Nieuws

(12 januari 2021)
Nog een pilot zonnepark aangewezen
Nadat het college in maart 2020 een drietal initiatieven voor zonneparken had geselecteerd als pilot voor verdere uitwerking, is er eind 2020 nog een vierde pilot aangewezen. In Groesbeek, aan beide zijden van de Boersteeg richting Lagewald, is een initiatief ingediend voor een zonnepark van in totaal 17 hectare.

(4 januari 2021)
Fietspad spoorkuil: stand van zaken Wob verzoek
Een jaar na indiening van ons Wob-verzoek hebben we dan eindelijk alle gevraagde stukken ontvangen. De laatste stukken kregen we ruim een maand na afloop van de zitting van de bezwarencommissie, nadat we er maar weer eens expliciet om hadden gevraagd, voor de vijfde keer!

(21 december 2020)
Nog meer ellende op ons (fiets)pad
Het houdt niet op. Terwijl er nog steeds geen oplossing is in het terugdringen van het te hoge aantal doodgereden reptielen, is nu bekend geworden dat de gemeente het plan heeft opgevat om het 6,3 km lange betonpad tussen de Biesseltsebaan en Duitse grens twee keer zo breed te gaan maken. Ten koste van de ecologische verbindingsfunctie van de voormalige spoorlijn en ten koste van het leefgebied van beschermde dieren.

(21 december 2020)
Melkfabriek: Koolen en de Van Bakels
Een journalist zocht uit hoe de agrarische belangen van Koolen steeds meer verknoopt raken met die van van de familie Van Bakel die in Vredepeel het grootste melkveebedrijf van Nederland runt. Terwijl de melkfabriek zich van een groen sausje probeert te voorzien, wordt duidelijk dat dit plan niets met werkelijke duurzaamheid te maken heeft.

(6 december 2020)
Milieujournaal
Het nieuwste milieujournaal nummer 182 bevat een variatie aan artikelen o.a. de resultaten van weidevogelbescherming in de Duitse Duffelt en van dagvlindermonitoring in De Bruuk. Verder het tweede deel over de geschiedenis van het voormalige Landgoed Den Heuvel en een interview over het plan voor een groot zonnepark tussen Millingen en Leuth.

(25 oktober 2020)
Fietspad spoorkuil: opnieuw gedoe met Wob-verzoek
Omdat er nog steeds veel onduidelijkheid is over de besluitvorming van het gemeentebestuur over het fietspad door de spoorkuil, hebben we maar weer een Wob-verzoek ingediend, op 24 december 2019. Driekwart jaar later hebben we nog steeds niet alle stukken gekregen. Op 17 november a.s. staat de zaak nu ingepland voor bespreking bij de bezwarencommissie.

(23 oktober 2020)
Pleidooi voor graften in het hellinggebied
Het instandhouden van de kweldruk is van levensbelang voor De Bruuk. Dit ondergrondse water is afkomstig van de stuwwal. Daarom pleit de WMG in het kader van het project Aanpak wateroverlast Breedeweg voor de aanleg van graften in het hellinggebied. We pleiten er bij gemeente, waterschap en provincie voor om te kiezen voor een integrale aanpak die zowel de wateroverlast bestrijdt als zo gunstig mogelijk is voor De Bruuk.

(14 oktober 2020)
Milieujournaal, thema 'Energietransitie'
Het nieuwste milieujournaal besteedt uitgebreid aandacht aan de energietransitie: hoe staat het daarmee in onze gemeente, wat is er al bereikt en welke plannen liggen op tafel. En wat zijn de ervaringen in Duitsland.

(4 september 2020)
Jaarverslag 2019
In onze ledenvergadering van 4 september jl. is het jaarverslag 2019 gepresenteerd. En nu ook op onze website te lezen.

(4 augustus 2020)
Melkfabriek: stroomvreter
Hoe het gemeentebestuur erbij komt dat de beoogde melkfabriek 'een toonbeeld van duurzaamheid' zou zijn, is ons een raadsel. Het wordt namelijk een grote stroomvreter. Dat liet een inspreker zien tijdens de raadsvergadering van 9 juli 2020.

(24 juli 2020)
Energietransitie: plan voor zonnepark bij Boersteeg
En weer is er een plan voor een zonnepark naar buiten gekomen. Naast de Ecologische Verbindingszone, nabij de Boersteeg en Dennenkamp wil een projectontwikkelaar op 8 ha landbouwgrond een zonnepark aanleggen. In een reactie heeft de WMG aangegeven dat een zonnepark op landbouwgrond alleen acceptabel is in combinatie met verbetering van de natuurwaarden passend bij het gebied. Aangelegde groenelementen dienen als natuur in stand te blijven, ook na afloop van het project.

(25 juni 2020)
Wandelen met LBG op 23 augustus
Landschapsbeheer Groesbeek gaat weer excursies houden. Op 23 augustus organiseren we een wandeling van ruim 14 km langs beken en poelen in het Groesbeeks buitengebied. Ze worden gevoed door kwelwater uit de stuwwal. Dit natuurlijke water zorgt voor een geweldige natuurpracht. De omgeving is dan ook rijk aan bijzondere planten en dieren.

(13 juni 2020)
Melkfabriek: raadsbesluit erdoorheen jagen?
'Een toonbeeld van duurzaamheid', zo kwalificeert het college de geplande melkfabriek van Kees Koolen in de leegstaande kippenfarm aan de Dennenkamp. In de fabriek moet melk worden verwerkt tot lang houdbare UHT-melk voor de export. Passend daarbij heeft Koolen in de afgelopen tijd 2 grote melkveebedrijven in Gelderland gekocht met 369 resp. 550 koeien, om daar alsnog zijn plannen voor embryokweek voor het Braziliaanse megaproject te realiseren. Dit is niet bepaald ons idee van duurzaamheid.

(5 juni 2020)
NLdoet voor de jeugd definitief uitgesteld tot volgend jaar
De wegens corona afgelaste activiteit van NLdoet 2019 voor de jeugd is definitief uitgesteld naar volgend jaar. Op zaterdag 14 maart 2020 organiseert de WMG de gebruikelijke werkochtend voor kinderen in de Tullekesbom. Op het programma staat het maken van nestkasten. Meer info volgt t.z.t.

(4 juni 2019)
Koolen wil zonneveld bij zijn geplande melkfabriek
Hoewel het college heeft afgesproken dat er in elk geval zonnepanelen op het dak komen, en Koolen daarvoor al een subsidietoezegging binnen heeft, is dat nu opeens 'technisch' niet mogelijk. Het college heeft besloten om een vergunning te gaan verlenen voor het plaatsen van zonnepanelen op ca. 2 ha grond bij de voormalige kippenfarm. Omdat er haast geboden zou zijn, wil men gebruik maken van de kruimelgevallenregeling waarbij voor 10 jaar mag worden afgeweken van het bestemmingsplan. Hier zijn wel een paar vraagtekens bij te zetten.

(4 juni 2020)
Energietransitie: de eerste projecten komen eraan
Eind 2019 heeft de gemeenteraad een ruimtelijke visie duurzame energieopwekking vastgesteld. Windenergie is geen optie, zonneparken wel. Inmiddels liggen er zo'n 20 plannen voor grotere of kleinere zonneparken. Het gemeentebestuur heeft er enkele uitgekozen waar men nu mee aan de slag wil. Aan de gewenste landschappelijke inpassing, in combinatie met versterking van de biodiversiteit, gaat men nog een zware dobber hebben. Dat is al meteen gebleken.

(18 mei 2020)
Milieujournaal, thema 'Landbouw'
In het nieuwste milieujournaal gaat het over de geschiedenis van de landbouw, over het heden en de toekomst. De huidige vorm van landbouw en voedselvoorziening is niet houdbaar voor de toekomst. Wat kunnen we leren van het verleden en hoe kan het anders?

(20 maart 2020)
Nieuw onderwerp: de Omgevingswet
We maken een pagina aan voor een nieuw onderwerp waar we de komende tijd mee te maken gaan krijgen: de invoering van de Omgevingswet. Bedoeld om de regels voor ruimtelijke ontwikkeling te vereenvoudigen. Of dat goed is voor milieu, natuur en landschap is de vraag. De WMG gaat hier kritisch naar kijken. Een onderwerp dat in dit kader nu al speelt in Berg en Dal zijn de toekomstige regels voor horeca-activiteiten.

(12 maart 2020)
NLdoet afgelast!
Ivm het coronovirus zijn de 2 NLdoet activiteiten van de WMG op 14 maart afgelast. We zouden nestkasten voor vogels gaan maken. Voor de jeugd in de Tullekesbom. En Landschapsbeheer Groesbeek (LBG) zou op de Galgenhei nestkasten voor diverse vogelsoorten maken en ophangen. Hopelijk kunnen we het later in het jaar inhalen.

(16 februari 2020)
Fietspad spoorkuil: een slepend hoofdpijndossier
Eind november 2019 was het 5 jaar geleden dat op bestuurlijk schimmige wijze het betonfietspad door de spoorkuil werd aangelegd. Wat volgde was nog meer onenigheid met de toezichthouder van de rijksoverheid en een onderzoek van de gemeentelijke rekenkamercommissie, met ontluisterende conclusies. Gemeente en WMG legden het geschil bij met een overeenkomst waaraan de gemeente zich nu niet meer wil houden. Lees de laatste stand van zaken.

(16 februari 2020)
NLdoet met vrijwilligers: kom nestkasten maken!
Tijdens de vrijwilligersactie NLdoet van het Oranjefonds op zaterdag 14 maart organiseert de WMG dit jaar 2 activiteiten. Kinderen en volwassenen kunnen komen meehelpen om nestkasten voor vogels te maken. Voor de jeugd is er de gebruikelijke werkochtend in de Tullekesbom. En Landschapsbeheer Groesbeek (LBG) gaat ter plekke op de Galgenhei nestkasten voor diverse vogelsoorten maken en ophangen.

(9 januari 2020)
LBG-landschapswandeling op 26 januari a.s.
Op zondagmiddag 26 januari a.s. vindt de eerste landschapswandeling van het nieuwe jaar plaats. De locatie is landgoed Mookerheide. Met de komst van de natuurbegraafplaats is daar het een ander veranderd. Samen met de gidsen van Landschapsbeheer Groesbeek gaan de deelnemers het landschap rondom Jachtslot Mookerheide verkennen.

(27 december 2019)
Milieujournaal, thema 'Stikstof'
In het nieuwste milieujournaal staat de stikstofproblematiek centraal. In twee uitgebreide artikelen leest u hoe het zo ver heeft kunnen komen en wat de gevolgen zijn van teveel stikstof op de natuur. De biologische boerinnen van De Bron vertellen hoe zij er tegenaan kijken. En de serie 'Ons voedsel' gaat verder met het tweede deel over het varken.

(27 december 2019)
Aangepaste ruimtelijke visie zonnevelden aangenomen
In de raadsvergadering van 12 december 2019 is de ruimtelijke visie duurzame energieopwekking 2019 met aanpassingen goedgekeurd. De kaart met zoekgebieden is aangepast, o.a. het zoekgebied in het hellinggebied van Klein Amerika is geschrapt. Het voorstel van de WMG om vooraf duidelijkheid te scheppen over de criteria voor de landschappelijke inpassing werd helaas niet overgenomen door de raad. De wethouder heeft wel uitgesproken dat hij bereid is de uitgangspunten van de WMG toe te passen en de criteria mee te nemen bij de afweging van plannen.

(27 december 2019)
LBG-jaarprogramma 2020
Het jaarprogramma 2020 van Landschapsbeheer Groesbeek is vastgesteld. Er staan weer 4 mooie wandelingen op het programma, in ieder seizoen eentje. Zoals gebruikelijk gaat er weer iedere maand gewerkt worden in het Groesbeekse landschap. En op 17 januari a.s. kunt u een interessante lezing bijwonen over roofvogels in het Rijk van Nijmegen en Reichswald.

(6 december 2019)
Fietspad spoorkuil: een misleidende brief
Het College heeft een brief aan de raad gestuurd over het onderhoud van de begroeiing in de spoorkuil. Strekking van de brief is dat de WMG zich niet heeft gehouden aan de afspraak om het onderhoud (met vrijwilligers) te gaan doen, zoals afgesproken in het maatregelplan uit 2016. Wat er niet in deze brief staat is dat de gemeente zelf zich niet wenst te houden aan haar aandeel in het maatregelplan. Ook blijft onvermeld dat men 3 keer gedreigd heeft het snoeihout niet op te halen dat vrijwilligers in de winter van 2017/2018 tijdens 3 werkochtenden hadden gezaagd. Uiteraard gaan we reageren naar de raad.

(3 december 2019)
LBG-infoavond op 17 januari 2020 over roofvogels
LBG begint het nieuwe jaar goed met een interessante infoavond op vrijdag 17 januari (19.30 u in dorpshuis De Slenk, De Horst - naast de kerk). Gerard Müskens komt vertellen over het onderzoek naar roofvogels in het Rijk van Nijmegen en het aangrenzende Reichswald. Dit onderzoek startte hij in 1968 samen met enkele anderen en loopt inmiddels al meer dan 50 jaar. Naast havik, sperwer, wespendief en buizerd zal ook de raaf aan bod komen want deze is de laatste jaren steeds vaker in onze omgeving te zien en te horen.

(25 november 2019)
Fietspad spoorkuil
Eind november 2019 is het 5 jaar geleden dat op schimmige wijze het betonfietspad door de spoorkuil werd aangelegd. Wat volgde was nog meer onenigheid met de toezichthouder van de rijksoverheid en een onderzoek van de gemeentelijke rekenkamercommissie, met ontluisterende conclusies. Gemeente en WMG legden het geschil bij met een overeenkomst waaraan de gemeente zich vervolgens weer niet wilde houden. Binnenkort op deze website een terugblik en de huidige stand van zaken.

(4 november 2019)
Milieujournaal, thema Groesbeeks bos
In het nieuwste milieujournaal staat het Groesbeeks bos centraal. Met een uitgebreid interview met Arjan Snel van Staatsbosbeheer over het kapbeleid. Verder een artikel waarin de ontwikkeling van de kapvlaktes in het Groesbeek bos wordt onderzocht. Dit keer ook aandacht voor de cultuurhistorie: Paul Thissen beschrijft hoe het particuliere landgoed De Wolfsberg staatsbos werd. In de serie 'Ons voedsel' gaat het dit keer over het varken.

(10 oktober 2019)
Doe mee met de Natuurwerkdag op 2 november
Natuurlijk doet Landschapsbeheer Groesbeek weer mee aan de Landelijke Natuurwerkdag op zaterdag 2 november. We maken dit jaar een uitstapje over de gemeente- en provinciegrens, want we gaan aan het werk in een stuk bos van Natuurmonumenten nabij de Mookerschans. Jong en oud zijn welkom om mee te helpen.

(11 september 2019)
Herfst is geur en kleur
Op zondagmiddag 17 november a.s. organiseert Landschapsbeheer Groesbeek haar jaarlijkse herfstwandeling. Plaats is het Kraaiendal, een van de mooiste stukken van het Groesbeeks bos. Er staan oude beukenbomen en ook zeldzaam oude dennenbomen. Alle kans dus om veel verschillende soorten paddenstoelen te vinden.

(15 augustus 2019)
Energietransitie, grootschalige zonnevelden zijn ongewenst
De WMG heeft een inspraakreactie gegeven op de ontwerp-kaart met zoekgebieden en mogelijke locaties voor zonneparken op land en water. Ons voorstel is om gebruik te maken van een beslisladder waarbij eerst wordt ingezet op energiebesparing en energieopwekking op bestaande daken en bebouwing. Ook zijn wij voorstander van kleinschalige pilots om ervaring op te doen met landschappelijk en ecologisch ingepaste zonnevelden.

(24 juni 2019)
Gemeente sluit intentieovereenkomst met Kees Koolen
Het gemeentebestuur heeft een informatienota naar de raad gestuurd waarin ze meedeelt een intentieovereenkomst met Kees Koolen te hebben gesloten. Doel daarvan is de haalbaarheid van het plan tot vestiging van een melkfabriek op de locatie van de kippenfarm nader te onderzoeken.

(24 juni 2019)
GGD adviseert terughoudendheid geitenhouderij Millingen
Het college heeft raadsvragen van D66 beantwoord. Daarbij is tevens advies gevraagd aan de GGD Gelderland Zuid hoe om te gaan met de gezondheidsrisico's. De GGD adviseert, conform de landelijke lijn, om het voorzorgsprincipe toe te passen en zeer terughoudend te zijn met het toestaan van geitenhouderijen in de buurt van gevoelige bestemmingen zoals wonen.

(13 juni 2019)
Energietransitie: waar mogen zonneparken komen?
De gemeente heeft op 12 juni een kaart ter inzage gelegd met daarop de locaties waar grootschalige zonneparken mogen komen o.a. in het hellinggebied van Klein Amerika en in het open plateau tussen Zevenheuvelenweg en Wylerbaan. Wat gaat dat doen met de beleving van ons landschap, en wat zijn de effecten op landbouw en natuur? De WMG bereidt een zienswijze voor. Op 2, 9 en 11 juli organiseert de gemeente infoavonden.

(30 mei 2019)
Geitenhouderij nabij Millingen ongewenst
Na beroep van omwonenden heeft de rechtbank de verleende vergunning voor een grote geitenhouderij vernietigd. Er was niet voldaan aan de procedurele vereisten. Het vergunningproces moet opnieuw worden doorlopen. De WMG (sinds juni 2018 actief in heel de gemeente Berg en Dal) zal dit kritisch volgen.

(30 mei 2019)
Raad van State: PAS ongeschikt als toetsingskader
Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt. Dat blijkt uit een tweetal uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei 2019. Op basis van de PAS wordt vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, alvast toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden. Zo’n toestemming 'vooraf' mag niet (meer), aldus de Afdeling bestuursrechtspraak.

(29 mei 2019)
Plan Speeltuin Kerkstraat: bemiddeling afgerond
Naar aanleiding van de gevoerde gesprekken tussen de bemiddelaar en bezwaarmakers en initiatiefnemers is een gewijzigd inrichtingsplan opgesteld. De WMG is daarmee akkoord.

(22 mei 2019)
LBG-wandeling door het Schildbroek
Op zondagmiddag 30 juni a.s. kunt u met de natuurgidsen van Landschapsbeheer Groesbeek een mooie wandeling maken door het Schildbroek, een van de verborgen natuurparels in onze gemeente. Sinds 2012 vindt daar natuurontwikkeling plaats die al heel mooie resultaten voor flora en fauna heeft laten zien.

(7 mei 2019)
Milieujournaal, themanummer Klimaatverandering
Begin mei is Milieujournaal 175/176 uitgebracht. Een dubbelnummer over klimaatverandering. Met uitgebreide artikelen over de energietransitie zoals de persoonlijke ervaringen met zonnepanelen op het dak en de plannen van de gemeente Berg en Dal die mogelijk gaan leiden tot grootschalige energieopwekking in het buitengebied.

(2 mei 2019)
Fietspad spoorkuil: terugblik op raadsvergadering
Tijdens de raadsvergadering op 25 april heeft Henny Brinkhof namens de WMG gebruik gemaakt van het spreekrecht en de raad opgeroepen ervoor te zorgen dat de gemeente zich aan de afspraken houdt. Wat er precies over en weer gezegd is, kunt u nalezen op onze website.

(1 mei 2019)
Gemeenteraad tempert ambities Orientalis
Met een amendement heeft de gemeenteraad voorkomen dat er al te vlug ingestemd wordt met de bouw van 40 vakantiehuisjes op het museumterrein, woningbouw op het huidige parkeerterrein en aanleg van parkeerplaatsen in het Kerkebosje, indien uit het door het college voorgestelde haalbaarheidsonderzoek zou gaan blijken dat bebouwing mogelijk is.

(25 april 2019)
Publieksexcursie Rondje Mookerheide
Op zondagmiddag 19 mei a.s. kunt u tussen 13 en 14 u starten met een begeleide natuurwandeling van Landschapsbeheer Groesbeek over de Mookerheide. We lopen over de stuwwal, afwisselend over de heide en door een stuk bos. Een prachtig natuurgebied met steeds wisselende hoogtes.

(18 april 2019)
Fietspad spoorkuil: WMG informeert gemeenteraad
Helaas is het tot op heden niet gelukt om met de gemeente aanvullende beschermende maatregelen in de spoorkuil af te spreken, terwijl daar volgens het overeengekomen maatregelplan wel alle reden toe is, gezien de monitoringsresultaten 2017. De WMG heeft op 17 april 2019 een brief naar de gemeenteraad gestuurd, mede naar aanleiding van de evaluatienota die het college over de aanleg van het fietspad heeft opgesteld.

(5 april 2019)
Ingrijpende toekomstplannen Orientalis
Mogelijk een nieuw hoofdpijndossier: de toekomstplannen van Museumpark Orientalis. Het al jaren kwakkelende voormalige Bijbels Openluchtmuseum heeft een ingrijpend plan naar buiten gebracht om het museum in de benen te houden. Met o.a. de bouw van 40 vakantiehuisjes op het museumterrein, de aanleg van een weg door het gebied, evt. woningbouw op het parkeerterrein en aanleg van parkeerplaatsen in het Kerkebosje.

(28 maart 2019)
Herstel van de Koepel
Bosvijver de Koepel of 't Koepeltje nabij de Knapheideweg kampt al langere tijd met veel te lage waterstanden, en regelmatig staat de historische vijver zelfs helemaal droog. In 2019 worden opnieuw herstelmaatregelen genomen, in samenwerking met de WMG.

(6 maart 2019)
Actie Plant een boom
Het kan nog net, voordat het voorjaar losbarst. Wie voor 1 mei een boom in de tuin plant, maakt kans op een boekenbon. De WMG heeft deze actie opgezet omdat bomen belangrijk zijn. Ze maken de wereld leefbaarder. Bomen zetten CO₂om in zuurstof en maken de wereld groener. Bomen zorgen voor koelte en schaduw in de zomer en houden water vast. Bomen huisvesten allerlei vogels. Bomen en planten doen ook wonderen voor je humeur.

(6 maart 2019)
Plan Speeltuin Kerkstraat: bemiddeling gestart
De door het gemeentebestuur opgezette bemiddeling is van start gegaan. Vorige week hebben verkennende gesprekken plaatsgevonden van de bemiddelaar met de bezwaarmakers en met de initiatiefnemers voor de speeltuin. Ook is er een gesprek geweest met een vertegenwoordiger van de WMG.

(26 februari 2019)
Insectenhotels maken met NLdoet
Zoals inmiddels traditie is, organiseert de WMG tijdens de jaarlijkse vrijwilligersactie NLdoet weer een speciale werkochtend voor kinderen t/m 12 jaar. Op zaterdag 16 maart a.s. gaan we insectenhotels maken. Dat zijn kastjes met daarin hout(blokken), rietstengels, mos, leem en andere natuurlijke materialen. Bijen, vlinders, lieveheersbeestjes en andere kleine diertjes kunnen daarin schuilen, overwinteren of hun eitjes afzetten.

(26 februari 2019)
LBG-infoavond over bestuiving van orchideeën
Op vrijdag 29 maart a.s. organiseert Landschapsbeheer Groesbeek een informatieavond voor belangstellenden. Onderwerp is de bijzondere relatie tussen (wilde) orchideeën en de insecten die voor hun bestuiving zorgen. Jean Claessens en Jacques Kleynen hebben zich hier al vele jaren in verdiept en zij willen hun kennis en enthousiasme graag delen met anderen. Hun lezing, met talrijke foto's en video's, is een ontdekkingsreis door het binnenste van de orchideeënbloem.

(26 februari 2019)
Nieuwe poging om melkfabriek door te drukken
Schiphorst, de adviseur van Koolen, heeft op 20 februari een persbericht uitgebracht over het besluit dat het bedrijf heeft genomen om de voorkeur te geven aan een melkfabriek boven een kippenfarm, op de locatie van de leegstaande kippenfarm aan de Dennenkamp, en dit plan verder uit te gaan werken. Dit kan voor niemand als een verrassing komen, aangezien Koolen geen kippenboer is en eerder de ambitie heeft uitgesproken om het grootste melkveebedrijf ter wereld te beginnen. Of de lokale melkveehouderij en de ontwikkeling van duurzame streekzuivel bij hem in goede handen zijn, valt te betwijfelen.

(24 januari 2019)
Kippenfarm: besluit van de ondernemer ophanden?
Op 19 december 2018 heeft Schiphorst, de adviseur van Koolen, een memo naar de gemeenteraad gestuurd. Daarin staat dat Koolen voornemens is begin 2019 een keuze te maken tussen kippen of melk. Schiphorst spreekt van een dilemma en hij vreest de 'emoties en besluiteloosheid' van de gemeenteraad. Het zijn verwijten die niet terecht zijn. Want het is niet aan de gemeenteraad om met een plan of oplossing te komen, maar aan de ondernemer.

(12 januari 2019)
Plan Speeltuin Kerkstraat
Het inrichtingsplan voor een speeltuin aan de Kerkstraat in Groesbeek is ongewenst, vanwege de aantasting van zichtlijnen op het monumentale kerkje en aantasting van de grassen-en kruidenstrook aan de spoorlijnzijde. Omwonenden vrezen overlast. Er gaat nu een bemiddelaar aan de slag.

(7 januari 2019)
LBG-wandeling bij de Holthurnsche Hof
Op zondag 24 februari a.s. staat de eerste wandeling van Landschapsbeheer Groesbeek in 2019 op het programma. Onder begeleiding van deskundige gidsen wordt gewandeld rond de Holthurnsche Hof. De gidsen belichten niet alleen de natuurwaarden van het gebied, maar ook de rijke cultuurhistorie die al begon in de Romeinse Tijd.

Oudere berichten (van voor 1 januari 2019) vindt u in het nieuwsarchief