Kapvergunningen


[Bouwlocatie Schreven: bomen gekapt voordat de kapvergunning is verleend]

(10 oktober 2022)
Beslissing op bezwaar
Zoals verwacht heeft de bezwarencommissie geadviseerd ons bezwaar tegen de verleende kapvergunning ongegrond te verklaren. Dit heeft de ODRN overgenomen in de beslissing op bezwaar. We gaan niet in beroep. Wel blijven we het jammer vinden dat er niet zorgvuldiger wordt omgegaan met bestaande bomen en bestaand groen op bouwlocaties.

(24 juli 2022)
Hoorzitting bezwarencommissie over kapvergunning bouwlocatie Schreven
Op 12 juli waren we bij de bezwarencommissie voor de zitting over ons bezwaar tegen de verleende kapvergunning bij bouwlocatie Schreven. Hoewel kapvergunning is verleend voor 89 bomen, kwam de ODRN in haar verweerschrift opeens met het argument dat slechts 5 bomen kapvergunningplichting waren en dat dit per abuis niet was aangegeven in de vergunning. Verwarring alom, ook over de bomenkaart van de gemeente. Die is hier te bekijken: Kaart bijzondere houtopstanden. Op deze kaart is de hoofdstructuur van laanbomen ingetekend langs de gehele Gooiseweg, dus ook bij het nu gekapte stuk. Beschermde laanstructuren zijn kapvergunningplichtig. Maar volgens de ODRN behoort het gekapte stuk niet tot de beschermde laanstructuur.

(24 juni 2022, update 3 juli)
Bezwaar tegen kapvergunning bouwlocatie Schreven
Drie maanden na het indienen van een formeel bezwaar tegen de verleende bezwaar op bouwlocatie Schreven (Kloosterstraat/Gooiseweg, Groesbeek) hebben we nog niets gehoord van de gemeente. Formeel staat er 12 weken voor het nemen van een beslissing op bezwaar. Procedureel heeft de gemeente er al eerder een potje van gemaakt. De bomen waren namelijk al gekapt voordat de kapvergunning werd verleend. De WMG heeft hiertegen bezwaar gemaakt. Ook inhoudelijk zijn we het niet eens met het besluit: volgens ons was het nergens voor nodig om alle bomen in de groenstrook langs de Gooiseweg te kappen. Waarom niet een aantal beeldbepalende bomen behouden? Er zaten bomen bij met meer dan 60 cm stamdoorsnede. We zien het eigenlijk altijd gebeuren. Elke projectontwikkelaar veegt eerst de bouwlocatie helemaal leeg, wel zo gemakkelijk.
Update d.d. 3 juli: nadat we zelf contact hebben gezocht met de gemeente, ontvingen we bericht dat er op 12 juli a.s. een hoorzitting bij de bezwarencommissie plaatsvindt.

(20 maart 2012)
Gemeente schaft kapvergunning af
In het kader van deregulering heeft de gemeenteraad begin 2012 ingestemd met het voorstel tot afschaffen van de reguliere kapvergunning en in plaats daarvan een zgn. bomenkaart op te stellen van bijzondere bomen en houtopstanden waarvoor wel een kapvergunning verplicht blijft. De WMG kan zich wel vinden in dit besluit, indien de nog op te stellen bomenkaart voldoende recht doet aan het huidige bomenbestand in Groesbeek. Wij zullen de gemeente adviseren over de op te nemen bomen en boomgroepen. Totdat de bomenkaart is opgesteld en goedgekeurd, blijft de reguliere kapvergunning van kracht.

(juli 2008)
Gemeente wijzigt kapvergunningsprocedure
Met ingang van 9 juli 2008 is de kapvergunningsprocedure in de APV gewijzigd. Een bezwaarmaker moet dan binnen 6 weken na de verlening van een kapvergunning niet alleen bezwaar bij de gemeente indienen, maar ook tegelijkertijd bij de rechtbank beroep instellen en een voorlopige voorziening (= tijdelijke schorsing van de kapvergunning) aanvragen, als hij of zij wil voorkomen dat de boom daadwerkelijk gekapt wordt. Want zonder schorsing door de rechter mag de boom meteen na 6 weken worden gekapt.

Bezwarencommissie overbodig gemaakt
De wijziging is op 3 juli 2008 goedgekeurd door de gemeenteraad, ondanks protest en een alternatief voorstel van de WMG. Tot nu toe gold dat een kapvergunning pas mocht worden gebruikt, wanneer er uitspraak was gedaan in een bij de rechtbank ingesteld beroep (waarbij een voorlopige voorziening niet is vereist). Het kon daardoor in theorie erg lang duren, voordat er duidelijkheid was. In theorie, want in werkelijkheid zijn er in Groesbeek nog nooit rechtzaken gevoerd over kapvergunningen. Als tussenoplossing heeft de WMG voorgesteld dat pas van de kapvergunning gebruik gemaakt mag worden, nadat het College op advies van de bezwarencommissie een besluit heeft genomen op het ingediende bezwaar (dus halverwege het totale traject van de procedure). Op dat moment zou een voorlopige voorziening aangevraagd moeten worden, als iemand de kapvergunning tijdelijk wil laten schorsen, in afwachting van een uitspraak door de rechter. Het voordeel van de behandeling bij de bezwarencommissie is dat er ruimte is voor overleg om tot een compromis te komen. Dat bleek onlangs weer bij de behandeling van de bezwaren tegen de (te algemene) kapvergunning voor de nieuwe Trefferslocatie.

Ingewikkelder en duurder
De gemeenteraad stemde helaas in meerderheid in met het voorstel van het College. Het wordt nu dus gewoon moeilijker - ingewikkelder en duurder - voor burgers om effectief bezwaar te maken tegen een kapvergunning. Beroep bij de rechtbank inclusief aanvraag van een voorlopige voorziening kost ons 576 euro aan griffiekosten.Of de nieuwe procedure sneller duidelijkheid zal geven zoals het College beoogt, zal de toekomst uitwijzen. In ieder geval wordt de gemeente nu gedwongen een kapvergunningverlening beter voor te bereiden als men schorsing wil voorkomen.

Te veel groen moet op voorhand wijken voor nieuwbouw
In verband met de vele bouwplannen die er in Groesbeek zijn moet er volgens de gemeente veel groen (bomen, struweel) in het dorp worden opgeruimd. De WMG vindt in het algemeen dat er te gemakkelijk besloten wordt om kapvergunningen voor al het groen op een bouwlocatie af te geven. Zelfs als nog lang niet vaststaat dat de voorgenomen bouw door kan gaan, omdat er nog geen vrijstelling van het bestemmingsplan en een bouwvergunning is afgegeven, moet er volgens de gemeente al worden gekapt. De WMG verzet zich daartegen. Het is beter om de evt. kap vast te stellen wanneer de bouwplannen onherroepelijk zijn. Bestaand groen verdient in principe de voorkeur boven nieuw groen. Bovendien ontbreekt in de bouwplannen meestal een herinrichtingsplan voor de groene ruimte rondom de bouw. Onduidelijk is dus of, waar en welk groen er wordt aangeplant.

Hieronder een paar voorbeelden.

Es in het paardenweitje
Zo hebben wij ons verzet tegen de kap van de es in het paardenweitje aan de Kerkstraat. De enige reden voor de gemeente om de boom te kappen was dat men al afspraken had gemaakt met de projectontwikkelaar over het "obstakelvrij" opleveren van de bouwgrond. Nadat de bezwarencommissie ons bezwaar had afgewezen, hebben wij afgezien van beroep bij de rechtbank. De boom is begin september 2008 gekapt.

Houtopstand Spoorlaan/Industrieweg
Volgens de gemeente is de landschappelijke waarde van de houtopstand op de bouwlocatie Spoorlaan/Industrieweg (waar 3 appartementengebouwen en het medisch centrum zijn gepland) "nihil". De WMG is het daar niet mee eens. Juist ook in de bebouwde kom moeten we het groen koesteren. De bouwplannen, waartegen de WMG bezwaar heeft ingediend, zijn nog niet definitief. De kapvergunning is voorbarig. Bovendien bleek dat een vleermuizenkolonie over het hoofd was gezien. De sloop van de gemeentewerf is toen tijdelijk stilgelegd. De bezwarencommissie vond dat de gemeente juist gehandeld had. Inmiddels had men het niet kapvergunningplichtige groen nota bene tijdens het broedseizoen al opgeruimd. Daarop hebben wij afgezien van beroep bij de rechtbank.

Herinrichting Sportpark Zuid
Ook voor de herinrichting van Sportpark Zuid aan het Nijerf moet het groen sneuvelen. De Treffersvelden en kantine worden verplaatst en op de oude velden is woningbouw gepland. Aanvankelijk zou voor de aanleg van de nieuwe velden, parkeerplaatsen en kantine ruim 8000 m2 groen worden opgeruimd, maar in overleg tussen gemeente, Treffers, WMG en omwonenden is dit nu teruggebracht tot ongeveer de helft. Naar aanleiding van de bezwarenbehandeling is besloten het groen ten noorden van de nog te bouwen kantine buiten de kapvergunning te laten. Ook zullen de bomen bij de Tullekesbom niet worden gekapt.

Herinrichting Nijerf Zuid
Hetzelfde verhaal geldt voor de huidige Trefferslocatie. Ook daar moet het meeste groen (meer dan een halve ha) verdwijnen, omdat volgens de gemeente de bouwlocatie met een halve meter grond moet worden opgehoogd. Bovendien wil men zoveel mogelijk woningen op het stuk grond persen. Helaas stelt de bezwarencommissie de gemeente in het gelijk. De WMG heeft vervolgens beroep ingesteld bij de rechtbank, dat helaas ongegrond is verklaard.

Ook bezwaar tegen een kapvergunning?
Het staat een ieder vrij om een zienswijze in te dienen tegen een aangevraagde kapvergunning. U geeft daarmee een signaal af aan het gemeentebestuur. In de bezwarenprocedure tegen een verleende kapvergunning zijn echter alleen belanghebbenden ontvankelijk. Als particulier bent u alleen belanghebbende wanneer u rechtstreeks in uw belang wordt getroffen, bijvoorbeeld wanneer u in de nabijheid van het te kappen groen woont en er rechtstreeks op uitkijkt.
Vanwege haar statutaire doelstellingen (= "het (doen) bewaren en scheppen van een goede verhouding tussen natuur, woon-, werk- en leefmilieu" binnen het grondgebied van de gemeente Groesbeek) en feitelijke werkzaamheden is de WMG altijd belanghebbende bij dit soort kwesties.