Locatie Knarrenhof, Groesbeek


[Links de Pannenstraat, rechts het Mookse straatje. In het gebouw linksonder zit Bikelife Sjef van Bergen. Foto: Paul Jacobs]

(28 december 2021)
Standpunt ongewijzigd
Naar aanleiding van onze brief naar raad en college waarin we onze bezwaren tegen de gekozen locatie kenbaar maken zijn we uitgenodigd voor overleg met de initiatiefnemers. Zij hebben hun wens toegelicht om een hofjesachtig gebouwencomplex te realiseren. De WMG heeft natuurlijk geen enkel principieel bezwaar tegen dit concept, alleen de gekozen locatie is verkeerd. Dat dit volgens de initiatiefnemer momenteel de enige beschikbare optie zou zijn, nadat men op verschillende andere locaties het pakket van eisen en voorwaarden niet ingewilligd heeft gekregen bij de betreffende grondeigenaar of projectontwikkelaar, verandert de zaak niet voor ons. Later deze maand hadden we op diens verzoek een gesprek met wethouder Verheul; ook de uitkomst daarvan is geen aanleiding om tot wijziging van ons standpunt te komen. Overigens blijft nog steeds onduidelijk wat nu precies de dwingende stedenbouwkundige overweging is om juist de strook langs de Pannenstraat onbebouwd te laten en de bebouwing in de achtertuinen te situeren. Terwijl de WMG in haar brief heeft beargumenteerd dat het juist de onbebouwde ruimte tussen de lintbebouwing van de Pannenstraat en Mooksestraat is die bijzonder is, zowel in cultuurhistorisch als ecologisch opzicht. Laten we niet alles volbouwen!

(11 december 2021)
Bezwaar gemaakt tegen gekozen locatie Knarrenhof
In een brief aan college en gemeenteraad heeft de WMG haar bezwaren kenbaar gemaakt tegen het principebesluit van het college om in te stemmen met het verzoek van de zgn. Groesbeekse knarren om 18 appartementen te bouwen in de (achter)tuinen tussen de Pannenstraat en Mooksestraat in Groesbeek. [In een bestaand buurgebouw worden daarnaast 4-6 huurappartementen gerealiseerd.] We hebben niets tegen het woonhofconcept van de Groesbeekse knarren, maar de gekozen locatie is niet passend. Zowel vanuit stedenbouwkundig en cultuurhistorisch als ecologisch oogpunt vinden wij het volbouwen van deze achtertuinen ongewenst.

Het plangebied maakt deel uit van de historische dorpskern van Groesbeek. Zowel de Pannenstraat als de Mooksestraat zijn oude wegen die al vanaf halverwege de negentiende eeuw op de kaart staan. Kenmerkend voor de stedenbouwkundige structuur van de Groesbeekse dorpskern zijn de oorspronkelijke linten waarlangs de bebouwing perceelsgewijs tot stand is gekomen. De woningen aan de Pannenstraat en Mooksestraat hebben veelal diepe tuinen. Wat in dit geval bijzonder is, is dat er nooit bebouwing in het open gedeelte tussen de lintbebouwing van Pannenstraat en Mooksestraat is gekomen. Het waren en zijn tot op heden alleen tuinen. Historisch gezien is dit het behouden waard.

Onbebouwde plekken in de dorpskernen hebben ook een ecologische functie. En hier tussen Mooksestraat en Pannenstraat, op niet al te grote afstand van het Groesbeeks bos, kunnen de grote achtertuinen met bomen en struiken fungeren als een soort ‘bosrand’. Juist die plekken trekken veel diersoorten aan. Wat daarbij nog helpt is dat het om ‘verwaarloosd’ of ‘verrommeld’ groen gaat. Daar is de natuur dol op! Er zit meer leven in tuinen waar de natuur haar gang mag gaan. Gek genoeg wordt de huidige toestand van de tuin (volgens de gemeente groen ‘van een matige kwaliteit door achterstallig onderhoud’) als argument gebruikt om in te stemmen met het principeverzoek.

Aanvankelijk was ook de gemeente van mening dat dit een ongewenste locatie ('rood'!) was voor het wooninitiatief van de Groesbeekse knarren. Dat blijkt uit de ambtelijke beoordeling d.d. 13 mei 2020 van een door de knarren ingediende lijst van mogelijke locaties. Een jaar later is de gemeente gedraaid en vindt men de plek tussen Pannenstraat en Mooksestraat wel passend.
In de buurt is het plan negatief ontvangen. De omwonenden hebben op 14 oktober 2021 een brief met bezwaren naar college en raad gestuurd.