Downloaden

Audiotour Grenzland-DraisineAudiotour Grenzland-Draisine "Natuur op het spoor"

Naar buiten!

Wandelroute Heide op de stuwwalWandelen en kijken naar heideherstel op de stuwwal

Een van de naamstenen van voormalig landgoed Hooge Hoenderberg

De zandhagedis profiteert van het heideherstel en het opschonen van de spoorkuil

De Werkgroep Milieubeheer Berg en Dal zet zich in voor een goede verhouding tussen natuur, woon-, werk- en leefmilieu in de gemeente Berg en Dal.


Het laatste nieuws

Insectenhotels gemaakt
Tijdens de jaarlijkse NLdoet werkochtend voor de jeugd op 11 maart zijn dit jaar insectenhotels gemaakt. De houtafdeling van Pluryn had voor ons het hout voorgezaagd waarna de kinderen de hotels in elkaar konden spijkeren en vullen met riet, bamboe, brandnetelstengels, klei en schapenwol. Het was weer een prachtige ochtend, mede dankzij het lentezonnetje. Met dank aan het Oranjefonds.

Bestemmingsplan Groen Groesbeek
Update: op 16 maart staat het gewijzigde ontwerp bestemmingsplan ter goedkeuring op de agenda van de gemeenteraad. Naar aanleiding van onze brief hierover waarin we onze zorgen uitspreken over de hydrologische onderbouwing van het plan hebben we overleg gehad met de projectontwikkelaar en gemeente. Daarbij zijn toezeggingen gedaan en afspraken gemaakt om te voorkomen dat er door verstoring van leemlagen wijzigingen in grondwaterstromingen ontstaan.

LBG excursies 2023
Ook in 2023 organiseert Landschapsbeheer Groesbeek weer een viertal leuke publiekswandelingen door de mooie natuur in en rond Groesbeek. Dit jaar staan resp. Reichswald, De Bruuk, Biesselt/Groesbeeks bos en Dekkerswald op het programma.

Milieujournaal 188
In het nieuwste Milieujournaal 188 (december 2022) veel aandacht voor de klimaatcrisis en mogelijke (mede)oplossingsrichtingen: is 'degrowth' of ontgroei een te verkiezen alternatief voor het dogma van economische groei? Moeten we noodgedwongen aan de kernenergie? En hoe gaat de energiecoach te werk? Wat betreft de cultuurhistorie van Groesbeek dit keer over de geschiedenis van landgoed Sint-Jansberg.

Beleidskader horeca en buitengebied: onderonsje
Na een onderonsje van gemeente, agrarisch ondernemers en horecasector is het beleidskader horeca en buitengebied aangepast en goedgekeurd door de raad. Terwijl er inhoudelijk nog wel de nodige vragen en opmerkingen bij te maken zijn. De WMG zal die t.z.t. bij de procedure voor het omgevingsplan aan de orde stellen.

Fietspad spoorkuil: hoe staat het met de zandhagedis?
Het overleg met de gemeente over het grote aantal gesneuvelde reptielen op het fietspad door de spoorkuil levert weinig nieuws op. De WMG heeft gevraagd om meer detaillering van het populatieonderzoek naar de zandhagedis, omdat wij ons zorgen maken over de stand van de populatie. Inmiddels zit het actieve seizoen 2022 er weer op. Het wachten is nu op de rapportage van Bureau Waardenburg.

Bezwaar tegen windturbines naast het Reichswald
De WMG heeft bij de Kreis Kleve bezwaar gemaakt tegen de vergunningaanvraag van twee windturbines pal naast het Reichswald. De ecologische beoordeling is volgens ons onder de maat. Zo wordt veel te weinig rekening gehouden met het feit dat dit deel van de stuwwal van groot belang is voor de vogeltrek. Ook wordt miskend dat gevoelige broedvogels zoals wespendief, havik en rode wouw veel verder van hun nest foerageren dan de afstandsnorm die de vergunningaanvrager op basis van oud onderzoek hanteert.

Meer aandacht nodig voor verdrogingsproblematiek
We maken een nieuwe pagina aan over verdroging, een toenemend probleem dat onze natuur en ook de landbouw bedreigt. Wie denkt dat na een normaal regenjaar (2021), volgend op drie droge zomers, alles weer bij het oude is heeft het mis. Helaas was 2022 ook weer langdurig droog. Over een langere reeks van jaren bezien is er een gestage daling van de grondwaterstand in de stuwwal. En daarmee daalt ook de kweldruk in het lage deel van Groesbeek.

Energietransitie
Eind 2019 heeft de gemeenteraad een ruimtelijke visie duurzame energieopwekking vastgesteld. Windenergie is geen optie, zonneparken wel. Enkele pilots voor zonneparken zijn in ontwikkeling. Zowel de landschappelijke inpassing, in combinatie met versterking van de biodiversiteit, als het creƫren van maatschappelijk draagvlak roepen veel discussie op.