Downloaden

Audiotour Grenzland-DraisineAudiotour Grenzland-Draisine "Natuur op het spoor"

Naar buiten!

Wandelroute Heide op de stuwwalWandelen en kijken naar heideherstel op de stuwwal

Een van de naamstenen van voormalig landgoed Hooge Hoenderberg

De zandhagedis profiteert van het heideherstel en het opschonen van de spoorkuil

De Werkgroep Milieubeheer Berg en Dal zet zich in voor een goede verhouding tussen natuur, woon-, werk- en leefmilieu in de gemeente Berg en Dal.

Het laatste nieuws:

Zaterdag 6 november, Galgenhei: Natuurwerkdag
Op zaterdagochtend 6 november a.s. doet Landschapsbeheer Groesbeek weer mee aan de landelijk Natuurwerkdag. Van 9 tot 13 uur wordt er gewerkt op de Galgenhei, het prachtige natuurgebiedje langs de Nieuweweg. Iedereen is welkom om te komen helpen.

Pleidooi voor lagere snelheid Mooksebaan
Naar aanleiding van een tweetal verkeersbesluiten met als doel het veiliger maken van de kruising bij 't Zwaantje heeft de WMG bij het gemeentebestuur gepleit voor verlaging van de maximumsnelheid op de Mooksebaan (traject vanaf bebouwde kom Groesbeek tot aan 't Zwaantje) van 80 naar 60 km/uur. Veiliger voor mens en dier.

Gemotoriseerd verkeer weren van zandpaden
Het is druk geworden op de onverharde paden in het buitengebied, met wandelaars, fietsers, mtb-ers, ruiters etc. En ontstaan er gevaarlijke situaties op o.a. de Zevendalsebaan en (een deel van de) Zandbaon waar ook nog gemotoriseerd verkeer is toegestaan. Omdat auto's en motoren hier niets te zoeken hebben, heeft de WMG een verzoek ingediend bij de gemeente om op deze trajecten een geslotenverklaring voor dit verkeer in te stellen.

Respectering van perceelsgrenzen gevraagd
Al meerdere jaren constateren wij dat gemeentelijke bermen nogal gemakkelijk lijken te worden meegeploegd of bespoten met bestrijdingsmiddelen van naburige agrarische percelen. Ook in voorjaar 2021 hebben wij diverse gevallen daarvan gevonden. In een brief aan de ZLTO afdeling Rijk van Nijmegen vragen we aandacht voor dit probleem.

Melkfabriek van de baan
Volgens berichten in De Gelderlander is het 4 ha grote perceel met daarop de leegstaande kippenfarm aan de Dennenkamp verkocht aan een projectontwikkelaar die ook de voormalige voetbalvelden van Achilles heeft gekocht. Woordvoerder Schiphorst bevestigt namens Kees Koolen dat het plan voor een melkfabriek hier van de baan is. Dit is in ieder geval goed nieuws.

Nog meer ellende op ons (fiets)pad
Het houdt niet op. Terwijl er nog steeds geen oplossing is in het terugdringen van het te hoge aantal doodgereden reptielen, heeft de gemeente het plan opgevat om het 6,3 km lange betonpad tussen de Biesseltsebaan en Duitse grens twee keer zo breed te gaan maken. Ten koste van de ecologische verbindingsfunctie van de voormalige spoorlijn en ten koste van het leefgebied van beschermde dieren. De WMG zal zich hiertegen verzetten.

Energietransitie: de eerste projecten worden concreet
Eind 2019 heeft de gemeenteraad een ruimtelijke visie duurzame energieopwekking vastgesteld. Windenergie is geen optie, zonneparken wel. Inmiddels liggen er zo'n 20 plannen voor grotere of kleinere zonneparken. Het gemeentebestuur heeft er enkele uitgekozen waar men nu mee aan de slag wil. Aan de gewenste landschappelijke inpassing, in combinatie met versterking van de biodiversiteit, gaat men nog een zware dobber hebben. Dat is al meteen gebleken.

Nieuw onderwerp: de Omgevingswet
We maken een pagina aan voor een nieuw onderwerp waar we de komende tijd mee te maken gaan krijgen: de invoering van de Omgevingswet. Bedoeld om de regels voor ruimtelijke ontwikkeling te vereenvoudigen. Of dat goed is voor milieu, natuur en landschap is de vraag. De WMG gaat hier kritisch naar kijken. Een onderwerp dat in dit kader nu al speelt in Berg en Dal zijn de toekomstige regels voor horeca-activiteiten.