een extra bijeenkomst gepland die speciaal gaat over het grondgebied van de voormalige gemeente Groesbeek. We roepen iedereen met hart voor het landschap op om hieraan deel te nemen.

(18 april 2018)
Wat gaat er gebeuren met de stallen van Van Deurzen?
Nadat de gemeenteraad in december niet is meegegaan in het plan van eigenaar en college om een melkfabriek te vestigen in de voormalige kippenstallen, heeft de eigenaar DDG (Dutch Dairy Genetics) aangekondigd verder te zullen gaan met de pluimveehouderij. In januari is daartoe een bouwaanvraag ingediend die inmiddels buiten behandeling is gesteld, vanwege het niet aanleveren van ontbrekende gegevens. Begin maart werd ook bekend dat het gemeentebestuur heeft overwogen de locatie op te kopen.

(12 april 2018)
Fietspad spoorkuil: aanvullende beschermende maatregelen nodig
Het actieve reptielenseizoen gaat beginnen, er zijn al dieren uit winterrust gezien. Helaas is het nog niet gelukt om met de gemeente aanvullende beschermende maatregelen in de spoorkuil af te spreken. In 2017 zijn er meer dan 40 zandhagedissen en ook 4 hazelwormen gesneuveld op het fietspad door de spoorkuil. In het Maatregelenplan fietspad spoorkuil (medio 2016 overeengekomen tussen gemeente, WMG en Ravon) dat een einde maakte aan het slepende conflict met de RVO, is afgesproken dat er bij meer dan 15 doodgereden zandhagedissen in een seizoen overleg komt over aanvullende maatregelen ter voorkoming van meer slachtoffers.

(29 maart 2018)
Verzoek aan EU om geen nieuwe derogatie te verlenen
Op initiatief van de Coöperatie Mobilisation for the Environment is er op 28 maart door 11 natuur- en milieuorganisaties, waaronder de Werkgroep Milieubeheer Groesbeek, een brief gestuurd aan de Europese Commissie, met het verzoek om aan Nederland geen nieuwe derogatie van de Nitraatrichtlijn toe te kennen. Wij vinden het hoog tijd dat Nederland na 20 jaar eens serieus werk gaat maken van het terugdringen van het grote mestoverschot dat ons land kent en grote problemen voor o.a. natuur en water veroorzaakt.

(23 februari 2018)
NLdoet 2018: we gaan nestkasten maken!
Op zaterdag 10 maart vindt de jaarlijkse vrijwilligersactie NLdoet van het Oranjefonds plaats. De Werkgroep Milieubeheer Groesbeek organiseert dan, zoals inmiddels traditie is, een speciale werkochtend voor kinderen t/m 12 jaar. Op het programma staan dit keer nestkasten voor vogels. Ieder kind mag een nestkast in elkaar zetten. Na afloop mag de kast mee naar huis om in de tuin te worden opgehangen.

(26 januari 2018)
Aanbevelingen Rekenkamercommissie
Op 8 februari a.s. staan de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie inzake het dossier fietspad spoorkuil op de agenda van de gemeenteraad. Het is een vervolg op het kritische rapport dat op 14 december 2017 in de raad is besproken. Een van de aanbevelingen heeft betrekking op het benodigde herstel van vertrouwen in de gemeente.

(15 januari 2018)
IJstijdwandeling met LBG op 28 januari 2018
Op zondagmiddag 28 januari a.s. vindt de eerste LBG-excursie van dit jaar plaats. Het thema is de ijstijd. Wat die heeft teweeggebracht in het landschap rondom Groesbeek, komt u te weten tijdens deze wandeling die begint en eindigt net over de grens in Wyler.

(11 januari 2018)
Natuurtekenen met de Aardsterren
In september 2017 van het afgelopen jaar is er bij natuurclub De Aardsterren een start gemaakt met Natuurtekenen voor kinderen in de leeftijd van 9-12 jaar. Afhankelijk van het weer/seizoen wordt er binnen of op locatie getekend. De kinderen die meedoen, vinden het leuk om te tekenen en zijn graag bezig in of met de natuur. De groep is niet zo groot waardoor ieder kind de aandacht krijgt om aan de slag te kunnen en te blijven. Er is nog plaats voor nieuwe aanmeldingen.

(4 januari 2018)
Milieujournaal 170
Eind december is Groesbeeks Milieujournaal 170 bij onze leden en abonnees bezorgd. Nu al online te lezen! Dit keer is het thema natuurherstel. Met o.a. artikelen over de terugkeer van de boommarter en raaf in het Rijk van Nijmegen. Ook een uitgebreid artikel over de vegetatieontwikkeling op de natte natuurpercelen Kaalbroek, Slumke en Schildbroek. De wolf staat centraal in de boekbespreking en in de serie over ons voedsel is de kokosnoot het onderwerp.

(3 januari 2018)
Excursieprogramma LBG in 2018
Het excursieprogramma van 2018 is vastgesteld: er staan vijf mooie wandelingen in en rond Groesbeek gepland. Een leuke manier om kennis te maken met of meer te weten te komen over de natuur in onze woonomgeving.

(20 december 2017)
Eerste LBG-werkochtend van 2018 in de spoorkuil
Op zaterdag 6 januari a.s. organiseert Landschapsbeheer Groesbeek de eerste werkochtend van het nieuwe jaar. Dit jaar doen we dat langs de spoorlijn/fietspad in het Groesbeeks bos. Er wordt gewerkt vanaf de plek waar we de vorige keren (4 november en 16 december) zijn geëindigd. De werkzaamheden bestaan uit zaagwerk, o.a. met inzet van enkele kettingzagers, en het opruimen/opstapelen van het hout zodat dit door de gemeente kan worden opgehaald (met dank aan de afdeling openbaar groen).

(15 december 2017)
Rapport Rekenkamercommissie: lering trekken
Op 14 december is het kritische rapport van de Rekenkamercommissie over de gang van zaken rond de aanleg van het fietspad door de spoorkuil besproken in de gemeenteraad. Mede door de weigering van een aantal partijen om serieus in te gaan op de geconstateerde tekortkomingen van de door het gemeentebestuur gevolgde werkwijze kwam er niet veel terecht van de controlerende taak van de raad.

(15 december 2017)
Meerderheid raad gaat niet mee met plan melkfabriek
De gemeenteraad heeft op 14 december 2017 niet ingestemd met het voorstel van het college om zich te committeren aan het plan voor vestiging van een melkfabriek in de sinds 2008 leegstaande kippenstallen van Van Deurzen. Het was de bedoeling van het college een intentieovereenkomst met initiatiefnemer Kees Koolen te sluiten en daarna samen met hem het plan uit te werken. In dat stadium zou het voor de raad moeilijker worden om nog tegen te stemmen. De WMG is tevreden met de uitkomst van de raadsvergadering. Wij vinden dat een dergelijk plan eerst door de initiatiefnemer moet worden uitgewerkt, zonder verplichtingen voor de gemeente(raad).

(12 december 2017)
Rapport Rekenkamercommissie: wat gaat de raad doen?
Op 14 december wordt het kritische rapport van de Rekenkamercommissie over de gang van zaken rond de aanleg van het fietspad door de spoorkuil officieel aangeboden en besproken in de gemeenteraad. Van het feitenrelaas en de conclusies kan niemand met hart voor de publieke zaak vrolijk worden. Nog erger wordt het door de keiharde reactie van het (huidige!) college van B&W dat vol blijft houden dat er professioneel is gehandeld. Hoe de gemeenteraad daarover denkt en hoe zij haar controlerende taak in deze kwestie verder invult, gaan we donderdag zien in het gemeentehuis.

(12 december 2017)
Extra werkochtend in de spoorkuil
Op zaterdag 16 december a.s. organiseert Landschapsbeheer Groesbeek een extra werkochtend (9-12 u) langs de spoorlijn/fietspad in het Groesbeeks bos. Er wordt gewerkt vanaf de plek waar we de vorige keer tijdens de Natuurwerkdag zijn geëindigd. De werkzaamheden bestaan uit zaagwerk, o.a. met inzet van enkele kettingzagers, en het opruimen/opstapelen van het hout zodat dit door de gemeente kan worden opgehaald (met dank aan de afdeling openbaar groen).

(7 december 2017)
Fietspad spoorkuil: kritisch rapport van Rekenkamercommissie
Het is niet fraai, het oordeel van de Rekenkamercommissie over het handelen van het gemeentebestuur m.b.t. de aanleg van het fietspad door de spoorkuil. Het op 7 december gepubliceerde rapport zal op 14 december officieel worden aangeboden aan de raad en aldaar worden besproken.

(1 december 2017)
Te weinig info voor besluit over plan melkfabriek
De WMG heeft in een brief aan de raadsleden gevraagd om voorlopig niet in te stemmen met de intentieovereenkomst die het gemeentebestuur ter goedkeuring aan de raadsvergadering van 14 december heeft voorgelegd. Er is nog te veel onduidelijk, volgens ons zouden er eerst veel meer zaken uitgezocht moeten worden, voordat de gemeente samen met de ondernemer het plan voor de melkfabriek gaat uitwerken met als doel de fabriek te realiseren. Het risico is anders te groot dat de gemeente een nieuw probleem creeert bij het oplossen van een oud maar nog steeds actueel probleem, namelijk het pluimveebedrijf van voorheen Van Deurzen.

(14 november 2017)
Melkfabriek in het buitengebied: een goed idee?
Het plan voor vestiging van een melkfabriek in het buitengebied, in de leegstaande kippenstallen van Van Deurzen, lijkt weer een stapje verder uitgewerkt. De initiatiefnemer en het gemeentebestuur willen in december 2017 de gemeenteraad vragen zich te committeren aan het plan, door het onderschrijven van een intentieovereenkomst. Daarmee dreigt de raad een nieuw probleem 'ingerommeld' te worden.

(6 november 2017)
Vrijwilligers, bedankt!
De WMG en Landschapsbeheer Groesbeek bedanken de vrijwilligers die tijdens de Landelijke Natuurwerkdag op 4 november jl. hebben meegewerkt in Groesbeek. Het was een mooie werkochtend. Met 65 deelnemers (volwassenen en jeugd) hebben we langs de spoorlijn/fietspad in het Groesbeeks bos over een lengte van enkele honderden meters opslag van o.a. berk en vogelkers verwijderd. Dit is een belangrijk leefgebied van reptielen zoals de zandhagedis en de hazelworm. Door het onderhoud blijft hun leefgebied in stand.

(20 oktober 2017)
Reptielenseizoen 2017 in de spoorkuil: balans opmaken
Er zijn dit jaar al meer dan 40 zandhagedissen gesneuveld op het fietspad door de spoorkuil. Het actieve seizoen zit er voor de reptielen op, ze gaan in winterrust. Tijd dus om de balans op te maken, zoals afgesproken in het Maatregelenplan fietspad spoorkuil. Daarin is ook afgesproken dat er bij meer dan 15 doodgereden zandhagedissen in een seizoen overleg komt over aanvullende maatregelen ter voorkoming van meer slachtoffers.

(16 oktober 2017)
Terugkijken: Fietspad spoorkuil onderwerp van De Monitor
Op de website van het bekende onderzoeksjournalistieke programma De Monitor van KRO-NCRV kunt u de uitzending van 15 oktober terugkijken. Teun van de Keuken fietste met Henny Brinkhof door de spoorkuil en zij bespraken hoe het fietspad daar illegaal is aangelegd door de gemeente.

(10 oktober 2017)
Groesbeeks Milieujournaal 169
Het nieuwste Milieujournaal heeft als thema 'Landbouw en natuur'. Beide zijn op gespannen voet met elkaar komen te staan, de vraag is of het ook anders kan. Naast een hoofdredactioneel artikel is er een gesprek met Wouter van Eck over zijn Voedselbos Ketelbroek waarin voedselproductie en natuur wel samengaan. De resultaten van meer dan 15 jaar weidevogelbescherming in Groesbeek stemmen niet vrolijk, zo valt te lezen in het artikel van Johan Thissen, Kees Schreven en Youri van der Horst. Het boek Wilde apen, van Frank Berendse, staat centraal in de boekbespreking van Gijs Looijen. Peter Pouwels en Paul Thissen verdiepten zich in de geschiedenis van de Holthurnsche Hof. En Niek Willems dook voor zijn serie over ons voedsel in de avocado.

(10 oktober 2017)
Aan de slag in de Bissael
Op zaterdag 21 oktober gaat Landschapsbeheer Groesbeek samen met de buurt aan het werk in de Bissael, op de grens van Gelderland en Limburg. Aan de Gelderse kant in het bos ligt de leemkuil en aan de andere kant van de Biesseltsebaan, op Limburgse grond, bevindt zich de poel met het omringende graslandje. Om de bijzondere begroeiing van het natuurgebiedje in stand te houden wordt er jaarlijks gemaaid. Op 21 oktober gaan vrijwilligers het maaisel opruimen. Belangstellenden zijn van harte welkom om een handje mee te helpen.

(10 oktober 2017)
Doe mee met de Landelijke Natuurwerkdag
Op zaterdag 4 november vindt de jaarlijkse Landelijke Natuurwerkdag plaats. Ook LBG doet natuurlijk mee en we hopen er ook dit keer een druk bezochte, gezellige activiteit van te maken. Als werkplek is de spoorkuil weer aan de beurt. We gaan daar het noodzakelijke onderhoud doen en o.a. opslag van berk en vogelkers verwijderen op en langs de oude spoorlijn. Dit is een belangrijk leefgebied van reptielen zoals de zandhagedis en de hazelworm. Door het onderhoud blijft hun leefgebied in stand.

(10 oktober 2017)
Herfstwandeling in Berg en Dal
Op zondagmiddag 5 november organiseert LBG een herfstwandeling in de Watermeerwijk bij Berg en Dal. We gaan genieten van de herfstkleuren in het bos dat in de negentiende eeuw een gebied was met mooie hoeven en buitenplaatsen die deels verdwenen zijn, maar wel hun sporen hebben nagelaten.

(18 september 2017)
LBG-infoavond: Voedselbossen
Op vrijdagavond 3 november organiseert LBG een infoavond over het Voedselbos Ketelbroek dat initiatiefnemer Wouter van Eck vanaf 2009 heeft aangelegd aan de Plakseweg in Groesbeek. Aan bod komen o.a. de uitgangspunten van een voedselbos en de natuurwaarden ervan. Vorig jaar is een onderzoek uitgevoerd waarin de biodiversiteit van een aantal diergroepen is vergeleken met die in De Bruuk.

(6 september 2017)
ABO Wind geeft op: geen windturbines in het Reichswald
Op 6 september jl. heeft ABO Wind laten weten dat het bedrijf haar plannen voor windturbines in het Reichswald heeft uitgesteld. Het beroep tegen het afwijzigingsbesluit van de Kreis Kleve voor de bouw van de windturbines heeft men ingetrokken. Daarmee is het windpark in het Reichswald (voorlopig) van de baan. De Regionalrat Dusseldorf heeft namelijk op 6 juli 2017 in het kader van de herziening van het zgn. Regionalplan de eerder aangewezen voorkeurzones voor windenergie in het Reichswald geschrapt. Aan het eind van het jaar wordt het Regionalplan definitief vastgesteld. Er staan nog wel twee kleinere voorkeurszones net buiten het bos op de kaart, bij Nierswalde en Reichswalde (ten oosten van het Reichswald). Het is nog afwachten of hiervoor initiatiefnemers zijn. Meer info op www.gegenwindreichswald.eu

(2 september 2017)
De WMG op de Landschapsparade 2017
Op zondag 10 september a.s. vindt bij Camping De Zoete Aagt op de Grafwegen de Landschapsparade 2017 plaats. De WMG is daar de hele dag (vanaf 11 uur) aanwezig met een activiteit speciaal voor kinderen: alles over uilen o.a. braakballen uitpluizen. Meer info op www.landschapsparade.nl

(23 augustus 2017)
Fietspad spoorkuil onderwerp van De Monitor
Nadat eerder dit jaar de rekenkamercommissie van de gemeenteraad onderzoek besloot te gaan doen, heeft het bekende onderzoeksjournalistieke programma De Monitor van de KRO-NCRV nu ook de gang van zaken rond de aanleg van het fietspad door de spoorkuil onder de loep genomen. Een redacteur ging op onderzoek uit. In het dossier Dier en Bouw vindt u de resultaten.

(7 augustus 2017)
LBG-wandeling op de Sint-Jansberg
Op zondagmiddag 27 augustus a.s. organiseert Landschapsbeheer Groesbeek een wandeling op de Sint-Jansberg. Centraal thema is het water: de waterlopen, bronnen en vijvers die o.a. de Bovenste Plasmolen voeden. De deelnemers kunnen in hun eigen tempo de uitgezette route volgen, waarbij op zes plaatsen LBG-gidsen staan om uitleg te geven over de bijzonderheden die men onderweg tegenkomt.

(10 juli 2017)
Zones voor windenergie in Reichswald geschrapt
De Regionalrat Dusseldorf heeft op 6 juli jl. in het kader van de herziening van het zgn. Regionalplan de eerder aangewezen voorkeurzones voor windenergie in het Reichswald geschrapt. Daarmee lijken de geplande twaalf mega-windmolens aan de Kartenspielerweg van de baan. Dat is een grote opsteker voor de Duits-Nederlandse actiegroep Gegenwind im Reichswald (of: Tegenwind) die zich zeer actief heeft verzet tegen de komst van windturbines in het bos. Aan het eind van het jaar wordt het Regionalplan definitief vastgesteld. Er staan nog wel twee kleinere voorkeurszones net buiten het bos op de kaart, bij Nierswalde en Reichswalde (ten oosten van het Reichswald). Het is nog afwachten of de initiatiefnemer ABO-Wind hiervoor belangstelling heeft. Meer info op www.gegenwindreichswald.eu

(10 juli 2017)
Gezocht: nieuwe Aardhommels
Met een stoer kamp in de natuur hebben de Aardhommels vorige week hun jaar afgesloten. De Aardhommels is de Groesbeekse natuurclub voor kinderen in de leeftijd van 9 t/m 12 jaar. Iedere twee weken trekt de groep er op zaterdagmorgen op uit, soms lopend vanaf de Tullekesbôm, maar meestal op de fiets naar een plek in de omgeving zoals het Reichswald, Mookerhei en Groesbeeks bos. Buiten is altijd wel iets te beleven. Na de zomervakantie starten de Aardhommels weer op. Er is weer plaats voor nieuwe aanmeldingen. Heb je zin om mee te doen, meld je dan aan per email naar bestuur@wmg-groesbeek.nl of neem voor meer informatie contact op met Henny Brinkhof (tel. 024 3974221).

(28 mei 2017)
Rekenkamercommissie onderzoekt aanleg fietspad spoorkuil
De WMG juicht het toe dat de rekenkamercommissie van de gemeenteraad van Berg en Dal in vervolg op een vooronderzoek besloten heeft onderzoek te doen naar de besluitvorming rond de tracékeuze en aanleg van het fietspad door de spoorkuil. Het eindrapport wordt half oktober verwacht. Al eerder heeft de WMG geprobeerd duidelijkheid te krijgen. Een WOB-verzoek begin 2015 leverde echter niets op, want volgens de betrokken ambtenaar stond er niets op papier over de interne besluitvorming.

(24 mei 2017)
Nieuw milieujournaal
Eind mei 2017 valt het dikke dubbelnummer 167/168 bij de leden/abonnees in de bus. Onder het thema 'Water in het Bekken van Groesbeek' verschijnen twee uitgebreide stukken. Het eerste gaat over de natuurontwikkeling langs de Leigraaf anno 2017. Het tweede duikt juist in het verleden, van de voormalige watermolen op de Kreuzfurth en hoe die gevoed werd door water uit Groesbeek. Willemijn van Oijen ging in gesprek met Henk Eikholt en Niek Willems verdiepte zich voor zijn serie over ons voedsel in de achtergronden van kool. De boekbespreking van Gijs Looijen gaat over het bekroonde boek 'De Grutto' van Albert Beintema. Verder een overzichtsartikel over het plan om in de kippenstallen van Van Deurzen een melkfabriek te beginnen.

(9 mei 2017)
Een melkfabriek in plaats van kippen?
Op de informatieavond van 13 april hebben gemeente en initiatiefnemer het plan toegelicht om in plaats van legkippen melk te gaan verwerken in het stallencomplex. De presentaties kunt u op onze website nog eens nalezen, inclusief info over de landschappelijke inpassing waar op de avond zelf geen tijd meer voor was. In aansluiting op deze bijeenkomst heeft de WMG een aantal vragen aan de gemeente gesteld.

(27 april 2017)
Lintje voor Henk Klaassen
De WMG feliciteert Henk Klaassen met de koninklijke onderscheiding die tijdens Lintjesregen 2017 aan hem is uitgereikt voor zijn grote inzet voor de natuur, in het bijzonder voor vogels. Al tientallen jaren is Henk actief in de bescherming van vogels bijv. weidevogelbescherming en uitvoeren ringonderzoek en heeft daarmee bijgedragen aan het werk van o.a. SOVON, Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen, het Vogeltrekstation (onderdeel van het NIOO-KNAW) en de WMG. Daarnaast kennen we Henk als coordinator vrijwilligerswerk bij LBG, SLOG en St. Avonturenbos Stekkenberg waar hij tevens in samenwerking met Staatsbosbeheer vrijwillig (avonturen)boswachter is. Ook voor natuureducatie heeft hij veel gedaan. Dit lintje is welverdiend!

(21 april 2017)
Erfgoedprijs 2017 voor Ketelwaldproject
Tijdens de bijeenkomst van de Stichting Monument en Landschap op 19 april is tot onze grote verrassing de Erfgoedprijs 2017 in de categorie Cultuurlandschap en ruimtelijk beleid uitgereikt aan de WMG voor het Ketelwaldproject. We lezen in het juryrapport: 'De Werkgroep Milieubeheer Groesbeek zet zich al vele jaren in voor het behoud en de beleving van het waardevolle Groesbeekse landschap in al zijn aspecten. Veel van deze initiatieven zijn genomen of mede gedragen door Henny Brinkhof. Strijdbaar, ook als dat tegen gemeentelijk beleid ingaat, tot het uiterste.'

(7 april 2017)
Megakippenfarm: nieuwe eigenaar, nieuwe plannen
We hebben uit het nieuws kunnen vernemen dat de nieuwe eigenaar van het (voormalig) kippenbedrijf van Van Deurzen plannen heeft om op deze locatie in het buitengebied een melkfabriek te beginnen. Op 13 april houdt de gemeente hierover een informatieavond. Melkverwerking (en daarmee bedoelen we niet de zelfkazende boer) is een industriële activiteit die thuishoort op een bedrijventerrein en niet in het agrarisch buitengebied. De WMG wil eerst meer informatie, voordat zij een standpunt bepaalt.

(6 maart 2017)
Hidden hedge aangelegd
Op 4 maart jl. hebben de vrijwilligers van Landschapsbeheer Groesbeek samen met de firma Van Kesteren een zgn. 'hidden hedge' (verborgen heg) aangelegd in de Ecologische Verbindingszone Nederrijk-Reichswald. Vanaf de dassentunnel onder de Wylerbaan is een 60 m lange greppel gegraven. Onderin is door de aanwezige jeugd een heg geplant. De combinatie van droge sloot en struikjes biedt dekking aan kleine zoogdieren die gebruik maken van de faunapassage onder de Wylerbaan. De aanleg van dit landschapselement is een pilot van het landelijk project Force4Nature, georganiseerd door Floron, De Vlinderstichting en RAVON.

(24 februari 2017)
Voederhuisjes maken met NLdoet 2017
Op zaterdag 11 maart 2017 is het NLdoet, de jaarlijkse vrijwilligersactie van het Oranjefonds. De Werkgroep Milieubeheer Groesbeek organiseert dan in de Tullekesbom weer een speciale activiteit voor kinderen. In 2015 hebben de jonge deelnemers nestkasten in elkaar gezet, en vorig jaar zijn insectenhotels gemaakt. Ook dit jaar is er weer een leuke en nuttige activiteit bedacht: het maken van voederhuisjes voor de vogels in de tuin. Voor ieder kind ligt een voorgezaagd pakketje hout klaar dat hij of zij ter plekke zelf in elkaar mag zetten.

(19 februari 2017)
LBG-infoavond over de zwarte specht
Op vrijdag 10 maart houdt Landschapsbeheer Groesbeek een infoavond waarin (na o.a. de vos, bever, ijsvogel en vleermuizen) opnieuw een diersoort centraal staat: dit keer de zwarte specht. Spreker is Henny Brinkhof die jarenlang het gedrag van deze vogels in het Groesbeeks bos heeft bestudeerd. Aan de hand van prachtig beeldmateriaal zal hij een jaar uit het leven van de zwarte specht belichten. In het bijzonder zal hij aandacht besteden aan de paarvorming en het broedgedrag van deze bijzondere vogel.

(17 januari 2017)
LBG-wandeling rond Jachtslot Mookerheide
Op zondagmiddag 19 februari vindt de eerste natuurexcursie van Landschapsbeheer Groesbeek van 2017 plaats. We gaan wandelen in de omgeving van het Jachtslot Mookerheide, door het parkachtige landschap waar de oude kas is hersteld, in het Twee Schansen gebied en ook gaan we kijken waar Natuurmonumenten een natuurbegraafplaats wil aanleggen.

Oudere berichten (van voor 1 januari 2017) vindt u in het nieuwsarchief