Downloaden

Audiotour Grenzland-DraisineAudiotour Grenzland-Draisine "Natuur op het spoor"

Naar buiten!

Wandelroute Heide op de stuwwalWandelen en kijken naar heideherstel op de stuwwal

Een van de naamstenen van voormalig landgoed Hooge Hoenderberg

De zandhagedis profiteert van het heideherstel en het opschonen van de spoorkuil

De Werkgroep Milieubeheer Berg en Dal zet zich in voor een goede verhouding tussen natuur, woon-, werk- en leefmilieu in de gemeente Berg en Dal.

Het laatste nieuws

Ook in 2021 te hoge reptielensterfte op fietspad spoorkuil
Vorig jaar zijn 42 zandhagedissen en 1 hazelworm doodgereden op het fietspad door de spoorkuil. Daarmee was ook in 2021 het aantal gesneuvelde reptielen veel hoger dan de acceptabele bovengrens die in 2016 in het Maatregelenplan Fietspad Spoorkuil is afgesproken tussen gemeente, WMG en Ravon. De WMG vraagt al jaren om aanvullende beschermende maatregelen. Op 1 februari hebben we weer overleg met de wethouder.

Energietransitie: waar staan we nu?
Eind 2019 heeft de gemeenteraad een ruimtelijke visie duurzame energieopwekking vastgesteld. Windenergie is geen optie, zonneparken wel. Enkele pilots voor zonneparken zijn in ontwikkeling. Zowel de landschappelijke inpassing, in combinatie met versterking van de biodiversiteit, als het creëren van maatschappelijk draagvlak roepen veel discussie op.

Meer aandacht nodig voor verdrogingsproblematiek
We maken een nieuwe pagina aan over verdroging, een toenemend probleem dat onze natuur en ook de landbouw bedreigt. Wie denkt dat na een normaal regenjaar (2021), volgend op drie droge zomers, alles weer bij het oude is heeft het mis. Over een langere reeks van jaren bezien is er een gestage daling van de grondwaterstand in de stuwwal. En daarmee daalt ook de kweldruk in het lage deel van Groesbeek.

WMG en de gemeenteraadsverkiezingen 2022
Er liggen tal van grote en kleinere uitdagingen op het bord van de gemeente. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 heeft de WMG de lokale politiek benaderd en aangegeven graag mee te denken over een duurzame, groene leefomgeving waarin gewoond en gewerkt wordt. Ter inspiratie hebben we een aantal ideeën op papier gezet. Wij vinden dat de gemeente haar burgers moet durven aanspreken over wat ieder kan bijdragen, zelf het goede voorbeeld moet willen geven en vooral ook groen beleid durven maken!

Inspraakreactie Toetsingskader kleinschalige woningbouw
De WMG heeft een uitgebreide inspraakreactie gegeven op het ter inzage gelegde beleidsstuk Toetsingskader kleinschalige woningbouwinitiatieven. Deze beleidsregel moet het gemeentebestuur helpen bij het beoordelen van aanvragen voor woningbouw (max. 4 woningen) die niet binnen het bestemmingsplan passen. Het gaat dan met name om het bouwen in tuinen. Daarbij zijn veel belangen in het spel.

WMG tegen gekozen locatie Knarrenhof
In een brief aan college en raad heeft de WMG haar bezwaren kenbaar gemaakt tegen het principebesluit om bebouwing (3 blokken van in totaal 18 appartementen) toe te staan in de (achter)tuinen tussen Pannenstraat en Mooksestraat. Wij vinden dat deze groene ruimte onbebouwd moet blijven, uit ecologisch en cultuurhistorisch /stedenbouwkundig oogpunt.

De Omgevingswet komt eraan
We maken een pagina aan voor een nieuw onderwerp waar we de komende tijd mee te maken gaan krijgen: de invoering van de Omgevingswet. Bedoeld om de regels voor ruimtelijke ontwikkeling te vereenvoudigen. Of dat goed is voor milieu, natuur en landschap is de vraag. De WMG gaat hier kritisch naar kijken, ook naar de volgens ons te ruime beleidskaders die nu al worden opgesteld in aanloop naar de Omgevingswet o.a. voor kleinschalige bouwinitiatieven en horeca-activiteiten.