Downloaden

Audiotour Grenzland-DraisineAudiotour Grenzland-Draisine "Natuur op het spoor"

Naar buiten!

Wandelroute Heide op de stuwwalWandelen en kijken naar heideherstel op de stuwwal

Een van de naamstenen van voormalig landgoed Hooge Hoenderberg

De zandhagedis profiteert van het heideherstel en het opschonen van de spoorkuil

De Werkgroep Milieubeheer Berg en Dal zet zich in voor een goede verhouding tussen natuur, woon-, werk- en leefmilieu in de gemeente Berg en Dal.


[De Bissael]

Het laatste nieuws

WMG en de gemeenteraadsverkiezingen 2022
Er liggen tal van grote en kleinere uitdagingen op het bord van de gemeente. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 heeft de WMG de lokale politiek benaderd en aangegeven graag mee te denken over een duurzame, groene leefomgeving waarin gewoond en gewerkt wordt. Ter inspiratie hebben we een aantal idee├źn op papier gezet. Wij vinden dat de gemeente haar burgers moet durven aanspreken over wat ieder kan bijdragen, zelf het goede voorbeeld moet willen geven en vooral ook groen beleid durven maken!

Met LBG naar de Biesselt
Op zondagmiddag 28 november a.s. organiseert Landschapsbeheer Groesbeek (LBG) weer een natuurexcursie. Dit keer staat de Biesselt centraal. Deze buurtschap tussen Groesbeek en Mook heeft een bijzondere ontstaansgeschiedenis. De LBG-gidsen zullen daar onderweg uitgebreid over vertellen, en natuurlijk ook over de natuur van dit gebied.

Pleidooi voor lagere snelheid Mooksebaan
Naar aanleiding van een tweetal verkeersbesluiten met als doel het veiliger maken van de kruising bij 't Zwaantje heeft de WMG bij het gemeentebestuur gepleit voor verlaging van de maximumsnelheid op de Mooksebaan (traject vanaf bebouwde kom Groesbeek tot aan 't Zwaantje) van 80 naar 60 km/uur. Veiliger voor mens en dier.

Gemotoriseerd verkeer weren van zandpaden
Het is druk geworden op de onverharde paden in het buitengebied, met wandelaars, fietsers, mtb-ers, ruiters etc. En ontstaan er gevaarlijke situaties op o.a. de Zevendalsebaan en (een deel van de) Zandbaon waar ook nog gemotoriseerd verkeer is toegestaan. Omdat auto's en motoren hier niets te zoeken hebben, heeft de WMG een verzoek ingediend bij de gemeente om op deze trajecten een geslotenverklaring voor dit verkeer in te stellen.

Nog meer ellende op ons (fiets)pad
Het houdt niet op. Terwijl er nog steeds geen oplossing is in het terugdringen van het te hoge aantal doodgereden reptielen, heeft de gemeente het plan opgevat om het 6,3 km lange betonpad tussen de Biesseltsebaan en Duitse grens twee keer zo breed te gaan maken. Ten koste van de ecologische verbindingsfunctie van de voormalige spoorlijn en ten koste van het leefgebied van beschermde dieren. De WMG zal zich hiertegen verzetten.

Energietransitie: de eerste projecten worden concreet
Eind 2019 heeft de gemeenteraad een ruimtelijke visie duurzame energieopwekking vastgesteld. Windenergie is geen optie, zonneparken wel. Inmiddels liggen er zo'n 20 plannen voor grotere of kleinere zonneparken. Het gemeentebestuur heeft er enkele uitgekozen waar men nu mee aan de slag wil. Aan de gewenste landschappelijke inpassing, in combinatie met versterking van de biodiversiteit, gaat men nog een zware dobber hebben. Dat is al meteen gebleken.

Nieuw onderwerp: de Omgevingswet
We maken een pagina aan voor een nieuw onderwerp waar we de komende tijd mee te maken gaan krijgen: de invoering van de Omgevingswet. Bedoeld om de regels voor ruimtelijke ontwikkeling te vereenvoudigen. Of dat goed is voor milieu, natuur en landschap is de vraag. De WMG gaat hier kritisch naar kijken, ook naar de volgens ons te ruime beleidskaders die nu al worden opgesteld in aanloop naar de Omgevingswet o.a. voor kleinschalige bouwinitiatieven en horeca-activiteiten.