Nieuws

(24 juli 2022)
Hoorzitting bezwarencommissie over kapvergunning bouwlocatie Schreven
Op 12 juli waren we bij de bezwarencommissie voor de zitting over ons bezwaar tegen de verleende kapvergunning bij bouwlocatie Schreven. Hoewel kapvergunning is verleend voor 89 bomen, kwam de ODRN in haar verweerschrift opeens met het argument dat slechts 5 bomen kapvergunningplichting waren en dat dit per abuis niet was aangegeven in de vergunning.

(24 juli 2022)
Langs de beken op De Horst
Op zondagmiddag 18 september a.s. organiseert Landschapsbeheer Groesbeek (LBG) weer een natuurwandeling met gidsen. Dit keer gaan we een flinke wandeling maken langs de beken rond De Horst. De laatste jaren zijn er volop werkzaamheden aan de beken om enerzijds een grotere waterafvoer mogelijk te maken, maar ook om bij droogte het water langer vast te houden. Of de natuur hier ook bij gebaat is zullen we deze middag gaan ontdekken.

(24 juni 2022)
Jaarverslag 2021
In de algemene ledenvergadering van 22 juni werd het jaarverslag 2021 gepresenteerd, nu ook te lezen op onze website. Tevens werd de jaarrekening goedgekeurd en ook werden de zittende bestuursleden herbenoemd.

(24 juni 2022)
Bezwaar tegen kapvergunning bouwlocatie Schreven
Drie maanden na het indienen van een formeel bezwaar tegen de verleende kapvergunning op bouwlocatie Schreven (Kloosterstraat/Gooiseweg, Groesbeek) hebben we nog niets gehoord van de gemeente. Formeel staat er 12 weken voor het nemen van een beslissing op bezwaar. Procedureel heeft de gemeente er al eerder een potje van gemaakt. De bomen waren namelijk al gekapt voordat de kapvergunning werd verleend.

(6 juni 2022)
Ook geen windturbines naast het Reichswald
De WMG heeft bij de Kreis Kleve bezwaar gemaakt tegen de vergunningaanvraag van twee windturbines pal naast het Reichswald. De ecologische beoordeling is volgens ons onder de maat. Zo wordt veel te weinig rekening gehouden met het feit dat dit deel van de stuwwal van groot belang is voor de vogeltrek. Ook wordt miskend dat gevoelige broedvogels zoals wespendief, havik en rode wouw veel verder van hun nest foerageren dan de afstandsnorm die de vergunningaanvrager op basis van oud onderzoek hanteert.

(1 juni 2022)
Met LBG naar het Nederrijk
Op zondagmiddag 26 juni a.s. organiseert Landschapsbeheer Groesbeek (LBG) weer een natuurwandeling met gidsen. Dit keer staat het Nederrijk centraal. De historie van dit voormalige landgoed zal uitgebreid aan bod komen, evenals de flora en fauna die we onderweg tegenkomen zoals bloemrijke akkerstroken en oude graanrassen.

(1 juni 2022)
Milieujournaal
In het nieuwste Milieujournaal nr. 186 wordt weer een ander stuk geschiedenis van Groesbeek onder de loep genomen: Landgoed Rhätia waar nu de golfbaan ligt. Van recente datum is de verlegde Ashorstersloot die de verdroging van De Bruuk moet tegengaan: wat kunnen we daar qua natuurontwikkeling verwachten? Verder aandacht voor de stand van zaken in de plannen voor zonneparken in Berg en Dal en voor windturbines net over de grens. En voor de vraag of het ook anders kan. In de reeks over biologische landbouw werd groentebedrijf De Lijsterbes bezocht. En in de serie Ons voedsel gaat het dit keer over citrus.

(12 mei 2022)
Bestuurswisseling: nieuwe secretaris
Per 1 mei heeft ons bestuurslid Joost Buers om gezondheidsredenen zijn functie als secretaris van het bestuur neergelegd. Het bestuur dankt Joost voor de vele jaren dat hij deze functie heeft vervuld. Als nieuwe secretaris is benoemd bestuurslid Victorien Mertens. Tevens hebben we een nieuw contact-emailadres in gebruik genomen: secretaris@wmg-groesbeek.nl

(7 april 2022)
Fietspad spoorkuil: hoe staat het met de zandhagedis?
Op 5 april hadden we weer overleg met de gemeente over het grote aantal gesneuvelde reptielen op het fietspad door de spoorkuil. Zoals verwacht leverde dit weinig nieuws op. De WMG heeft gevraagd om meer detaillering van het populatieonderzoek naar de zandhagedis, omdat wij ons zorgen maken over de stand van de populatie.

(29 maart 2022)
Fietspad spoorkuil: aangegane verplichtingen nakomen!
Op 5 april a.s. staat er weer overleg gepland met de gemeente over het grote aantal gesneuvelde reptielen op het fietspad door de spoorkuil. Ook in 2021 was dat veel hoger dan de acceptabele bovengrens die in 2016 in het Maatregelenplan Fietspad Spoorkuil is afgesproken tussen gemeente, WMG en Ravon. De WMG vraagt al jaren om aanvullende beschermende maatregelen, of anders gezegd: wij willen dat de gemeente zich aan de aangegane verplichtingen houdt.

(20 maart 2022)
Beleidskader horeca: hoe staat het daarmee?
Uit de beantwoording van raadsvragen maken we op dat er een commissie is ingesteld van agrarisch ondernemers en horecasector ten einde tot een soort compromis te komen over de regels in het nog door de raad vast te stellen beleidskader. Maar wie komt er op voor de belangen van natuur, milieu en landschap en burgers in het buitengebied. Want die mogen niet meepraten, en ook de WMG niet.

(20 maart 2022)
NLdoet 2022: nestkasten gemaakt
Dankzij het Oranjefonds kunnen we ieder jaar een mooie activiteit van NLdoet voor de jeugd organiseren; het timmeren van een nestkast is het populairst, dus dat hebben we dit jaar weer gedaan. Op zaterdag 12 maart kwamen meer dan 25 kinderen naar de Tullekesbom om een nestkast (model grauwe vliegenvanger, ook geschikt voor merel en roodborst) in elkaar te zetten. Veel kinderen versierden de nestkast met fraaie tekeningen.

(16 maart 2022)
WMG tegen bouwplannen op landgoed Nederrijk
Het gemeentebestuur heeft ingestemd met een principeverzoek voor woningbouw op landgoed Nederrijk. Revitalisering van het landgoed, noemt men dat. Met de opbrengst zou o.a. 'achterstallig onderhoud' van het bos worden aangepakt. Volgens de WMG is woningbouw helemaal niet nodig en zelfs ongewenst om de huidige natuurwaarden in stand te houden.

(17 februari 2022)
Toetsingskader kleinschalige woningbouw vastgesteld
Het college heeft het Toetsingskader kleinschalige woningbouwinitiatieven vastgesteld. Deze beleidsregel moet het gemeentebestuur helpen bij het beoordelen van aanvragen voor woningbouw (max. 4 woningen) die niet binnen het bestemmingsplan passen. Het gaat dan met name om het bouwen in tuinen. Hoewel het beleidsstuk op enkele punten is verduidelijkt, is helaas weinig tegemoet gekomen aan de inhoudelijke punten uit de inspraakreactie van de WMG.

(17 februari 2022)
Landschapsbeheer weer volop aan de slag
Sinds kort is het vrijwillig landschapsbeheer weer opgestart. En dat is maar goed ook, want de winterperiode is bij uitstek de tijd voor snoeiwerk. We hebben hiervoor zelfs extra zaterdagochtenden ingepland. Er is inmiddels ook een maandagochtendgroep actief die van 9 tot 12 kleinere klussen oppakt. Belangstellenden zijn van harte welkom om kennis te komen maken met het werk van LBG.

(1 februari 2022)
Project Herstel blauwe motor stuwwal
De WMG is uitgenodigd om mee te praten over het project Herstel blauwe motor stuwwal. Dit is een van de projecten die voortkomen uit de Regionale Klimaatadaptatiestrategie. De provincie Gelderland is trekker van dit project en wil nu met gemeenten, waterschap en een aantal stakeholders aan de slag met concrete uitvoering. De WMG is blij dat dit probleem wordt opgepakt; aanpak van de verdroging is waarschijnlijk een van de grootste uitdagingen op het gebied van klimaatadaptatie.

(18 januari 2022)
Ook in 2021 te hoge reptielensterfte op fietspad spoorkuil
Vorig jaar zijn 42 zandhagedissen en 1 hazelworm doodgereden op het fietspad door de spoorkuil. Daarmee was ook in 2021 het aantal gesneuvelde reptielen veel hoger dan de acceptabele bovengrens die in 2016 in het Maatregelenplan Fietspad Spoorkuil is afgesproken tussen gemeente, WMG en Ravon. De WMG vraagt al jaren om aanvullende beschermende maatregelen. Op 1 februari hebben we weer overleg met de wethouder.

(18 januari 2022)
Energietransitie: waar staan we nu?
Eind 2019 heeft de gemeenteraad een ruimtelijke visie duurzame energieopwekking vastgesteld. Windenergie is geen optie, zonneparken wel. Enkele pilots voor zonneparken zijn in ontwikkeling. Zowel de landschappelijke inpassing, in combinatie met versterking van de biodiversiteit, als het creëren van maatschappelijk draagvlak roepen veel discussie op.

(15 januari 2022)
NLdoet 2022: nestkasten maken
Dankzij het Oranjefonds kunnen we ieder jaar een mooie activiteit van NLdoet voor de jeugd organiseren; het timmeren van een nestkast is het populairst, dus dat gaan we dit jaar weer doen. Op zaterdag 12 maart, van 9-12 uur. Wij zorgen voor de materialen, ieder kind mag een nestkast in elkaar zetten en mee naar huis nemen om in de tuin op te hangen. Aanmelden via de website van NLdoet.

(3 januari 2022)
Meer aandacht nodig voor verdrogingsproblematiek
We maken een nieuwe pagina aan over verdroging, een toenemend probleem dat onze natuur en ook de landbouw bedreigt. Wie denkt dat na een normaal regenjaar (2021), volgend op drie droge zomers, alles weer bij het oude is heeft het mis. Over een langere reeks van jaren bezien is er een gestage daling van de grondwaterstand in de stuwwal. En daarmee daalt ook de kweldruk in het lage deel van Groesbeek.

(28 december 2021)
Nieuwe jeugdgroep van start
In januari 2022 begint een nieuwe jeugdgroep van de WMG, voor kinderen van 6-8 jaar. Paddestoelen zoeken, spechten spotten, herten kijken in het Reichswald, speurtocht in het Avonturenbos, op blote voeten door de beek om stekelbaarsjes te vangen, met een roofvogelonderzoeker mee om buizerds te ringen.

(28 december 2021)
Inspraakreactie Toetsingskader kleinschalige woningbouw
De WMG heeft een uitgebreide inspraakreactie gegeven op het ter inzage gelegde beleidsstuk Toetsingskader kleinschalige woningbouwinitiatieven. Deze beleidsregel moet het gemeentebestuur helpen bij het beoordelen van aanvragen voor woningbouw (max. 4 woningen) die niet binnen het bestemmingsplan passen. Het gaat dan met name om het bouwen in tuinen.

(28 december 2021)
Milieujournaal
In het nieuwste milieujournaal nummer 185 wordt na artikelen over de landgoederen Nederrijk en Den Heuvel een ander deel van Groesbeek onder de cultuurhistorische loep genomen: Dekkerswald en De But. Ook de energietransitie is een terugkerend onderwerp, dit keer staat geothermie centraal. Wat helaas ook een blijvertje dreigt te worden is de verdroging en daling van de grondwaterstand in Groesbeek, zo blijkt uit de langjarige metingen in het artikel over verdroging. In de serie Ons voedsel gaat het dit keer over thee.

(11 december 2021)
WMG tegen gekozen locatie Knarrenhof
In een brief aan college en raad heeft de WMG haar bezwaren kenbaar gemaakt tegen het principebesluit om bebouwing (3 blokken van in totaal 18 appartementen) toe te staan in de (achter)tuinen tussen Pannenstraat en Mooksestraat. Wij vinden dat deze groene ruimte onbebouwd moet blijven, uit ecologisch en cultuurhistorisch /stedenbouwkundig oogpunt.

(17 november 2021)
WMG en de gemeenteraadsverkiezingen 2022
Er liggen tal van grote en kleinere uitdagingen op het bord van de gemeente. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 heeft de WMG de lokale politiek benaderd en aangegeven graag mee te denken over een duurzame, groene leefomgeving waarin gewoond en gewerkt wordt. Ter inspiratie hebben we een aantal ideeën op papier gezet. Wij vinden dat de gemeente haar burgers moet durven aanspreken over wat ieder kan bijdragen, zelf het goede voorbeeld moet willen geven en vooral ook groen beleid durven maken!

(28 oktober 2021)
Met LBG naar de Biesselt
Op zondagmiddag 28 november a.s. organiseert Landschapsbeheer Groesbeek (LBG) weer een natuurexcursie. Dit keer staat de Biesselt centraal. Deze buurtschap tussen Groesbeek en Mook heeft een bijzondere ontstaansgeschiedenis. Door de LBG-gidsen zal onderweg uitgebreid over natuur en historie verteld worden.

(6 oktober 2021)
Zaterdag 6 november, Galgenhei: Natuurwerkdag
Op zaterdagochtend 6 november a.s. doet Landschapsbeheer Groesbeek weer mee aan de landelijk Natuurwerkdag. Van 9 tot 13 uur wordt er gewerkt op de Galgenhei, het prachtige natuurgebiedje langs de Nieuweweg. Iedereen is welkom om te komen helpen.

(2 september 2021)
De Aardhommels gaan weer vliegen!
Op zaterdag 18 september a.s. gaan de Aardhommels weer van start. Elke twee weken gaat deze jeugdgroep (9 t/m 12 jaar) op zaterdagochtend tussen 9 en 12 uur in de natuur op zoek naar interessante dingen. Heb je zin om mee te doen, meld je dan meteen aan bij de leiding.

(2 augustus 2021)
Milieujournaal
Het nieuwste milieujournaal nummer 184 bevat het tweede deel over de geschiedenis van landgoed Nederrijk dat de twintigste eeuw, de tijd van Jurgens, beschrijft. Met een routebeschrijving kan de lezer zich al wandelend door het gebied een beeld vormen van het landgoed. wandelroute zodat de lezer ter plekke kan zien wat er nog is van het landgoed. Ook start een nieuwe serie artikelen over de verduurzaming van de landbouw in onze gemeente, met in de aftrap een bezoek aan biologische tuinderij Gordons spoor.

(29 juli 2021)
Pleidooi voor lagere snelheid Mooksebaan
Naar aanleiding van een tweetal verkeersbesluiten met als doel het veiliger maken van de kruising bij 't Zwaantje heeft de WMG bij het gemeentebestuur gepleit voor verlaging van de maximumsnelheid op de Mooksebaan (traject vanaf bebouwde kom Groesbeek tot aan 't Zwaantje) van 80 naar 60 km/uur. Veiliger voor mens en dier.

(5 juli 2021)
Gemotoriseerd verkeer weren van zandpaden
Het is druk geworden op de onverharde paden in het buitengebied, met wandelaars, fietsers, mtb-ers, ruiters etc. En ontstaan er gevaarlijke situaties op o.a. de Zevendalsebaan en (een deel van de) Zandbaon waar ook nog gemotoriseerd verkeer is toegestaan. Omdat auto's en motoren hier niets te zoeken hebben, heeft de WMG een verzoek ingediend bij de gemeente om op deze trajecten een geslotenverklaring voor dit verkeer in te stellen.

(5 juli 2021)
LBG-wandeling op 5 september 2021
Op zondag 5 september a.s. organiseert Landschapsbeheer Groesbeek (LBG) haar eerste natuurwandeling van dit jaar. Dit keer staat het voormalige landgoed Nederrijk centraal. Ooit eigendom van de familie Jurgens, bestaande uit bossen, landbouwgrond en tien pachtboerderijen. In het bos zijn nog tal van landgoedelementen te vinden. N.B. Vooraf aanmelden is verplicht.

(21 juni 2021)
Melkfabriek van de baan
Volgens berichten in De Gelderlander is het 4 ha grote perceel met daarop de leegstaande kippenfarm aan de Dennenkamp verkocht aan een projectontwikkelaar die ook de voormalige voetbalvelden van Achilles heeft gekocht. Woordvoerder Schiphorst bevestigt namens Kees Koolen dat het plan voor een melkfabriek hier van de baan is. Dit is in ieder geval goed nieuws.

(2 juni 2021)
Respectering van perceelsgrenzen gevraagd
Al meerdere jaren constateren wij dat gemeentelijke bermen nogal gemakkelijk lijken te worden meegeploegd of bespoten met bestrijdingsmiddelen van naburige agrarische percelen. Ook in voorjaar 2021 hebben wij diverse gevallen daarvan gevonden. In een brief aan de ZLTO afdeling Rijk van Nijmegen vragen we aandacht voor dit probleem.

(2 juni 2021)
LBG gaat weer aan het werk!
Nu de coronaversoepelingen zijn ingezet, kunnen de vrijwilligers van Landschapsbeheer Groesbeek weer aan het werk. Op zaterdag 5 juni is LBG aanwezig in het Schildbroek, het mooie natuurgebiedje achter de Boersteeg. Omdat het broedseizoen is, wordt er natuurlijk niet gezaaid en gesnoeid, maar er zijn nog voldoende andere klusjes om te doen. Belangstellenden zijn van harte welkom om kennis te komen maken met het werk van LBG.

(2 juni 2021)
NLdoet 2021: nestkasten gemaakt
Het was weer een mooie actie, meedoen met NLdoet, de jaarlijkse vrijwilligersactie van het Oranjefonds die dit jaar in het laatste weekend van mei plaats vond. Er kwamen zo'n 25 kinderen naar de Tullekesbom om een nestkast in elkaar te zetten, soms met een beetje hulp van een handige ouder of opa. Iedereen ging tevreden naar huis met een nestkast die in de eigen tuin kan worden opgehangen. Met dank aan het Oranjefonds.

(3 mei 2021)
Milieujournaal
Het nieuwste milieujournaal nummer 183 dat heel binnenkort verschijnt, besteedt weer veel aandacht aan lokale onderwerpen: de geschiedenis van het landgoed Nederrijk, een interview met uilenbeschermer (maar meer dan dat) Jan Jacobs, wespvlinders in Groesbeek, en een gesprek met een aanwonende van het geplande zonnepark Boersteeg. En we hebben weer een natuurboekbespreking!

(12 april 2021)
Verzet WMG tegen fietspad spoorkuil in de publiciteit
Zowel Omroep Gelderland als Een Vandaag (NPO1) maakten recent een reportage over het betonfietspad door de spoorkuil.

(27 maart 2021)
WMG is definitief tegen verbreding fietspad spoorlijn
Verbreding van het betonfietspad langs de voormalige spoorlijn zal alleen maar negatieve gevolgen hebben voor natuur en landschap. Om die reden zal de WMG niet mee gaan denken in het gemeentelijk afwegingsproces waarin de haalbaarheid van het voornemen zal worden onderzocht. De wethouder heeft aangegeven dat er geen middelen beschikbaar zijn voor versterking van natuur- en landschapswaarden. Bovendien ligt er nog steeds de onopgeloste kwestie van het te hoge aantal doodgereden zandhagedissen in de spoorkuil.

(24 februari 2020)
NLdoet voor de jeugd op zaterdag 29 mei 2021
We doen weer mee met NLdoet, de jaarlijkse vrijwilligersactie van het Oranjefonds die dit jaar in het laatste weekend van mei plaatsvindt. Op zaterdag 29 mei 2021 organiseert de WMG, zoals inmiddels traditie is, een werkochtend voor kinderen in de Tullekesbom. Ieder kind mag een nestkast in elkaar zetten en na afloop mee naar huis nemen om in de eigen tuin op te hangen. Ook maken we wat extra kasten om op te hangen rond de Tullekesbom.

(15 februari 2021)
Beantwoording raadsvragen over verbreding fietspad spoorlijn
In de beantwoording van raadsvragen over de mogelijke verbreding van het fietspad langs de voormalige spoorlijn wordt verwezen naar overleg dat op 4 februari jl. heeft plaatsgevonden tussen gemeente en WMG. We beraden ons nu intern over de vraag of en hoe we bij het vervolgtraject betrokken willen zijn en zullen op korte termijn met ons standpunt naar buiten komen.

(11 februari 2021)
Geen zonnevelden kleiner dan 2 ha
Het gemeentebestuur heeft besloten om geen zonnevelden kleiner dan 2 ha toe te staan. Aanleiding voor het besluit is het gegeven dat er steeds meer burgers en bedrijven zijn die hun zonnepanelen niet op het dak maar op de grond willen leggen bijv. in de tuin. De WMG is het eens met het college dat dit een enorme verrommeling van het landschap teweeg zal brengen, terwijl de duurzaamheidswinst beperkt is.

(5 februari 2021)
Fietspad spoorkuil: beslissing op bezwaar inzake Wob verzoek
Eind januari ontvingen we de beslissing op bezwaar inzake het Wob-verzoek dat we eind december 2019 hadden ingediend. Omdat we niet de gevraagde stukken kregen, hadden we bezwaar gemaakt. Uiteindelijk na veel getreuzel kwam de zaak bij de bezwarencommissie en kregen we alles binnen. De manier waarop de gemeente is omgegaan met het Wob-verzoek is naar onze mening ver beneden de maat.

(22 januari 2021)
Beleidskader horeca voorlopig niet naar de raad
In de carrouselvergadering van 21 januari is het Beleidskader horeca unaniem niet geschikt geacht voor behandeling in de raadsvergadering van 28 januari. Alle fracties waren van mening dat er nog te veel vragen en te veel onduidelijkheden zijn om een goed besluit over dit stuk te kunnen nemen.

(19 januari 2021)
Beleidskader horeca: beter over nadenken
Vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet heeft het college het zgn. Beleidskader horeca ter goedkeuring voorgelegd aan de raad. De WMG maakt bezwaar tegen het slecht onderbouwde beleidsdocument. Het ruimhartig toestaan van horeca gerelateerde nevenactiviteiten op alle agrarische bedrijven zal ten koste gaan van de kwaliteit van ons landschap en de waarden van ons buitengebied.

(19 januari 2021)
Kweldruk van levensbelang voor De Bruuk
Helaas heeft ons pleidooi voor de aanleg van graften in het hellinggebied, in het kader van het project Aanpak wateroverlast Breedeweg, nog niet veel weerklank gevonden. Tijdens een zgn. toelichtingsmoment op 17 december 2020, met gemeente en waterschap, over de plannen voor de Breedeweg, werd ons te verstaan gegeven dat de eerste fase van het project al min of meer vast ligt en niet meer gewijzigd kan worden. Een gemiste kans.

(12 januari 2021)
Nog een pilot zonnepark aangewezen
Nadat het college in maart 2020 een drietal initiatieven voor zonneparken had geselecteerd als pilot voor verdere uitwerking, is er eind 2020 nog een vierde pilot aangewezen. In Groesbeek, aan beide zijden van de Boersteeg richting Lagewald, is een initiatief ingediend voor een zonnepark van in totaal 17 hectare.

(4 januari 2021)
Fietspad spoorkuil: stand van zaken Wob verzoek
Een jaar na indiening van ons Wob-verzoek hebben we dan eindelijk alle gevraagde stukken ontvangen. De laatste stukken kregen we ruim een maand na afloop van de zitting van de bezwarencommissie, nadat we er maar weer eens expliciet om hadden gevraagd, voor de vijfde keer!

(21 december 2020)
Nog meer ellende op ons (fiets)pad
Het houdt niet op. Terwijl er nog steeds geen oplossing is in het terugdringen van het te hoge aantal doodgereden reptielen, is nu bekend geworden dat de gemeente het plan heeft opgevat om het 6,3 km lange betonpad tussen de Biesseltsebaan en Duitse grens twee keer zo breed te gaan maken. Ten koste van de ecologische verbindingsfunctie van de voormalige spoorlijn en ten koste van het leefgebied van beschermde dieren.

(21 december 2020)
Melkfabriek: Koolen en de Van Bakels
Een journalist zocht uit hoe de agrarische belangen van Koolen steeds meer verknoopt raken met die van van de familie Van Bakel die in Vredepeel het grootste melkveebedrijf van Nederland runt. Terwijl de melkfabriek zich van een groen sausje probeert te voorzien, wordt duidelijk dat dit plan niets met werkelijke duurzaamheid te maken heeft.

(6 december 2020)
Milieujournaal
Het nieuwste milieujournaal nummer 182 bevat een variatie aan artikelen o.a. de resultaten van weidevogelbescherming in de Duitse Duffelt en van dagvlindermonitoring in De Bruuk. Verder het tweede deel over de geschiedenis van het voormalige Landgoed Den Heuvel en een interview over het plan voor een groot zonnepark tussen Millingen en Leuth.

(25 oktober 2020)
Fietspad spoorkuil: opnieuw gedoe met Wob-verzoek
Omdat er nog steeds veel onduidelijkheid is over de besluitvorming van het gemeentebestuur over het fietspad door de spoorkuil, hebben we maar weer een Wob-verzoek ingediend, op 24 december 2019. Driekwart jaar later hebben we nog steeds niet alle stukken gekregen. Op 17 november a.s. staat de zaak nu ingepland voor bespreking bij de bezwarencommissie.

(23 oktober 2020)
Pleidooi voor graften in het hellinggebied
Het instandhouden van de kweldruk is van levensbelang voor De Bruuk. Dit ondergrondse water is afkomstig van de stuwwal. Daarom pleit de WMG in het kader van het project Aanpak wateroverlast Breedeweg voor de aanleg van graften in het hellinggebied. We pleiten er bij gemeente, waterschap en provincie voor om te kiezen voor een integrale aanpak die zowel de wateroverlast bestrijdt als zo gunstig mogelijk is voor De Bruuk.

(14 oktober 2020)
Milieujournaal, thema 'Energietransitie'
Het nieuwste milieujournaal besteedt uitgebreid aandacht aan de energietransitie: hoe staat het daarmee in onze gemeente, wat is er al bereikt en welke plannen liggen op tafel. En wat zijn de ervaringen in Duitsland.

(4 september 2020)
Jaarverslag 2019
In onze ledenvergadering van 4 september jl. is het jaarverslag 2019 gepresenteerd. En nu ook op onze website te lezen.

(4 augustus 2020)
Melkfabriek: stroomvreter
Hoe het gemeentebestuur erbij komt dat de beoogde melkfabriek 'een toonbeeld van duurzaamheid' zou zijn, is ons een raadsel. Het wordt namelijk een grote stroomvreter. Dat liet een inspreker zien tijdens de raadsvergadering van 9 juli 2020.

(24 juli 2020)
Energietransitie: plan voor zonnepark bij Boersteeg
En weer is er een plan voor een zonnepark naar buiten gekomen. Naast de Ecologische Verbindingszone, nabij de Boersteeg en Dennenkamp wil een projectontwikkelaar op 8 ha landbouwgrond een zonnepark aanleggen. In een reactie heeft de WMG aangegeven dat een zonnepark op landbouwgrond alleen acceptabel is in combinatie met verbetering van de natuurwaarden passend bij het gebied. Aangelegde groenelementen dienen als natuur in stand te blijven, ook na afloop van het project.

(25 juni 2020)
Wandelen met LBG op 23 augustus
Landschapsbeheer Groesbeek gaat weer excursies houden. Op 23 augustus organiseren we een wandeling van ruim 14 km langs beken en poelen in het Groesbeeks buitengebied. Ze worden gevoed door kwelwater uit de stuwwal. Dit natuurlijke water zorgt voor een geweldige natuurpracht. De omgeving is dan ook rijk aan bijzondere planten en dieren.

(13 juni 2020)
Melkfabriek: raadsbesluit erdoorheen jagen?
'Een toonbeeld van duurzaamheid', zo kwalificeert het college de geplande melkfabriek van Kees Koolen in de leegstaande kippenfarm aan de Dennenkamp. In de fabriek moet melk worden verwerkt tot lang houdbare UHT-melk voor de export. Passend daarbij heeft Koolen in de afgelopen tijd 2 grote melkveebedrijven in Gelderland gekocht met 369 resp. 550 koeien, om daar alsnog zijn plannen voor embryokweek voor het Braziliaanse megaproject te realiseren. Dit is niet bepaald ons idee van duurzaamheid.

(5 juni 2020)
NLdoet voor de jeugd definitief uitgesteld tot volgend jaar
De wegens corona afgelaste activiteit van NLdoet 2019 voor de jeugd is definitief uitgesteld naar volgend jaar. Op zaterdag 14 maart 2020 organiseert de WMG de gebruikelijke werkochtend voor kinderen in de Tullekesbom. Op het programma staat het maken van nestkasten. Meer info volgt t.z.t.

(4 juni 2019)
Koolen wil zonneveld bij zijn geplande melkfabriek
Hoewel het college heeft afgesproken dat er in elk geval zonnepanelen op het dak komen, en Koolen daarvoor al een subsidietoezegging binnen heeft, is dat nu opeens 'technisch' niet mogelijk. Het college heeft besloten om een vergunning te gaan verlenen voor het plaatsen van zonnepanelen op ca. 2 ha grond bij de voormalige kippenfarm. Omdat er haast geboden zou zijn, wil men gebruik maken van de kruimelgevallenregeling waarbij voor 10 jaar mag worden afgeweken van het bestemmingsplan. Hier zijn wel een paar vraagtekens bij te zetten.

(4 juni 2020)
Energietransitie: de eerste projecten komen eraan
Eind 2019 heeft de gemeenteraad een ruimtelijke visie duurzame energieopwekking vastgesteld. Windenergie is geen optie, zonneparken wel. Inmiddels liggen er zo'n 20 plannen voor grotere of kleinere zonneparken. Het gemeentebestuur heeft er enkele uitgekozen waar men nu mee aan de slag wil. Aan de gewenste landschappelijke inpassing, in combinatie met versterking van de biodiversiteit, gaat men nog een zware dobber hebben. Dat is al meteen gebleken.

(18 mei 2020)
Milieujournaal, thema 'Landbouw'
In het nieuwste milieujournaal gaat het over de geschiedenis van de landbouw, over het heden en de toekomst. De huidige vorm van landbouw en voedselvoorziening is niet houdbaar voor de toekomst. Wat kunnen we leren van het verleden en hoe kan het anders?

(20 maart 2020)
Nieuw onderwerp: de Omgevingswet
We maken een pagina aan voor een nieuw onderwerp waar we de komende tijd mee te maken gaan krijgen: de invoering van de Omgevingswet. Bedoeld om de regels voor ruimtelijke ontwikkeling te vereenvoudigen. Of dat goed is voor milieu, natuur en landschap is de vraag. De WMG gaat hier kritisch naar kijken. Een onderwerp dat in dit kader nu al speelt in Berg en Dal zijn de toekomstige regels voor horeca-activiteiten.

(12 maart 2020)
NLdoet afgelast!
Ivm het coronovirus zijn de 2 NLdoet activiteiten van de WMG op 14 maart afgelast. We zouden nestkasten voor vogels gaan maken. Voor de jeugd in de Tullekesbom. En Landschapsbeheer Groesbeek (LBG) zou op de Galgenhei nestkasten voor diverse vogelsoorten maken en ophangen. Hopelijk kunnen we het later in het jaar inhalen.

(16 februari 2020)
Fietspad spoorkuil: een slepend hoofdpijndossier
Eind november 2019 was het 5 jaar geleden dat op bestuurlijk schimmige wijze het betonfietspad door de spoorkuil werd aangelegd. Wat volgde was nog meer onenigheid met de toezichthouder van de rijksoverheid en een onderzoek van de gemeentelijke rekenkamercommissie, met ontluisterende conclusies. Gemeente en WMG legden het geschil bij met een overeenkomst waaraan de gemeente zich nu niet meer wil houden. Lees de laatste stand van zaken.

(16 februari 2020)
NLdoet met vrijwilligers: kom nestkasten maken!
Tijdens de vrijwilligersactie NLdoet van het Oranjefonds op zaterdag 14 maart organiseert de WMG dit jaar 2 activiteiten. Kinderen en volwassenen kunnen komen meehelpen om nestkasten voor vogels te maken. Voor de jeugd is er de gebruikelijke werkochtend in de Tullekesbom. En Landschapsbeheer Groesbeek (LBG) gaat ter plekke op de Galgenhei nestkasten voor diverse vogelsoorten maken en ophangen.

(9 januari 2020)
LBG-landschapswandeling op 26 januari a.s.
Op zondagmiddag 26 januari a.s. vindt de eerste landschapswandeling van het nieuwe jaar plaats. De locatie is landgoed Mookerheide. Met de komst van de natuurbegraafplaats is daar het een ander veranderd. Samen met de gidsen van Landschapsbeheer Groesbeek gaan de deelnemers het landschap rondom Jachtslot Mookerheide verkennen.

Oudere berichten (van voor 1 januari 2020) vindt u in het nieuwsarchief