Nieuwe fietspaden in bos en buitengebied

Wie is er nu tegen nieuwe fietspaden?! Het is altijd beter als mensen vaker op de fiets stappen en de auto laten staan, om naar hun werk te gaan of om een fietstochtje te maken? Dat is inderdaad de algemene gedachte achter het plan van de gemeente om meer fietsverbindingen aan te leggen in het buitengebied. Helaas komt het plan er op neer dat onverharde (wandel)paden worden voorzien van een laag beton. Zo zou er volgens plannen van het gemeentebestuur een betonfietspad moeten komen tussen De Diepen en 't Zwaantje, dus langs de Sint-Jansberg (kwetsbaar Natura 2000-gebied), zogenaamd omdat dit een 'ontbrekende verbinding' is. Ook wil men beton aanleggen over het Buutebossepad, het onverharde boerenlandpad (tevens wandelverbinding) tussen de Dennenkamp en Geleilaon. Beide fietspaden zouden tot gevolg hebben dat recreanten juist niet meer door het centrum van Groesbeek komen. Vanuit toeristisch beleidsoogpunt dus een grote misser.
De WMG is niet tegen nieuwe fietspaden, maar vindt wel dat er goed over nagedacht moet worden of en waar nieuwe infrastructuur nodig is en wat de gevolgen ervan zijn voor de omgeving: landschap, natuur, cultuurhistorie, andere weggebruikers (wandelaars) etc.

Fietspad Biesseltsebaan
Na alle toestanden rond het betonfietspad door de spoorkuil, heeft de gemeente - naar eigen zeggen in overleg met Staatsbosbeheer - in 2016 het plan opgevat om 3 meter breed beton aan te leggen op de onverharde delen van de Biesseltsebaan tussen Herberg 't Zwaantje en Nijmegen, dus naast het bestaande fietspad. De gemeente wil het huidige fietspad 'onderhouden' (lees: vervangen door breed beton) en voor Staatsbosbeheer zou de houtafvoer vanuit het Groesbeeks bos verbeteren. De WMG vindt dit een ongewenst plan dat opnieuw snel doorgedrukt lijkt te worden. Hoewel de gemeente medio november 2016 de benodigde omgevingsvergunning al heeft aangevraagd, heeft Staatsbosbeheer ons eind december 2016 laten weten dat het plan nog in de verkennende fase zit en dat er qua uitvoering nog niets vast staat.

Update: Dankzij Staatsbosbeheer is het brede pad er gelukkig niet gekomen, want als eigenaar van het pad hebben zij er begin 2017 niet mee ingestemd. De inbreuk op natuur en cultuurhistorie zou te groot worden. De Biesseltsebaan is een historische grensweg van 250 jaar oud met historische houtwallen. Behalve cultuurhistorische en landschappelijke waarden (zo'n breed pad is gewoon oerlelijk) zijn ook de natuurwaarden in het geding. Het pad wordt bijv. deels begeleid door oude beukenlanen waarin de zwarte specht (een schuwe vogel die gevoelig is voor verstoring) zijn holen maakt. Bovendien is het niet verstandig als fietsers en zwaar vrachtverkeer (voor afvoer van hout) van hetzelfde pad gebruik maken.


[Betonnen fietspad langs Biesseltsebaan ter hoogte van de kruising met de oude spoorlijn, nabij De Hoge Hoenderberg (november 2017). Hier komt een oversteekvoorziening voor reptielen: een tunnel met begeleidend scherm.]

Zowel SBB als WMG hebben onder voorwaarden ingestemd met vervanging/verbreding van het bestaande fietspad. In oktober 2017 is dit fietspad van asfalt vervangen door een betonpad van 2 m breed. Tevens zijn of worden op drie plekken voorzieningen voor kruipende dieren (reptielen en amfibieeen) aangelegd, namelijk een tunnel en begeleidend scherm zodat de dieren veilig kunnen oversteken. De plekken zijn: De Bissael (leemkuil en poel nabij 't Zwaantje), de kruising met het spoordal naar Groesbeek en het heideveld 'vak 60' in het Groesbeeks bos.