Sint-Jansberg

De Sint-Jansberg is een voormalig landgoed op het zuidelijk deel van de stuwwal, op de grens van Limburg en Gelderland. Het bestaat uit oude loofbossen, naaldbossen en bronnetjesbossen. In het gebied liggen verschillende brongebieden en veenmoerassen. Aan de voet van het gebied, bij Plasmolen, ligt een moerassige laagte waarin bijzondere planten als reuzenpaardestaart, galigaan en paarbladig goudveil groeien.
Meer info op de website van Natuurmonumenten.

Natura2000-gebied
De Sint-Jansberg is aangewezen als Natura 2000-gebied. Klik hier voor meer informatie over kalkhoudende moerassen, eiken- en beukenbossen en Natura 2000.

Beheerplan Sint-Jansberg in concept klaar
Voor alle 162 natuurgebieden die in ons land aangewezen zijn als Natura 2000 gebied moet binnen drie jaar een beheerplan worden vastgesteld. Een beheerplan omschrijft wat mogelijk is in en bij het gebied. Het formuleert precies welke natuurwaarden waar bescherming krijgen, en ook hoe dat gebeurt. Een belangrijk punt is bijvoorbeeld hoe om te gaan met ammoniakuitstoot van de landbouw in overbelaste natuurgebieden. Provincie en rijk stellen het beheerplan vast, maar doen dit na afstemming met belanghebbenden in een klankbordgroep. Medio november 2008 is de klankbordgroep voor het beheerplan Sint-Jansberg aan de slag gegaan. Namens de natuur- en milieuorganisaties heeft Henny Brinkhof daaraan deelgenomen. Het beheerplan is medio 2009 gereed gekomen en ter goedkeuring naar het Ministerie van LNV gestuurd. Op de website www.bij12.nl kunt u meer informatie vinden.