Berg en Dal energieneutraal in 2050

De gemeenteraad van Berg en Dal heeft de ambitie uitgesproken in 2050 energieneutraal te willen zijn. Met als tussendoel 55% reductie van de CO2-uitstoot in 2030.

(15 augustus 2019)
Grootschalige zonnevelden zijn ongewenst
De WMG heeft een inspraakreactie gegeven op de ontwerp-kaart met zoekgebieden en mogelijke locaties voor zonneparken op land en water. Ons voorstel is om gebruik te maken van een beslisladder waarbij eerst wordt ingezet op energiebesparing en energieopwekking op bestaande daken en bebouwing. Ook zijn wij voorstander van kleinschalige pilots om ervaring op te doen met landschappelijk en ecologisch ingepaste zonnevelden.

(12 juni 2019, update 13 juni stukken toegevoegd)
Kaart duurzame energieopwekking ter inzage gelegd
Tot en met 23 juli 2019 wordt de ontwerp-kaart met zoekgebieden en mogelijke locaties voor zonneparken op land en water ter inzage gelegd voor het indienen van zienswijzen. De kaart hoort bij de ruimtelijke visie duurzame energieopwekking 2019 die ook ter inzage ligt, evenals een rapport van adviesbureau RoyalHaskoningDHV die een flinke vinger in de pap lijkt te hebben gehad, en nog een aantal bijlagen. De WMG beraadt zich nu op haar in te dienen zienswijze. Op 2, 9 en 11 juli organiseert de gemeente infoavonden.

De kaart is een uitwerking van het Actieplan Duurzaamheid 2019-2023. Dit is in januari 2019 door de gemeenteraad vastgesteld en daarin staat dat er, om aan de taakstelling te voldoen, in 2023 voor 180 hectare aan zonnepanelen binnen de gemeente moet liggen. In 2030 zou dat 450 hectare moeten zijn, en in 2050 750 hectare. Omgerekend naar grote windturbines gaat het om resp. 17, 42 en 69 stuks. De oppervlakte landbouwgrond in de gemeente bedraagt ca. 3.600 hectare.

In Milieujournaal 175/176 (mei 2019, themanummer 'Klimaatverandering') staat een uitgebreid artikel over de plannen voor grootschalige energieopwekking in onze gemeente. Met daarbij een aantal overwegingen voor de ruimtelijke inpassing, mocht het onontkomelijk zijn om bijv. zonneparken op landbouwgrond aan te leggen. In Milieujournaal 173 (oktober 2018), na te lezen via het Archief Milieujournaal, staat een inleidend artikel over de energietransitie.

Inmiddels zijn er in Nederland toenemende zorgen over de landschappelijke en andere gevolgen van zonneparken op land, en ook op water. In elke gemeente zie je hetzelfde gebeuren: in het beleid wordt prioriteit gelegd bij het volleggen van daken en bebouwing met zonnepanelen, daarna zijn restruimtes zoals geluidsschermen, braakliggende gronden, vuilstorten etc. aan de beurt, en pas in laatste instantie zou uitgeweken moeten worden naar landbouwgrond. Maar in de praktijk zie je echter dat gemeentebesturen meteen uitwijken naar landbouwgronden voor de aanleg van grootschalige zonneparken. Uitgerekend is dat in de gemeente Berg en Dal 180 hectare aan daken geschikt is voor zonnepanelen. De stap naar zonnevelden is dus nog helemaal niet nodig.
De Wageningen Universiteit heeft in april 2019 een rapport uitgebracht over de effecten van zonneparken voor natuur, landbouw en landschap. Conclusie is dat er nog veel vragen en kennislacunes zijn.

De berekeningen van het energiegebruik en de op te wekken hoeveelheid duurzame energie vindt u in de Energievisie gemeente Berg en Dal 2017-2020.

(8 mei 2018, met update)
Bewonersbijeenkomsten
De gemeente Berg en Dal is zoals veel gemeenten bezig met de vraag hoe men in 2050 energieneutraal kan worden. Naast stimuleren van energiebesparing wil men inzetten op (groene) energieopwekking binnen de gemeentegrenzen. Dan gaat het bijv. om windturbines, zonnepanelen op bouwwerken, zonneparken en biomassa, en vooral ook over de vraag waar die kunnen komen en onder welke voorwaarden. Er is inmiddels een drietal bijeenkomsten gehouden waar bewoners konden meepraten, in Groesbeek (verslag), in Beek (verslag) en in Millingen (verslag).
Op dinsdagavond 22 mei staat een extra bijeenkomst gepland die speciaal gaat over het grondgebied van de voormalige gemeente Groesbeek. Tijdens de vorige bijeenkomst in Groesbeek zijn er verschillende voorkeuren aangegeven. Hierdoor is er geen eenduidig beeld van wat de inwoners in Groesbeek willen, aldus de gemeente. Ligt de voorkeur bij bijvoorbeeld enkele grote zonneparken? Of toch liever meerdere kleine? Zijn windmolens en biomassacentrales ook oplossingen? Deze en andere keuzes wil men graag bespreken tijdens een extra bijeenkomst. We roepen iedereen met hart voor het landschap op om hieraan deel te nemen.
Het verslag van de tweede avond in Groesbeek is inmiddels gepubliceerd. Ook hieruit kwam geen eenduidige voorkeur.

Meer info op de website van de gemeente, www.bergendal.nl/duurzame-energie