Verdroging

Bestrijding van wateroverlast wordt al geruime tijd aangepakt in onze heuvelachtige gemeente, denk aan afkoppeling van regenwater, vernieuwing van riolering en aanleg van retentiebekkens. Er is helaas nog weinig aandacht voor de andere kant van de medaille: door klimaatverandering worden niet alleen heftiger regenbuien verwacht, maar ook langere perioden van hitte en droogte. Na drie opeenvolgende droge jaren 2018-2020 is het toenemende probleem van verdroging in Groesbeek nog urgenter geworden. Aanhoudend (te) lage grondwaterstanden zijn slecht voor onze natuurgebieden, maar ook ongunstig voor de landbouw. De stuwwal is aan het verdrogen en daarmee neemt ook de kweldruk in het bekken van Groesbeek af.


[Foto links: ter hoogte van de Herwendaalseweg voert de Drulse beek geen water meer, pas ergens bij de Foeperpot komt er water te voorschijn. Foto rechts: ook de kwelwateraanvoer naar bosvijver De Koepel is opgedroogd; met een folielaag is er een regenwatervijver van gemaakt.]

(1 februari 2022)
Project Herstel blauwe motor stuwwal
De WMG is uitgenodigd om mee te praten over het project Herstel blauwe motor stuwwal. Dit is een van de projecten die voortkomen uit de Regionale Klimaatadaptatiestrategie (zie onderaan deze pagina). De provincie Gelderland is trekker van dit project en nodigt na een aantal werksessies en een pre-verkenning van de opgave hoe de Blauwe Motor in de Stuwwal bij Nijmegen te herstellen, nu verschillende stakeholders uit om de aanpak te versnellen en te intensiveren, zoals men zelf zegt. Dat houdt in dat er gezamenlijk uitvoeringsprojecten moeten worden geformuleerd en in gang gezet. De WMG is blij dat het probleem wordt opgepakt; aanpak van de verdroging is waarschijnlijk een van de grootste uitdagingen op het gebied van klimaatadaptatie. Helaas zijn de uitkomsten van de genoemde pre-verkenning nog niet erg hoopgevend voor een ferme aanpak van het project, maar wie weet wat er nog volgt. Ook de WMG zou graag een analyse van het huidige watersysteem op de stuwwal zien zoals de grondwaterstromingen en de invloed daarop van de onttrekkingen.

De stuwwal is aan het verdrogen, met uiteindelijk funeste gevolgen voor het bekken van Groesbeek. Dit is niet op te lossen met stoeptegels wippen, maar vraagt om een structurele verandering van ons watersysteem. Zie ook dit artikel (uit: Water Governance, 03/2020) van een groep hydrologen over transitie in het waterbeheer.

(3 januari 2022)
Wat is er tot nu toe bekend over verdroging in Groesbeek?
Een onvolledige opsomming van publicaties en rapporten:

Artikel 'Verdroging in Groesbeek' in Groesbeeks Milieujournaal 185 (december 2021).

Rapport Verkenning droogte Groesbeek en Ooijpolder (juni 2021), opgesteld door Witteveen en Bos in opdracht van Waterschap Rivierenland. Hiervoor zijn 2 sessies met betrokken organisaties in het gebied gehouden. Ook de WMG heeft inbreng geleverd, o.a. Memo droogte en natuur.

Artikel 'Watertekort funest voor natte natuur' in Groesbeeks Milieujournaal 180/181 (oktober 2020).

Klimaatadaptatie: afspraken in de regio
In februari 2019 hebben gemeenten in de regio Nijmegen, waterschap en provincie een zgn. Regionale adaptatiestrategie ondertekend. Dat is een soort manifest waarin ze uitspreken om maatregelen te gaan nemen op het gebied van klimaatadaptatie: aanpassing aan klimaatverandering, dit betreft vooral het tegengaan van wateroverlast en bestrijding van droogte en hittestress. De bedoeling is dat onze regio in 2050 en bij voorkeur al in 2035 klimaatbestendig en waterrobuust is. Een uitleg van al deze begrippen staat in het document zelf.

Meer info hierover in artikel 'Aanpassen aan klimaatverandering' in Groesbeeks Milieujournaal 175/176 (mei 2019).

In november 2020 zijn deze goede voornemens uitgewerkt in een Regionaal uitvoeringsprogramma.